Ekonomika

Z Encyklopedia Zarządzania

Ekonomika to nauka stosowana, opisująca działalność gospodarczą. Dotyczy warunków i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowości występujących w podejmowanych decyzjach. Ekonomika dotyczy dyscyplin branżowych, wywodzących się z ekonomii, które dotyczą wąskiego zakresu problematyki ekonomicznej, np. ekonomika górnictwa lub ekonomika transportu. Przedstawiciele ekonomii anglo-amerykańskiej, "ekonomiką" nazywają również "ekonomię polityczną". Czasami, określenie "ekonomika" stosuje się jako synonim słowa "gospodarka".

Historia ekonomiki

Za początek ekonomiki, uznaje się połowę osiemnastego wieku, czyli moment pojawienia się potrzeby opracowania odrębnej nauki ekonomii politycznej jako nauki o prawach naturalnych, najkorzystniejszych dla społeczeństwa. Kwestie ekonomiczne, były przedmiotem badań naukowych już w okresie rozwoju gospodarstwa pieniężnego. Wraz z nim, ekonomika wzbogaciła się o wiele teorii, opartych na obserwacji zjawisk ekonomicznych w kraju i w stosunkach handlowych pomiędzy państwami. Była to np. teoria pieniądza, teoria dotycząca jego wartości, ekonomiczna teoria własności, teoria bilansu handlowego. Problematyka ekonomiki rozszerzyła pole jej badań, przyczyniając się do pogłębienia nauk ekonomicznych (S. Głąbiński 1939, s. 4-30).

Istota ekonomiki jako nauki stosowanej

Istota ekonomiki jako nauki stosowanej polega na tym, że jej badania mają na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie gospodarką. Ekonomia dostarcza narzędzi analitycznych, które pozwalają zrozumieć mechanizmy ekonomiczne, prognozować i analizować zachowania rynkowe oraz podejmować racjonalne decyzje gospodarcze.

Jednym z głównych obszarów zastosowania ekonomiki jest zarządzanie przedsiębiorstwem. Przy pomocy narzędzi ekonomicznych można analizować koszty, przychody i zyski, opracowywać strategie biznesowe oraz podejmować decyzje dotyczące alokacji zasobów. Ekonomia pomaga również w ocenie efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz w identyfikowaniu czynników wpływających na jego konkurencyjność.

Innym ważnym obszarem zastosowania ekonomiki jest polityka gospodarcza. Ekonomia dostarcza narzędzi, które pozwalają analizować skutki różnych działań politycznych i gospodarczych, takich jak podatki, wydatki publiczne czy polityka monetarna. Na podstawie tych analiz można formułować i oceniać propozycje polityki gospodarczej, które mają na celu poprawę efektywności gospodarki i zwiększenie dobrobytu społecznego.

Wreszcie, ekonomika ma również znaczenie dla gospodarstw domowych. Pozwala ona na lepsze zrozumienie mechanizmów rynkowych, takich jak inflacja, bezrobocie czy wzrost cen, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania finansami osobistymi. Dzięki ekonomii można lepiej planować budżet domowy, oszczędzać, inwestować oraz podejmować decyzje konsumenckie oparte na racjonalnym podejściu.

Wnioski płynące z badań ekonomicznych mają szerokie zastosowanie zarówno na poziomie mikroekonomicznym (np. przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe), jak i makroekonomicznym (np. gospodarka narodowa, polityka gospodarcza). Dlatego też ekonomika jako nauka stosowana odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczeństwa i umożliwia skuteczne zarządzanie gospodarką.

Ekonomika szczegółowa i jej rodzaje

Ekonomika szczegółowa, inaczej branżowa, to dyscyplina naukowa z dziedzin ekonomicznych, zajmująca się specyficznymi aspektami ekonomicznymi. Wyróżniamy między innymi:

 • Ekonomika transportu - zajmuje się transportem, jego rozwojem i problemami. Bada wpływ transportu na środowisko, prywatyzacji transportów, jego kosztów i infrastruktury. Ekonomika transportu jest nauką interdyscyplinarną, najczęściej odwołuje się do następujących dziedzin: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika rozwoju, gospodarka przestrzenna (A. Koźlak 2008, s.9).
 • Ekonomika pracy - bada prawa ekonomiczne dotyczące pracy. Zajmuje się jej wydajnością, czyli tym, jak włożona praca przekłada się na uzyskiwane rezultaty. Bywa uznawana za część ergonomii.
 • Ekonomika informacji - dotyczy nie tylko dóbr informacyjnych, rynków informacji i sektora informacyjnego w gospodarce, ale również miejsca informacji w prowadzeniu analiz i objaśnianiu zasad funkcjonowania rynków (R. Żelazny, s. 178). "Ekonomika informacji jako ekonomika szczegółowa dostarcza naukowych podstaw, metod i narzędzi do badania, modelowania i tworzenia informacji, zasobów, procesów i systemów informacyjnych". (J. Oleński 2001, s. 37).
 • Ekonomika przemysłu - zajmuje się analizą zjawisk i prawidłowości ekonomicznych zachodzących w całym przemyśle, jego poszczególnych działach lub grupach oraz w przedsiębiorstwach lub organizacjach przemysłowych do których należą (M. Kożuch 2005, s.11).
 • Ekonomika finansów - bada treść i rolę zjawisk finansowych w gospodarce i społeczeństwie.
 • Ekonomika rolnictwa - dotyczy organizacji produkcji, pracy w rolnictwie.
 • Ekonomika turystyki - zajmuje się badaniem zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych zachodzących w rynku turystyki (A. Panasiuk 2006, s. 17).
 • Ekonomika kultury - bada zjawiska ekonomiczne występujące w kulturze.
 • Ekonomika przedsiębiorstw - zajmuje się zasadami i metodami funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Ekonomika handlu zagranicznego - zajmuje się zjawiskami ekonomicznymi, które zachodzą podczas wymiany handlowej i współpracy gospodarczej danego kraju z zagranicą (K. Budzowski 2003, s. 7).

Podstawowe pojęcia w ekonomice

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza jest jednym z kluczowych pojęć w ekonomice. Obejmuje ona wszystkie czynności podejmowane przez jednostki gospodarcze w celu zaspokojenia potrzeb materialnych. Może to dotyczyć zarówno produkcji towarów, jak i świadczenia usług. Działalność gospodarcza jest nieodłączną częścią życia społecznego i odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju.

W ramach działalności gospodarczej występują różne rodzaje działalności, takie jak produkcja, dystrybucja, konsumpcja, inwestowanie i handel. Każdy z tych obszarów ma swoje własne specyficzne cechy i wymaga odpowiednich umiejętności i zasobów.

Przedsiębiorstwa, zarówno małe jak i duże, są podstawowymi jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mają one za zadanie wytwarzać produkty lub usługi, które są później sprzedawane na rynku. Działalność gospodarcza ma na celu generowanie zysków dla przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy dla społeczeństwa.

Podejmowanie decyzji w ekonomice

Podejmowanie decyzji jest kluczowym elementem ekonomiki. Polega ono na wyborze najlepszego sposobu działania spośród dostępnych alternatyw. Decyzje ekonomiczne dotyczą zarówno jednostek gospodarczych, jak i całych społeczeństw.

Proces podejmowania decyzji w ekonomice opiera się na analizie kosztów i korzyści. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zbadać wszystkie dostępne informacje i oszacować zarówno koszty, jak i korzyści związane z różnymi opcjami. W zależności od sytuacji ekonomicznej i celów jednostki gospodarczej, podejmuje się decyzje, które mają na celu maksymalizację zysków lub minimalizację kosztów.

Podejmowanie decyzji w ekonomice jest również silnie związane z pojęciem ryzyka. Wiele decyzji ekonomicznych wiąże się z pewnym stopniem niepewności, co oznacza, że istnieje ryzyko niepowodzenia lub nieoczekiwanych skutków. Dlatego ważne jest, aby podczas podejmowania decyzji uwzględniać zarówno oczekiwane korzyści, jak i ryzyko związane z daną decyzją.

Obserwacja zjawisk ekonomicznych

Obserwacja zjawisk ekonomicznych jest nieodłącznym elementem analizy ekonomicznej. Polega ona na badaniu i monitorowaniu różnych aspektów gospodarki w celu zrozumienia i przewidywania zmian ekonomicznych. Obserwacja zjawisk ekonomicznych obejmuje gromadzenie danych, analizę statystyczną oraz wnioskowanie na podstawie zebranych informacji.

Ważne jest, aby obserwować zarówno makroekonomiczne wskaźniki, takie jak produkcja, zatrudnienie czy inflacja, jak i mikroekonomiczne czynniki, takie jak ceny towarów i usług, dochody czy popyt konsumpcyjny. Dzięki obserwacji zjawisk ekonomicznych możliwe jest identyfikowanie trendów, ocena kondycji gospodarki oraz podejmowanie odpowiednich działań.

Obserwacja zjawisk ekonomicznych jest niezbędna dla rządu, przedsiębiorstw, organizacji międzynarodowych i innych podmiotów, które podejmują decyzje ekonomiczne. Dzięki analizie danych ekonomicznych możliwe jest lepsze zrozumienie obecnej sytuacji gospodarczej oraz prognozowanie przyszłych zmian.

Metody i narzędzia w ekonomice

Modelowanie ekonomiczne

Modelowanie ekonomiczne jest jednym z najważniejszych narzędzi w ekonomice. Polega na tworzeniu uproszczonych reprezentacji rzeczywistości, które pozwalają na analizę zjawisk ekonomicznych i prognozowanie ich przyszłego zachowania. Modele ekonomiczne są zbudowane na podstawie różnych założeń i uwzględniają wiele czynników, takich jak popyt, podaż, ceny, koszty produkcji, inflacja, bezrobocie czy polityka fiskalna i monetarna.

Modelowanie ekonomiczne umożliwia ekonomistom badanie różnych scenariuszy i wpływu zmian w poszczególnych zmiennych na cały system gospodarczy. Dzięki temu można analizować skutki różnych decyzji politycznych, zmian w regulacjach prawnych czy wprowadzenia nowych technologii. Modele ekonomiczne pozwalają również na badanie związku przyczynowo-skutkowego między różnymi zjawiskami ekonomicznymi i identyfikowanie czynników, które mają największy wpływ na wyniki ekonomiczne.

Analiza kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści to metoda, która umożliwia ocenę efektywności ekonomicznej różnych działań. Polega na porównaniu wszystkich kosztów związanych z danym przedsięwzięciem z korzyściami, jakie można z niego uzyskać. Analiza kosztów i korzyści jest szczególnie przydatna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wprowadzaniu nowych produktów czy wdrażaniu zmian organizacyjnych.

W analizie kosztów i korzyści uwzględnia się zarówno koszty bezpośrednie, takie jak koszty produkcji, zakupu lub inwestycji, jak i koszty pośrednie, takie jak koszty utrzymania, obsługi czy koszty zmiany. W przypadku korzyści należy uwzględnić zarówno korzyści bezpośrednie, jak np. wzrost przychodów czy zysków, jak i korzyści pośrednie, takie jak wzrost efektywności, zadowolenie klientów czy poprawa wizerunku firmy.

Analiza kosztów i korzyści pozwala na dokonanie racjonalnej oceny opłacalności danego przedsięwzięcia oraz porównanie go z innymi alternatywnymi rozwiązaniami. Jest to niezwykle ważne narzędzie dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i rządów, które muszą podejmować skuteczne decyzje ekonomiczne.

Metody statystyczne w ekonomice

Metody statystyczne są nieodłącznym narzędziem w ekonomice. Pozwalają one na analizę danych liczbowych, identyfikowanie wzorców i trendów oraz wnioskowanie na podstawie zebranych danych. Statystyka ekonomiczna obejmuje zarówno opisowe statystyki, takie jak średnia, mediana czy odchylenie standardowe, jak i zaawansowane metody analizy, takie jak regresja, analiza korelacji czy testowanie hipotez.

Metody statystyczne w ekonomice pozwalają na badanie zależności między różnymi zmiennymi ekonomicznymi, prognozowanie przyszłych trendów, ocenę ryzyka czy badanie efektywności działań. Przykładowe zastosowania metod statystycznych w ekonomice to analiza popytu i podaży, badanie wpływu zmian w polityce gospodarczej na wyniki ekonomiczne, ocena efektywności reklam czy badanie zachowań konsumentów.

Metody statystyczne są niezbędne do prowadzenia wiarygodnych badań naukowych w ekonomice oraz podejmowania racjonalnych decyzji opartych na danych. W dobie rosnącej dostępności danych i narzędzi informatycznych, umiejętność korzystania z metod statystycznych staje się coraz ważniejsza dla ekonomistów i menedżerów.

Analiza makroekonomiczna

Analiza makroekonomiczna dotyczy badania ogólnych zjawisk i trendów w gospodarce. Koncentruje się na badaniu agregatowych zmiennych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie czy bilans handlowy. Celem analizy makroekonomicznej jest zrozumienie i wyjaśnienie funkcjonowania gospodarki jako całości oraz identyfikowanie czynników, które mają wpływ na jej rozwój i wyniki ekonomiczne.

Analiza makroekonomiczna opiera się na wykorzystaniu danych statystycznych, modeli ekonomicznych oraz teorii ekonomicznych. Pozwala na badanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej, ocenę skutków różnych polityk gospodarczych oraz identyfikowanie czynników ryzyka i niestabilności w gospodarce. Jest niezwykle ważna dla polityków, decydentów i ekonomistów, którzy muszą podejmować skuteczne decyzje ekonomiczne na poziomie kraju czy organizacji.

Analiza mikroekonomiczna

Analiza mikroekonomiczna koncentruje się na badaniu zachowań jednostek gospodarczych, takich jak firmy czy klienci. Skupia się na badaniu rynków, konkurencji, cen, kosztów produkcji, zysków i strat oraz decyzji podejmowanych przez jednostki gospodarcze. Celem analizy mikroekonomicznej jest zrozumienie i wyjaśnienie funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki oraz identyfikowanie czynników, które mają wpływ na zachowanie jednostek gospodarczych.

Analiza mikroekonomiczna opiera się na wykorzystaniu danych statystycznych, modeli ekonomicznych oraz teorii mikroekonomicznych. Pozwala na badanie efektywności działania firm, ocenę konkurencji na rynku, analizę elastyczności cenowej czy badanie preferencji i zachowań konsumentów. Jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, menedżerów i ekonomistów, którzy muszą podejmować skuteczne decyzje na poziomie firmowym.

Metody matematyczne w ekonomice

Metody matematyczne są istotnym narzędziem w ekonomice. Pozwalają one na formalne i precyzyjne opisanie zjawisk ekonomicznych oraz analizowanie ich za pomocą matematycznych modeli i równań. Metody matematyczne są szczególnie przydatne w analizie optymalizacyjnej, programowaniu liniowym, teorii gier czy ekonometrii.

Wykorzystanie metod matematycznych w ekonomice pozwala na bardziej precyzyjne i formalne podejście do analizy ekonomicznej. Pozwala na badanie optymalnych decyzji, identyfikowanie równowag rynkowych, analizę efektywności produkcji czy prognozowanie przyszłych trendów. Metody matematyczne są szczególnie przydatne w badaniu skomplikowanych zjawisk ekonomicznych, które nie mogą być łatwo opisane za pomocą tradycyjnych narzędzi.

Badania empiryczne

Badania empiryczne są jednym z najważniejszych narzędzi w ekonomice. Polegają one na zbieraniu i analizowaniu danych empirycznych w celu badania zjawisk ekonomicznych. Badania empiryczne mogą mieć charakter eksperymentalny, gdzie wprowadza się zmienne kontrolowane i obserwuje się ich wpływ na wyniki ekonomiczne, lub obserwacyjny, gdzie analizuje się istniejące dane statystyczne.

Badania empiryczne pozwalają na testowanie teorii ekonomicznych, weryfikowanie hipotez i wnioskowanie na podstawie zebranych danych. Umożliwiają również badanie związku przyczynowo-skutkowego między różnymi zmiennymi ekonomicznymi oraz analizę skutków różnych działań i polityk gospodarczych. Badania empiryczne są niezbędne do rozwijania nauki ekonomicznej oraz podejmowania racjonalnych decyzji opartych na faktach.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest narzędziem stosowanym do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych. Polega na analizie danych finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy przepływy pieniężne, w celu oceny kondycji finansowej, rentowności, płynności czy zadłużenia danej jednostki.

Analiza finansowa umożliwia identyfikowanie mocnych i słabych stron finansowych jednostki, ocenę jej zdolności do generowania zysków i przepływów pieniężnych oraz ocenę ryzyka finansowego. Na podstawie analizy finansowej można podejmować decyzje dotyczące inwestycji, finansowania, dywidend czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa jest szczególnie ważna dla menedżerów, inwestorów, analityków finansowych i instytucji finansowych, którzy muszą podejmować decyzje oparte na danych finansowych. W dobie rosnącej złożoności finansowej i ryzyka, umiejętność przeprowadzania dokładnej analizy finansowej jest niezwykle cenna.

Zastosowanie ekonomiki w różnych dziedzinach

Ekonomika transportu publicznego

Ekonomika transportu publicznego zajmuje się analizą i zarządzaniem ekonomicznymi aspektami transportu publicznego, takimi jak koszty produkcji, efektywność, rentowność i wpływ na gospodarkę. W ramach tej dziedziny ekonomiki analizuje się różne rodzaje transportu publicznego, takie jak transport zbiorowy, kolejowy, lotniczy, morski i drogowy.

Ważnym aspektem ekonomiki transportu publicznego jest optymalizacja kosztów. Analizuje się różne czynniki wpływające na koszty, takie jak koszty operacyjne (np. paliwo, wynagrodzenia dla pracowników, konserwacja pojazdów), koszty kapitałowe (np. zakup i utrzymanie pojazdów), koszty infrastruktury (np. utrzymanie dróg, peronów) oraz koszty zarządzania.

Ponadto, ekonomika transportu publicznego bada również efektywność systemu transportowego. Analizuje się wskaźniki takie jak przepustowość, dostępność, jakość usług, czas podróży i zadowolenie pasażerów. Celem jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów i maksymalizacja korzyści dla społeczeństwa.

Ekonomika logistyki

Ekonomika logistyki koncentruje się na analizie ekonomicznych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw. Zajmuje się planowaniem, koordynacją i kontrolą przepływu towarów, informacji i usług w ramach łańcucha dostaw.

W ramach ekonomiki logistyki analizuje się różne aspekty, takie jak koszty transportu, koszty przechowywania, koszty magazynowania oraz koszty obsługi zamówień. Celem jest minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie efektywności łańcucha dostaw.

Ponadto, ekonomika logistyki bada również strategie logistyczne, takie jak just-in-time (dostawa na czas) i just-in-case (dostawa na wypadek awarii). Analizuje się również różne modele i narzędzia planowania, takie jak model EOQ (ekonomicznej ilości zamówienia) i model transportowy.

Ekonomika e-commerce

Ekonomika e-commerce zajmuje się analizą ekonomicznych aspektów handlu elektronicznego. W kontekście ekonomiki e-commerce analizuje się różne czynniki wpływające na sukces e-sklepu, takie jak koszty operacyjne, koszty marketingu, koszty obsługi klienta i koszty logistyki.

Ponadto, ekonomika e-commerce bada również strategie cenowe w e-sklepach, takie jak dynamiczne ceny, promocje, rabaty i darmowa wysyłka. Analizuje się również różne modele biznesowe w e-commerce, takie jak dropshipping, subskrypcje i platformy sprzedażowe.

Celem ekonomiki e-commerce jest zrozumienie i optymalizacja ekonomicznych aspektów handlu elektronicznego, aby osiągnąć jak największe zyski i sukces na rynku.

Ekonomika rynków finansowych

Ekonomika rynków finansowych zajmuje się analizą i zarządzaniem ekonomicznymi aspektami rynków finansowych, takimi jak giełda papierów wartościowych, rynek obligacji, rynek walutowy i rynek surowców.

W ramach ekonomiki rynków finansowych analizuje się różne aspekty, takie jak ceny instrumentów finansowych, wolumen transakcji, zmienność rynkową, efektywność rynku i wpływ wydarzeń makroekonomicznych na rynki finansowe.

Ponadto, ekonomika rynków finansowych bada również strategie inwestycyjne, takie jak analiza techniczna, analiza fundamentalna i zarządzanie ryzykiem. Analizuje się również różne modele wyceny instrumentów finansowych, takie jak model wyceny opcji i model wyceny obligacji.

Celem ekonomiki rynków finansowych jest zrozumienie i prognozowanie zachowań rynków finansowych oraz zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Ekonomika przedsiębiorczości

Ekonomika przedsiębiorczości zajmuje się analizą ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Analizuje się różne czynniki wpływające na sukces przedsiębiorstwa, takie jak koszty produkcji, przychody, zyski, konkurencję i innowacje.

W ramach ekonomiki przedsiębiorczości analizuje się również strategie biznesowe, takie jak strategia cenowa, strategia marketingowa, strategia ekspansji i strategia innowacji. Celem jest maksymalizacja zysków i długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.

Ponadto, ekonomika przedsiębiorczości bada również proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, takie jak analiza kosztów i korzyści, analiza ryzyka i analiza rentowności inwestycji. Analizuje się również różne modele biznesowe, takie jak model freemium, model abonamentowy i model handlu detalicznego.

Ekonomika sektora publicznego

Ekonomika sektora publicznego zajmuje się analizą ekonomicznych aspektów działalności sektora publicznego, takich jak budżetowanie, alokacja zasobów, efektywność i sprawiedliwość społeczna.

W ramach ekonomiki sektora publicznego analizuje się różne polityki gospodarcze, takie jak polityka fiskalna, polityka monetarna, polityka rozwoju regionalnego i polityka społeczna. Celem jest zrozumienie i optymalizacja ekonomicznych aspektów działalności sektora publicznego.

Ponadto, ekonomika sektora publicznego bada również ekonomiczne aspekty instytucji publicznych, takie jak administracja publiczna, edukacja publiczna, opieka zdrowotna i system emerytalny. Analizuje się również różne modele finansowania sektora publicznego, takie jak podatki, opłaty i długi publiczne.

Ekonomika ryzyka i ubezpieczeń

Ekonomika ryzyka i ubezpieczeń zajmuje się analizą ekonomicznych aspektów zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami. Analizuje się różne rodzaje ryzyka, takie jak ryzyko finansowe, ryzyko biznesowe, ryzyko ubezpieczeniowe i ryzyko operacyjne.

W ramach ekonomiki ryzyka i ubezpieczeń analizuje się różne techniki zarządzania ryzykiem, takie jak dywersyfikacja portfela, zabezpieczenia finansowe, hedging i ubezpieczenia. Celem jest minimalizowanie strat i zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Ponadto, ekonomika ryzyka i ubezpieczeń bada również ekonomiczne aspekty ubezpieczeń, takie jak ocena ryzyka, ustalanie składek, wypłacalność ubezpieczycieli i regulacje prawne. Analizuje się również różne modele matematyczne w ubezpieczeniach, takie jak model ryzyka ubezpieczeniowego i model wyceny polis ubezpieczeniowych.

Ekonomika rozwoju regionalnego

Ekonomika rozwoju regionalnego zajmuje się analizą ekonomicznych aspektów rozwoju regionalnego, takich jak tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje i infrastruktura. Analizuje się różne czynniki wpływające na rozwój regionalny, takie jak zasoby naturalne, kapitał ludzki, dostęp do rynków i polityka regionalna.

W ramach ekonomiki rozwoju regionalnego analizuje się również różne strategie rozwoju regionalnego, takie jak tworzenie stref ekonomicznych, promocja turystyki, rozwój sektora usług i współpraca międzyregionalna. Celem jest zrozumienie i optymalizacja ekonomicznych aspektów rozwoju regionalnego.

Ponadto, ekonomika rozwoju regionalnego bada również efektywność polityki rozwoju regionalnego, takie jak alokacja funduszy unijnych, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy. Analizuje się również różne modele prognozowania rozwoju regionalnego, takie jak model input-output i model miejsca centralnego.


Ekonomikaartykuły polecane
EkonomiaMakroekonomiaGospodarka rynkowaEkonomia klasycznaCzynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowejTurbokapitalizmSocjalizmDemografiaPołożenie geograficzne

Bibliografia

 • Budzowski K. (2003), Ekonomika handlu zagranicznego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków
 • Głąbiński S. (1939), Historia ekonomiki, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Lwów
 • Kielan K., Pokora K. (2013), Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika usług, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Koźlak A. (2008), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Kożuch M., Rosiek K. (2005), Ekonomika przemysłu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Maciejewski M., Morawski P. (2017), Ekonomika wdrożeń systemów informatycznych w chmurze, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 18
 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Panasiuk A. (2006), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Szczechowicz B. (2020), Ekonomika turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 1
 • Żelazny R. (2016), Ekonomika informacji. Przedmiot i zakres badawczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice


Autor: Yulia Ivanitska, Victoria Kapcio, Konrad Kokoszka