Rozwój

Z Encyklopedia Zarządzania
Rozwój
Polecane artykuły

Rozwój to proces postępu, który polega na ulepszaniu i rozszerzaniu możliwości oraz potencjału jednostki, organizacji lub społeczeństwa. Może on dotyczyć różnych aspektów, takich jak gospodarczy, organizacyjny, technologiczny, kulturalny czy społeczny. Często w kontekście rozwoju mówi się o zrównoważonym rozwoju, który oznacza harmonijne rozwijanie różnych dziedzin życia, z uwzględnieniem potrzeb i ochrony środowiska naturalnego.

Rozwój jest to więc zagadnienie wieloznaczne obejmujące np.:

Potrzeba rozwoju

Potrzeba rozwoju organizacji może być wywołana przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne to między innymi:

  • potrzeba zwiększenia efektywności i rentowności działania organizacji,
  • konieczność zwiększenia kompetencji pracowników,
  • potrzeba dostosowania działalności do zmieniających się warunków rynkowych,
  • potrzeba zwiększenia innowacyjności.

Czynniki zewnętrzne to między innymi:

  • zmiany w otoczeniu rynkowym, np. pojawienie się nowych konkurentów,
  • zmiany w regulacjach prawnych i przepisach dotyczących działalności organizacji,
  • zmiany w preferencjach konsumentów,
  • zmiany technologiczne,
  • zmiany klimatyczne i związane z nimi regulacje dotyczące ochrony środowiska.

Rozwój organizacji polega na dostosowaniu jej działalności do tych zmian, aby zwiększyć jej przewagę konkurencyjną i zapewnić jej długoterminową stabilność.

Rozwój a wzrost

Rozwój organizacji może obejmować różne aspekty, jednym z nich jest wzrost efektywności ekonomicznej. Wzrost efektywności ekonomicznej oznacza zwiększenie produktywności, czyli wykorzystania dostępnych zasobów do osiągania większych rezultatów. W przypadku organizacji oznacza to zwiększenie dochodów lub zmniejszenie kosztów działania, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie jakości produktów lub usług.

Jednak rozwój organizacji to nie tylko wzrost efektywności ekonomicznej, ale także rozwój innych aspektów, takich jak: rozwój zasobów ludzkich, rozwój przedsiębiorstwa poprzez innowacje, rozwój przez restrukturyzację, zrównoważony rozwój.

Można w związku z tym uznać, iż rozwój organizacji to proces wieloaspektowy, który ma na celu nie tylko poprawę efektywności ekonomicznej, ale także pozostałych aspektów działalności organizacji.

Sugerowana literatura