Ekonomika

Z Encyklopedia Zarządzania
Ekonomika
Polecane artykuły

Ekonomika to nauka stosowana, opisująca działalność gospodarczą. Dotyczy warunków i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowości występujących w podejmowanych decyzjach. Ekonomika dotyczy dyscyplin branżowych, wywodzących się z ekonomii, które dotyczą wąskiego zakresu problematyki ekonomicznej, np. ekonomika górnictwa lub ekonomika transportu. Przedstawiciele ekonomii anglo-amerykańskiej, „ekonomiką” nazywają również „ekonomię polityczną”. Czasami, określenie „ekonomika” stosuje się jako synonim słowa „gospodarka”.

Historia ekonomiki

Za początek ekonomiki, uznaje się połowę osiemnastego wieku, czyli moment pojawienia się potrzeby opracowania odrębnej nauki ekonomii politycznej jako nauki o prawach naturalnych, najkorzystniejszych dla społeczeństwa. Kwestie ekonomiczne, były przedmiotem badań naukowych już w okresie rozwoju gospodarstwa pieniężnego. Wraz z nim, ekonomika wzbogaciła się o wiele teorii, opartych na obserwacji zjawisk ekonomicznych w kraju i w stosunkach handlowych pomiędzy państwami. Była to np. teoria pieniądza, teoria dotycząca jego wartości, ekonomiczna teoria własności, teoria bilansu handlowego. Problematyka ekonomiki rozszerzyła pole jej badań, przyczyniając się do pogłębienia nauk ekonomicznych (S. Głąbiński 1939, s. 4-30).

Ekonomika szczegółowa i jej rodzaje

Ekonomika szczegółowa, inaczej branżowa, to dyscyplina naukowa z dziedzin ekonomicznych, zajmująca się specyficznymi aspektami ekonomicznymi. Wyróżniamy między innymi:

 • Ekonomika transportu- zajmuje się transportem, jego rozwojem i problemami. Bada wpływ transportu na środowisko, prywatyzacji transportów, jego kosztów i infrastruktury. Ekonomika transportu jest nauką interdyscyplinarną, najczęściej odwołuje się do następujących dziedzin: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika rozwoju, gospodarka przestrzenna (A. Koźlak 2008, s.9).
 • Ekonomika pracy- bada prawa ekonomiczne dotyczące pracy. Zajmuje się jej wydajnością, czyli tym, jak włożona praca przekłada się na uzyskiwane rezultaty. Bywa uznawana za część ergonomii.
 • Ekonomika informacji- dotyczy nie tylko dóbr informacyjnych, rynków informacji i sektora informacyjnego w gospodarce, ale również miejsca informacji w prowadzeniu analiz i objaśnianiu zasad funkcjonowania rynków (R. Żelazny, s. 178). "Ekonomika informacji jako ekonomika szczegółowa dostarcza naukowych podstaw, metod i narzędzi do badania, modelowania i tworzenia informacji, zasobów, procesów i systemów informacyjnych." (J. Oleński 2001, s. 37).
 • Ekonomika przemysłu- zajmuje się analizą zjawisk i prawidłowości ekonomicznych zachodzących w całym przemyśle, jego poszczególnych działach lub grupach oraz w przedsiębiorstwach lub organizacjach przemysłowych do których należą (M. Kożuch 2005, s.11).
 • Ekonomika finansów - bada treść i rolę zjawisk finansowych w gospodarce i społeczeństwie.
 • Ekonomika rolnictwa – dotyczy organizacji produkcji, pracy w rolnictwie.
 • Ekonomika turystyki – zajmuje się badaniem zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych zachodzących w rynku turystyki (A. Panasiuk 2006, s. 17).
 • Ekonomika kultury- bada zjawiska ekonomiczne występujące w kulturze.
 • Ekonomika przedsiębiorstw- zajmuje się zasadami i metodami funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Ekonomika handlu zagranicznego- zajmuje się zjawiskami ekonomicznymi, które zachodzą podczas wymiany handlowej i współpracy gospodarczej danego kraju z zagranicą (K. Budzowski 2003, s. 7).

Bibliografia

 • Budzowski K. (2003), Ekonomika handlu zagranicznego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków
 • Głąbiński S. (1939), Historia ekonomiki, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Lwów
 • Kielan K., Pokora K. (2013), Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika usług", Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Koźlak A. (2008), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Kożuch M., Rosiek K. (2005), Ekonomika przemysłu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Maciejewski M., Morawski P. (2017), Ekonomika wdrożeń systemów informatycznych w chmurze, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 18
 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji. Podstawy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Panasiuk A. (2006), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Szczechowicz B. (2020), Ekonomika turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 1
 • Żelazny R. (2016), Ekonomika informacji. Przedmiot i zakres badawczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice

Autor: Yulia Ivanitska, Victoria Kapcio, Konrad Kokoszka