Wskaźnik

Z Encyklopedia Zarządzania

Wskaźnik (indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub stopień intensywności stanowi przesłankę, że w określonych przypadkach z pewnością lub z pewnym prawdopodobieństwem dane zdarzenie, czy własność wystąpiła.

Na wskaźniki w badaniach nadają się przede wszystkim zjawiska, stany rzeczy i zdarzenia (zachowania) łatwo dostępne obserwacji, i to takie, których właściwa psychologiczno - kulturowa interpretacja rozumiejąca jest stosunkowo niezawodna[1]

Wskaźnik potwierdza lub zaprzecza obecność badanego pojęcia.

Rodzaje wskaźników

Wskaźnik musi być obserwowalny, by stał się cechą wskazywaną. Lecz sytuacja, którą on powoduje może, lecz nie musi, być zauważalna. Wskaźnik musi spełniać jeszcze jeden warunek. Jest nim zachodzenie związku pomiędzy właściwością zjawiska stanowiącego wskaźnik a właściwością przez ten wskaźnik wskazywaną. Związek zachodzący pomiędzy wskaźnikiem a właściwością wskazywaną można wyróżnić ze względu na:

 • charakter umowny - związek pomiędzy wskaźnikiem a właściwością wskazywaną opiera się na znaczeniu terminu. Tak więc dobór wskaźnika do danego zjawiska opiera się na zdefiniowaniu terminu określającego właściwość wskazywaną.
 • charakter rzeczowy - związek pomiędzy wskaźnikiem a właściwością wskazywaną może zostać skontrolowany, czyli poddany empirycznym doświadczeniom, a więc zarówno wskaźnik jak i właściwość wskazywana są obserwowalne.

Należy definicyjnie i pojęciowo odróżnić termin wskaźnik (inaczej indicator) od terminu indicatum. Indicatum odnosi się do wskazanej przez wskaźnik własności lub zjawiska.

Ze względu na zależność między wskaźnikiem a indicatum można dokonać następującego podziału wskaźników:

 • Wskaźniki definicyjne - relacja między indykatorem a indicatum ma charakter umowny. Zakres znaczeniowy wskaźnika pokrywa się z zakresem znaczeniowym wskazanego zjawiska, czy pojęcia. Zatem dobór wskaźnika polega jedynie na próbie zdefiniowania badanej sytuacji, określającej własność wskazaną.
 • Wskaźniki rzeczowe - relacje między wskaźnikiem a indicatum podlegają empirycznej kontroli.
 • Wskaźniki empiryczne - wskaźnik i wskazana cecha mają charakter obserwowalny. Pomiędzy wskaźnikiem, a indicatum występuje statystyczna lub bezwyjątkowa, uniwersalna lub historyczna zależność empiryczna. Relację tą da się z łatwością zauważyć w momencie obserwacji.
 • Wskaźniki inferencyjne - w sytuacji, gdy zjawisko lub cecha wskazana jest trudna do zdefiniowania i nieobserwowalna zależność między wskaźnikiem i indicatum uzasadniona jest w sposób pośredni, poprzez inferowanie z różnych symptomów, wnioskowanie z zaobserwowanych korelacji i założeń teoretycznych.

Wybór i ocena wskaźników

Kryteria wyboru wskaźników

Wybór odpowiednich wskaźników jest kluczowy dla skutecznego zarządzania organizacją. Kryteria wyboru wskaźników są narzędziami, które pomagają w określeniu, które aspekty działalności organizacji są najważniejsze do monitorowania i mierzenia. Istnieje wiele różnych kryteriów, które można wziąć pod uwagę przy wyborze wskaźników, w zależności od specyfiki organizacji i jej celów.

Ważnym kryterium jest zgodność wskaźników z celami strategicznymi organizacji. Wskaźniki powinny być zorientowane na cele, które organizacja stawia sobie na dłuższą metę. Oznacza to, że wskaźniki powinny być w stanie mierzyć postępy w osiąganiu tych celów i dostarczać informacji, które są istotne dla podejmowania decyzji strategicznych.

Innym istotnym kryterium jest mierzalność wskaźników. Wskaźniki powinny być oparte na danych, które można łatwo zbierać i analizować. Muszą być dostępne, wiarygodne i dokładne. To pozwala na bieżące monitorowanie postępów i podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby.

Dodatkowo, wskaźniki powinny być odpowiednio zróżnicowane i reprezentatywne dla różnych obszarów działalności organizacji. Ważne jest, aby uwzględnić różnorodne aspekty, takie jak finanse, efektywność operacyjna, satysfakcja klientów czy jakość produktów lub usług. Dzięki temu można uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania organizacji i dokonać bardziej kompleksowej oceny.

Przykładem kryteriów wyboru wskaźników może być zgodność z modelem biznesowym organizacji. Jeśli organizacja działa na rynku, istotne może być monitorowanie wskaźników związanych z udziałem rynkowym, sprzedażą lub lojalnością klientów. Natomiast jeśli organizacja działa w sektorze publicznym, ważne może być monitorowanie wskaźników związanych z efektywnością świadczonych usług lub zadowoleniem obywateli.

Innym przykładem kryteriów wyboru wskaźników może być możliwość porównania ich wyników z benchmarkami branżowymi lub wewnętrznymi. Jeśli organizacja chce być konkurencyjna, warto monitorować, jakie wskaźniki są najważniejsze w branży i dążyć do osiągnięcia lub przekroczenia tych wartości.

Ocena wiarygodności i dokładności wskaźników

Ocena wiarygodności i dokładności wskaźników jest istotna, ponieważ na ich podstawie podejmowane są ważne decyzje dotyczące zarządzania organizacją. Wiarygodność oznacza, że wskaźniki są oparte na wiarygodnych i rzetelnych danych. Jeśli dane wejściowe są błędne lub niewłaściwe, to wyniki wskaźników mogą być nieodpowiednie i prowadzić do nieprawidłowych wniosków.

Dokładność dotyczy tego, jak precyzyjnie wskaźniki odzwierciedlają rzeczywistość. Im dokładniejsze są wskaźniki, tym lepiej odzwierciedlają one faktyczne osiągnięcia organizacji. Jednakże, ważne jest również znalezienie równowagi między dokładnością a kosztami zbierania danych. Czasami dokładniejsze dane mogą być bardziej kosztowne do pozyskania, co może wpływać na decyzję o wyborze wskaźników.

Przykładem oceny wiarygodności wskaźników może być porównanie wyników wskaźników z innymi źródłami danych. Jeśli wyniki wskaźników są zgodne z innymi niezależnymi danymi, to można przypuszczać, że są one wiarygodne. Dodatkowo, można zastosować metody statystyczne do oceny istotności różnic między wynikami wskaźników w celu potwierdzenia ich wiarygodności.

Przykładem oceny dokładności wskaźników może być porównanie wyników wskaźników z rzeczywistymi osiągnięciami organizacji. Jeśli wskaźnik odzwierciedla dokładnie to, co organizacja osiągnęła, można uznać go za dokładny. Jednakże, istnieje również potrzeba uwzględnienia innych czynników, takich jak zmienność rynkowa czy czynniki losowe, które mogą wpływać na wyniki.

Aktualizacja i monitorowanie wskaźników

Aktualizacja i monitorowanie wskaźników jest niezbędne, aby zachować aktualność i skuteczność zarządzania organizacją. Aktualizacja wskaźników polega na regularnym sprawdzaniu, czy nadal są one odpowiednie do mierzenia postępów organizacji i czy dostarczają potrzebnych informacji. Jeśli cele organizacji się zmieniają, wskaźniki również powinny być zmienione, aby odzwierciedlać nowe cele.

Monitorowanie wskaźników polega na regularnym śledzeniu ich wyników i porównywaniu ich z ustalonymi celami i benchmarkami. Jeśli wyniki wskaźników są poniżej oczekiwań, można podjąć działania korygujące w celu poprawy sytuacji. Natomiast jeśli wyniki wskaźników są powyżej oczekiwań, można identyfikować dobre praktyki i wykorzystywać je w innych obszarach organizacji.

Przykładem aktualizacji wskaźników może być zmiana wskaźników związanych z innowacjami w organizacji. Jeśli organizacja wprowadza nowe metody pracy lub technologie, może być konieczne wprowadzenie nowych wskaźników, które odzwierciedlają postępy w tym obszarze. Aktualizacja wskaźników pozwala na monitorowanie skuteczności działań innowacyjnych i dostosowanie strategii organizacji.

Przykładem monitorowania wskaźników może być regularne zbieranie danych dotyczących satysfakcji klientów. Poprzez śledzenie wyników wskaźników, organizacja może identyfikować obszary, w których klientom nie jest zadowolonym i podejmować działania naprawcze. Monitorowanie wskaźników pozwala na ciągłe doskonalenie obsługi klienta i podnoszenie jakości oferowanych usług.

Wyzwania związane z wskaźnikami

Mierzenie i interpretacja wskaźników

Mierzenie wskaźników jest nieodłącznym elementem zarządzania i monitorowania wyników organizacji. Jednakże, istnieje wiele problemów związanych z tym procesem, które należy uwzględnić.

Po pierwsze, często trudno jest ustalić odpowiedni wskaźnik, który będzie adekwatnie odzwierciedlał dany aspekt działalności. Wybór niewłaściwego wskaźnika może prowadzić do błędnych interpretacji i podejmowania nieodpowiednich działań.

Po drugie, mierzenie wskaźników może być kosztowne i czasochłonne. Wymaga to odpowiednich systemów informatycznych, zbierania danych, ich analizy i raportowania. Brak odpowiednich zasobów może utrudniać proces pomiaru i utrzymanie wysokiej jakości danych.

Interpretacja wskaźników może być również trudna i wymagać odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na wyniki i należy je uwzględnić przy interpretacji. Na przykład, zmienne zewnętrzne, takie jak zmiany na rynku, mogą wpływać na wyniki wskaźników. Ponadto, różne jednostki organizacyjne mogą mieć różne konteksty, co może wpływać na interpretację wyników.

Ograniczenia wskaźników

Mimo że wskaźniki są użyteczne, mają również swoje ograniczenia. Jednym z głównych ograniczeń jest to, że wskaźniki mogą nie odzwierciedlać w pełni wszystkich aspektów działalności organizacji. Często są one skrótem dla bardziej złożonych procesów i działań, co może prowadzić do uproszczonej oceny sytuacji.

Dodatkowo, wskaźniki są jedynie liczbami i nie uwzględniają kontekstu i jakościowych aspektów. Na przykład, wysoki wskaźnik zadowolenia klientów może nie odzwierciedlać jakości świadczonych usług.

Przykładem ograniczeń wskaźników może być wskaźnik finansowy, tak jak wskaźnik rentowności. Mimo że może on dostarczyć informacji na temat rentowności organizacji, nie uwzględnia innych czynników takich jak inwestycje w rozwój czy wpływ na środowisko.

Innym przykładem jest wskaźnik liczby klientów. Może on być przydatny w ocenie popularności firmy, jednak nie uwzględnia jakości relacji z klientami czy ich lojalności.

Przykłady błędów i pułapek związanych z wskaźnikami

Często popełnianym błędem jest opieranie się jedynie na jednym wskaźniku i nie uwzględnianie innych aspektów. Na przykład, skupienie się wyłącznie na wskaźniku sprzedaży może prowadzić do zaniedbania innych obszarów, takich jak jakość produktów czy obsługi klienta.

Innym błędem jest niewłaściwe porównywanie wskaźników między różnymi jednostkami organizacyjnymi. Często różne jednostki mają różne konteksty i cele, co może prowadzić do błędnych wniosków.

Jedną z pułapek związanych z wskaźnikami jest to, że nie zawsze są one zgodne z celami organizacji. Wskaźniki mogą być postrzegane jako cele sami w sobie, co może prowadzić do utraty fokusu na ważniejszych aspektach.

Inną pułapką jest nadmierna zależność od wskaźników. Niektóre organizacje mogą polegać zbytnio na wskaźnikach, co może prowadzić do ignorowania innych ważnych kwestii i podejmowania decyzji opartych tylko na liczbach.

Przykłady wskaźników

Podobnie jak indeks, pojęcie wskaźnik ma zastosowanie niemal w każdej dziedzinie naukowej. Zdarza się nawet, że pojęcia te są używane zamiennie.

Przykładowe wskaźniki to:


Wskaźnikartykuły polecane
TypologiaDemografiaWnioskowanie statystycznePrzedmiot badańDyferencjał semantycznyKorelacjaANOVAHipotezaIndukcja eliminacyjna

Przypisy

 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 166.

Bibliografia

 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Predykcja wskaźników makroekonomicznych na przykładzie współczynnika dzietności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36 T.1
 • Hajduk Z. (2011), Ogólna metodologia nauk , Wydawnictwo KUL, Lublin
 • Knop L., Olko S. (2015), Dynamika zmian wskaźników innowacyjności Polski na tle UE, Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej: Organizacja i Zarządzanie, z. 83
 • Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zawora J. (2015), Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, R. 3, nr 4


Autor: Natalia Pełczyńska, Małgorzata Rogowicz