Rozwój organizacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Rozwój organizacyjny (Organizational Development, OD) to zagadnienie dotyczące metod, które mają na celu prowadzić do zmian i udoskonalać działanie organizacji. Zakres zadań rozwoju organizacyjnego obejmuje przeprowadzanie badań w działaniu (action research), opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz dodatkowe umiejętności, np. facylitację.

Podejścia do zmiany w rozwoju organizacyjnym

Motywami rozwoju organizacyjnego są dwa skrajne podejścia do zmiany - racjonalne procesy oraz emocjonalne reakcje (J. A. Cannon, R. McGee 2012, s. 19).

 • Podejście racjonalne oparte jest na analizie logicznej i obiektywnej. W tym podejściu zmiany są planowane i realizowane w sposób zorganizowany, oparty na faktach i danych. Decyzje podejmowane są na podstawie analizy efektywności, kosztów i korzyści. Przykładem podejścia racjonalnego może być wdrożenie nowego systemu informatycznego w organizacji, gdzie decyzje są oparte na analizie funkcjonalności, kosztów i oczekiwanych korzyści.
 • Podejście emocjonalne skupia się na aspektach ludzkich i emocjonalnych związanych z zmianą. W tym podejściu uwzględnia się emocje, oczekiwania i obawy pracowników wobec zmiany. Ważne jest zrozumienie i akceptacja zmiany przez pracowników, co przyczynia się do poprawy ich zaangażowania i motywacji. Przykładem podejścia emocjonalnego może być zmiana struktury organizacyjnej, gdzie należy uwzględnić i zaangażować pracowników w proces podejmowania decyzji.

OD jako proces ciągłych zmian

Pojęcie rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa odnosi się do procesu, czyli ciągu następujących po sobie i wzajemnie uzależnionych zmian stanów rzeczy, przebiegającego w czasie, w którym kolejno następujące zmiany są uporządkowane, utrzymują się względnie trwale (aż do powstania sytuacji kryzysowej). W tym sensie odnoszą się do potencjału przedsiębiorstwa, jego roli w otoczeniu i zachowań.

Organizacja nastawiona na rozwój musi zwracać uwagę na poszukiwanie nowych rozwiązań, jak i wprowadzanie ich w życie. Musi zapewnić sobie dostęp do informacji o istniejących rozwiązaniach oraz możliwościach korzystania z nich. Źrodłem rozwoju jest wszystko to, co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia.

Historia rozwoju organizacyjnego

Termin rozwoju organizacyjnego w kontekście odrębnej dyscypliny naukowej został zapoczątkowany w latach 60. XX wieku. W tym oto czasie zdano sobie sprawę, że oprócz dokładnego zaplanowania struktur i wykorzystania technologii, kluczem do sukcesu każdej organizacji jest sposób jej funkcjonowania. Zaznaczano, że zmiany organizacyjne wprowadzone tylko w zakresie strukturalnym nie są wystarczającym czynnikiem do osiągnięcia maksymalnej skuteczności danej organizacji. Z tego właśnie powodu poszerzono zakres narzędzi o nowe techniki w obrębie m.in. pracy w grupie, nauki w organizacji, zarządzania zmianą czy kultury (J. A. Cannon, R. McGee 2012, s. 19-20).

Fazy rozwoju organizacyjnego

Orientacja funkcjonalna

Charakterystyka orientacji funkcjonalnej. Orientacja funkcjonalna jest jedną z faz rozwoju organizacyjnego, w której organizacja skupia się na podziale zadań i funkcji wewnętrznych. W tej fazie, organizacja jest zorganizowana według różnych działów funkcjonalnych, takich jak finanse, marketing, produkcja, itp. Każdy dział jest odpowiedzialny za konkretne zadania związane z jego obszarem działalności (W. Cieśliński 2009, s. 42).

Orientacja funkcjonalna ma na celu zwiększenie efektywności organizacji poprzez skoncentrowanie się na specjalizacji i wykorzystaniu specjalistycznego know-how w poszczególnych dziedzinach. Dzięki temu organizacja może osiągnąć wysoką jakość w swojej działalności, poprzez lepszą kontrolę procesów i zasobów w poszczególnych działach.

Przykłady działań w ramach orientacji funkcjonalnej. Przykładem działań w ramach orientacji funkcjonalnej może być wprowadzenie departamentu finansowego, który zajmuje się zarządzaniem finansami organizacji, takimi jak kontrola budżetu, zarządzanie płatnościami, sprawozdawczość finansowa itp. Innym przykładem może być oddzielny dział marketingu, który koncentruje się na planowaniu i realizacji działań marketingowych, takich jak badania rynku, promocja produktów, zarządzanie marką itp.

Orientacja procesowa

Charakterystyka orientacji procesowej. Orientacja procesowa to kolejna faza rozwoju organizacyjnego, w której organizacja skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami biznesowymi. W tej fazie, organizacja analizuje swoje procesy i szuka sposobów ich optymalizacji, eliminacji zbędnych czynności i poprawy efektywności.

Orientacja procesowa zakłada, że procesy są kluczowym elementem organizacji, a ich efektywne zarządzanie przyczynia się do poprawy wyników organizacji jako całości. Organizacja może wykorzystywać różne narzędzia i techniki, takie jak zarządzanie jakością, reenginering procesów, lean management itp., aby usprawnić swoje procesy biznesowe.

Przykłady działań w ramach orientacji procesowej. Przykładem działań w ramach orientacji procesowej może być analiza i mapowanie procesów, które ma na celu zrozumienie, jak poszczególne procesy są zorganizowane i jakie są ich zależności. Na podstawie tych informacji organizacja może identyfikować obszary do usprawnienia i wprowadzać zmiany, które przyczynią się do zwiększenia efektywności i efektywności procesów.

Innym przykładem może być wdrożenie systemu zarządzania jakością, który ma na celu zapewnienie, że wszystkie procesy są realizowane zgodnie z określonymi standardami i procedurami. Organizacja może również wykorzystywać techniki lean management, takie jak eliminacja marnotrawstwa, optymalizacja przepływu pracy, aby zwiększyć efektywność procesów.

Orientacja zdarzeniowa

Charakterystyka orientacji zdarzeniowej. Orientacja zdarzeniowa to ostatnia faza rozwoju organizacyjnego, w której organizacja skupia się na reagowaniu na zmienne warunki zewnętrzne i nieprzewidywalne zdarzenia. W tej fazie, organizacja stara się być elastyczna i gotowa do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu.

Orientacja zdarzeniowa zakłada, że organizacja musi być przygotowana na nieoczekiwane sytuacje i umiejętnie nimi zarządzać. Organizacja może stosować strategie takie jak dywersyfikacja, elastyczność produkcyjna, innowacje produktowe itp., aby zwiększyć swoją zdolność do adaptacji i przetrwania w dynamicznym środowisku.

Przykłady działań w ramach orientacji zdarzeniowej. Przykładem działań w ramach orientacji zdarzeniowej może być prowadzenie badań rynkowych i analiza trendów, aby być na bieżąco z zmianami w preferencjach klientów i otoczeniu biznesowym. Organizacja może również tworzyć scenariusze różnych zdarzeń i opracowywać plany awaryjne, aby być przygotowanym na różne sytuacje kryzysowe.

Innym przykładem może być inwestowanie w badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które mogą odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. Organizacja może również utrzymywać elastyczną strukturę organizacyjną, która umożliwi szybkie dostosowanie się do zmian w otoczeniu.

W fazie orientacji zdarzeniowej organizacja musi być gotowa na nieoczekiwane sytuacje i posiadać zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

Typy rozwoju organizacji

Progresja

Progresja w organizacji odnosi się do procesu ciągłego doskonalenia i rozwoju, który prowadzi do polepszenia wyników i osiągnięcia wyższego poziomu efektywności. Jest to proces, w którym organizacja rozwija się i rozwija swoje zdolności w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.

Przykłady progresji w organizacjach. Przykłady progresji w organizacjach mogą obejmować:

 • Wprowadzenie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają wydajność i skuteczność działania organizacji.
 • Rozszerzenie rynków zbytu i zdobycie nowych klientów, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i zysków.
 • Wzrost kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i rozwój, co prowadzi do lepszej wydajności i wyższej jakości pracy.
 • Wdrażanie strategii biznesowych, które umożliwiają organizacji dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i utrzymanie konkurencyjności.
 • Inwestowanie w badania i rozwój, co prowadzi do tworzenia nowych produktów i usług, zwiększając innowacyjność organizacji.

Regresja

Regresja w organizacji odnosi się do procesu pogorszenia się wyników i osiągnięcia niższego poziomu efektywności. Jest to sytuacja, w której organizacja traci swoją konkurencyjność i nie jest w stanie utrzymać dotychczasowych osiągnięć.

Przykłady regresji w organizacjach. Przykłady regresji w organizacjach mogą obejmować:

 • Brak inwestycji w rozwój i modernizację, co powoduje utratę konkurencyjności na rynku.
 • Niewłaściwe zarządzanie finansami, co prowadzi do problemów z płynnością i trudności w realizacji celów organizacji.
 • Zaniedbanie badań i rozwoju, co uniemożliwia organizacji wprowadzanie nowych produktów i usług.
 • Brak odpowiedniego wsparcia i rozwoju pracowników, co prowadzi do niskiego morale i wydajności.
 • Brak reakcji na zmieniające się warunki rynkowe i brak dostosowania strategii do nowych wyzwań.

Stagnacja

Stagnacja w organizacji oznacza sytuację, w której organizacja utrzymuje się na stałym poziomie bez znaczącego wzrostu lub rozwoju. Jest to brak postępu i innowacji, który może prowadzić do utraty konkurencyjności i trudności w przystosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.

Przykłady stagnacji w organizacjach. Przykłady stagnacji w organizacjach mogą obejmować:

 • Brak inwestycji w badania i rozwój, co powoduje brak nowych produktów i usług.
 • Nieefektywne zarządzanie i brak jasnej strategii, co prowadzi do trudności w podejmowaniu decyzji i realizacji celów.
 • Brak motywacji i rozwijania umiejętności pracowników, co prowadzi do niskiej wydajności i braku zaangażowania.
 • Zbyt duża biurokracja i nieelastyczne struktury organizacyjne, które utrudniają szybkie podejmowanie decyzji i adaptację do zmian.
 • Brak reakcji na zmieniające się preferencje klientów i brak innowacyjności, co prowadzi do utraty rynku i konkurencyjności.

Rozwój organizacyjny jest kluczowym elementem utrzymania konkurencyjności i osiągnięcia sukcesu. Organizacje powinny dążyć do progresji, unikać regresji i stagnacji, aby zapewnić ciągły wzrost i rozwój.

Modele rozwoju organizacji

Model cyklu życia organizacji

Model cyklu życia organizacji jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych modeli rozwoju organizacji. Opisuje on różne etapy, przez które organizacja przechodzi w swoim istnieniu, od momentu powstania do zakończenia działalności.

Model ten zakłada, że organizacje przechodzą przez pewne określone fazy rozwoju, które można podzielić na:

 • Fazę początkową - w tej fazie organizacja jest tworzona i stara się zdobyć swoje miejsce na rynku. Skupia się głównie na pozyskiwaniu klientów i budowaniu swojej marki.
 • Fazę wzrostu - organizacja rozwija się i zyskuje coraz większą popularność. W tym okresie zwiększa się liczba klientów i pracowników, a firma może rozszerzać swoje działania na nowe rynki.
 • Fazę dojrzałości - organizacja osiąga stabilność i utrwala swoją pozycję na rynku. Koncentruje się na utrzymaniu klientów, doskonaleniu swoich produktów i usług oraz efektywnym zarządzaniu.
 • Fazę schyłku - organizacja zaczyna tracić swoją konkurencyjność i staje się mniej efektywna. Może mieć problemy finansowe lub negatywny wizerunek, co prowadzi do stopniowego wycofywania się z rynku.
 • Fazę zakończenia - organizacja kończy swoją działalność, może być zlikwidowana lub przejęta przez inną firmę.

Model cyklu życia organizacji znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach zarządzania, w tym w strategicznym planowaniu rozwoju organizacji, zarządzaniu zmianą czy ocenie ryzyka. Przykładami zastosowania tego modelu mogą być:

 • Analiza konkurencji - model cyklu życia organizacji pozwala na zrozumienie etapu, na którym znajduje się konkurencyjna firma. Może to pomóc w określeniu strategii konkurencyjnej i dostosowaniu działań do danego etapu rozwoju.
 • Planowanie sukcesji - model ten może być wykorzystywany do planowania sukcesji w organizacji. Pozwala zidentyfikować, kiedy obecny lider powinien ustąpić ze stanowiska i przekazać je nowej osobie, aby zapewnić ciągłość organizacji.
 • Ocena ryzyka - model cyklu życia organizacji może być również używany do oceny ryzyka związanego z inwestycjami w firmę. Na przykład, jeśli organizacja jest w fazie dojrzałości, ryzyko utraty klientów i spadku sprzedaży może być niższe niż w fazie wzrostu.
 • Zarządzanie zmianą - model ten może być pomocny przy planowaniu i wdrażaniu zmian w organizacji. Pozwala zidentyfikować, w jakiej fazie rozwoju znajduje się firma i jakie działania należy podjąć, aby przeprowadzić skuteczną zmianę.

Model teleologiczny

Model teleologiczny, znany również jako model celowy, skupia się na ustalaniu i realizacji celów organizacji. Zakłada, że organizacje powinny mieć jasno określone cele i strategię działania, które będą napędzać ich rozwój.

Model ten zakłada, że organizacja powinna:

 • Określić swoje cele - organizacja powinna jasno określić, jakie cele chce osiągnąć. Cele te powinny być mierzalne, realistyczne i zgodne z misją i wizją organizacji.
 • Opracować strategię - organizacja powinna opracować strategię działania, która pozwoli jej osiągnąć wyznaczone cele. Strategia powinna uwzględniać zasoby organizacji, konkurencję na rynku i oczekiwania klientów.
 • Monitorować postępy - organizacja powinna regularnie monitorować postępy w realizacji swoich celów. Jeśli cele nie są osiągane, należy dostosować strategię działania i podjąć odpowiednie kroki.

Model teleologiczny znajduje zastosowanie w wielu aspektach zarządzania organizacją. Przykłady zastosowania tego modelu to:

 • Planowanie strategiczne - model teleologiczny jest często wykorzystywany do planowania strategicznego organizacji. Pomaga określić cele, strategie i działania potrzebne do osiągnięcia sukcesu.
 • Zarządzanie projektami - model ten może być również używany do zarządzania projektami w organizacji. Pomaga określić cele projektu, ustalić strategię działania i monitorować postępy w realizacji projektu.
 • Motywowanie pracowników - model teleologiczny może być stosowany do motywowania pracowników poprzez jasno określone cele i oczekiwania. Jeśli pracownicy wiedzą, jakie cele mają osiągnąć i jakie są oczekiwania wobec nich, są bardziej skłonni do podejmowania wysiłku i angażowania się w pracę.

Model dialektyczny

Model dialektyczny, inspirowany filozofią Hegla, zakłada, że organizacje rozwijają się poprzez procesy dialektyczne, które polegają na konfrontacji i rozwiązywaniu sprzeczności między różnymi siłami działającymi w organizacji.

W modelu dialektycznym wyróżnia się trzy podstawowe elementy:

 • Teza - reprezentuje istniejący stan rzeczy, aktualną sytuację w organizacji.
 • Antyteza - reprezentuje siły, które dążą do zmiany istniejącego stanu rzeczy i wprowadzenia nowości.
 • Synteza - reprezentuje wynik konfrontacji między tezą a antytezą, nową sytuację, która integruje elementy obu sił.

Model ten zakłada, że organizacje rozwijają się poprzez konfrontację sprzeczności i syntezy, a każda synteza staje się nową tezą, która prowadzi do kolejnej konfrontacji.

Model dialektyczny znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach zarządzania organizacją. Przykłady zastosowania tego modelu to:

 • Zarządzanie zmianą - model dialektyczny może być stosowany do zarządzania procesem zmiany w organizacji. Pomaga zrozumieć sprzeczności i konflikty, które mogą wystąpić w wyniku wprowadzania zmian i szukać sposobów ich rozwiązania.
 • Rozwój organizacyjny - model ten może być również wykorzystywany do planowania rozwoju organizacji. Pomaga identyfikować obszary sprzeczności i konfrontacji, które mogą wpłynąć na rozwój organizacji.
 • Zarządzanie konfliktem - model dialektyczny może być stosowany do zarządzania konfliktami w organizacji. Pomaga zrozumieć, jakie są przeciwstawne siły i jak można je zintegrować, aby osiągnąć rozwiązanie konfliktu.

Model ewolucyjny

Model ewolucyjny oparty jest na założeniu, że organizacje rozwijają się poprzez procesy ewolucyjne, podobnie jak organizmy w przyrodzie. Organizacje reagują na zmiany w środowisku i dostosowują swoje struktury i procesy do nowych warunków.

W modelu ewolucyjnym wyróżnia się kilka podstawowych mechanizmów:

 • Mutacje - reprezentują zmiany w organizacji, które mogą wynikać zewnętrzne czynniki, takie jak zmiany na rynku czy nowe technologie.
 • Selekcja - reprezentuje proces wyboru najlepiej przystosowanych do nowych warunków organizacji. Organizacje, które nie są w stanie dostosować się do zmian, mogą zniknąć z rynku.
 • Dziedziczenie - reprezentuje przekazywanie cech i struktur organizacji z pokolenia na pokolenie. Organizacje, które odnoszą sukcesy i przetrwają, mogą przekazać swoje najlepsze cechy i praktyki kolejnym pokoleniom.

Model ewolucyjny znajduje zastosowanie w wielu obszarach zarządzania organizacją. Przykłady zastosowania tego modelu to:

 • Innowacje - model ewolucyjny może być stosowany do zarządzania procesem innowacji w organizacji. Pomaga zrozumieć, jak organizacje reagują na zmiany w otoczeniu i jak mogą dostosować swoje struktury i procesy, aby wprowadzić nowe produkty i usługi.
 • Strategie adaptacyjne - model ten może być również stosowany do opracowania strategii adaptacyjnych dla organizacji. Pomaga identyfikować obszary, w których organizacja może potrzebować zmian, aby dostosować się do zmieniających się warunków.
 • Zarządzanie wiedzą - model ewolucyjny może być również stosowany do zarządzania wiedzą w organizacji. Pomaga identyfikować, jakie informacje i doświadczenia są wartościowe i jak można je przekazywać i wykorzystywać w organizacji.

Strategie rozwoju organizacyjnego

Ekspansja na nowe rynki

Ekspansja na nowe rynki jest jedną z kluczowych strategii rozwoju organizacyjnego, pozwalającą firmie poszerzyć swoje działania i osiągnąć większy zasięg. Istnieje wiele przykładów strategii, które mogą być zastosowane w celu skutecznej ekspansji na nowe rynki.

Jednym z przykładów strategii ekspansji jest wprowadzenie nowego produktu na zagraniczne rynki. Poprzez dostosowanie swojej oferty do lokalnych warunków i preferencji klientów, firma może zdobyć nowych klientów i zwiększyć swoje obroty. Innym przykładem może być otwarcie nowych oddziałów lub filii na terenie innych krajów, co umożliwi firmie dotarcie do nowych grup odbiorców i zwiększenie swojej obecności na rynku.

Innym podejściem może być nawiązanie strategicznych partnerstw z firmami działającymi na nowych rynkach. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami, firma może skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia, co może ułatwić wejście na nowy rynek i zminimalizować ryzyko związane z nieznanymi warunkami.

Dywersyfikacja działalności

Dywersyfikacja działalności to strategia, która polega na rozszerzeniu oferty firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług. Jest to ważne narzędzie w celu utrzymania konkurencyjności i zwiększenia zysków. Istnieje wiele przykładów strategii dywersyfikacji, które można zastosować.

Jednym z przykładów strategii dywersyfikacji jest wprowadzenie nowej linii produktów, która jest powiązana z istniejącym portfolio firmy. Na przykład, firma zajmująca się produkcją elektroniki może rozszerzyć swoją ofertę o produkty związane z inteligentnymi domami lub urządzeniami dla branży medycznej. W ten sposób firma może wykorzystać swoje istniejące zasoby i know-how, jednocześnie docierając do nowych segmentów rynku.

Innym podejściem jest dywersyfikacja pozioma, która polega na rozszerzeniu działalności na inne obszary w ramach tej samej branży. Na przykład, firma produkująca meble może rozszerzyć swoją ofertę o projektowanie wnętrz lub usługi remontowe. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy istnieje ograniczony wzrost w głównym segmencie rynku, a firma chce zwiększyć swoje przychody.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja jest strategią, która polega na zmianach w organizacji w celu poprawy efektywności i osiągnięcia lepszych wyników. Istnieje wiele przykładów strategii restrukturyzacji, które mogą być zastosowane w różnych sytuacjach.

Jednym z przykładów jest redukcja kosztów poprzez zmniejszenie liczby pracowników lub zamknięcie nierentownych oddziałów. Ta strategia może pomóc firmie w osiągnięciu większej efektywności i zwiększeniu swojej konkurencyjności. Innym przykładem jest zmiana struktury organizacyjnej, która może polegać na decentralizacji decyzji, co pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji i lepsze wykorzystanie zasobów.

Restrukturyzacja może również obejmować zmianę modelu biznesowego, na przykład z tradycyjnego modelu sprzedaży offline na model sprzedaży online. Przykładem może być firma detaliczna, która otwiera sklep internetowy, aby dotrzeć do szerszego grona klientów i zwiększyć swoje przychody.

Wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług

Wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług jest kluczową strategią rozwoju organizacyjnego, pozwalającą firmie utrzymać konkurencyjność na rynku. Istnieje wiele przykładów strategii, które można zastosować w celu skutecznego wprowadzania innowacyjnych produktów i usług.

Jednym z przykładów jest inwestowanie w badania i rozwój, aby opracować nowe technologie lub ulepszyć istniejące produkty. Dzięki temu firma może zaoferować klientom bardziej zaawansowane i atrakcyjne rozwiązania, które mogą przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć lojalność istniejących.

Innym podejściem jest współpraca z innymi firmami lub instytucjami naukowymi w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług. Poprzez połączenie zasobów i wiedzy różnych podmiotów, firma może skrócić czas wprowadzenia na rynek i zminimalizować ryzyko związaną z innowacjami.

Wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług może również obejmować dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku. Firma może monitorować trendy i preferencje klientów, aby dostosować swoją ofertę i zapewnić konkurencyjność na rynku.

Rodzaje zmian

Zmiany w strukturach organizacyjnych i technologiach

Przykłady zmian w strukturach organizacyjnych. Zmiany w strukturach organizacyjnych są nieodłącznym elementem rozwoju organizacji. Przykładem takiej zmiany może być przekształcenie struktury hierarchicznej na strukturę płaską. Klasyczna hierarchia może być zamieniona na zespoły samodzielnych pracowników, którzy mają większą swobodę działania i są bardziej zaangażowani w proces podejmowania decyzji. W przypadku dużych organizacji, przekształcenie struktury hierarchicznej na strukturę macierzową może być również efektywne. Taka struktura pozwala na lepszą koordynację i współpracę między różnymi działami organizacji.

Przykłady zmian w technologiach. Rozwój technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój organizacyjny. Przykładem zmian w technologiach może być wdrożenie systemów informatycznych, które usprawniają procesy biznesowe i umożliwiają lepszą komunikację w organizacji. Innym przykładem jest automatyzacja produkcji za pomocą zaawansowanych maszyn i robotów, co pozwala na zwiększenie wydajności i jakości produkcji oraz redukcję kosztów.

Zmiany w procesach i funkcjonowaniu organizacji

Przykłady zmian w procesach organizacyjnych. Zmiany w procesach organizacyjnych mają na celu usprawnienie działań i zwiększenie efektywności organizacji. Przykładem takiej zmiany może być wdrożenie metodyki Lean Management, która polega na eliminowaniu marnotrawstwa i optymalizacji procesów. Innym przykładem jest reorganizacja procesów w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek lub dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów.

Przykłady zmian w funkcjonowaniu organizacji. Funkcjonowanie organizacji może być zmieniane w różnych obszarach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, finanse itp. Przykładem zmiany w funkcjonowaniu organizacji może być wdrożenie nowych strategii marketingowych, które mają na celu zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych klientów. Innym przykładem jest zmiana polityki personalnej, np. wdrożenie elastycznych form zatrudnienia, które przyczyniają się do większej satysfakcji pracowników i redukcji kosztów dla organizacji.

Zmiany w kulturze organizacyjnej

Przykłady zmian w wartościach i normach organizacyjnych. Zmiany w kulturze organizacyjnej mają na celu dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków i wartości społecznych. Przykładem takiej zmiany może być promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w organizacji, co wymaga zmiany w wartościach i normach, aby wspierać kreatywność i eksperymentowanie. Innym przykładem jest wprowadzenie zrównoważonego rozwoju jako wartości organizacyjnej, co może prowadzić do zmiany w sposobie działania organizacji i podejścia do środowiska naturalnego.

Przykłady zmian w stylach przywództwa. Styl przywództwa ma istotny wpływ na kulturę organizacyjną. Przykładem zmiany w stylach przywództwa może być przejście od autokratycznego do partycypacyjnego stylu przywództwa. Autokratyczny styl charakteryzuje się centralizacją władzy i jednostronnym podejmowaniem decyzji przez lidera. Natomiast partycypacyjny styl opiera się na współpracy i angażowaniu pracowników w proces podejmowania decyzji. Taki styl przywództwa może wpływać na rozwój zaangażowania pracowników oraz tworzenie bardziej otwartej i demokratycznej kultury organizacyjnej.

Wyzwania rozwoju organizacyjnego

Skuteczna komunikacja wewnątrz organizacji

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym skuteczna komunikacja wewnątrz organizacji stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z komunikacją, które mogą utrudniać przepływ informacji i wymianę pomysłów. Przykładami takich wyzwań mogą być:

 • Brak jasno określonych linii komunikacyjnych, co prowadzi do dezinformacji i nieporozumień.
 • Bariera językowa, szczególnie w przypadku organizacji o rozproszonej strukturze geograficznej.
 • Problem braku otwartej i efektywnej komunikacji między różnymi poziomami hierarchii w organizacji.
 • Nadmiar informacji, który może prowadzić do zatrzymania przepływu informacji.

Aby skutecznie zarządzać tymi wyzwaniami, organizacje powinny inwestować w rozwój umiejętności komunikacyjnych swoich pracowników, tworzyć klarowne procedury komunikacyjne oraz stosować różne narzędzia i technologie wspomagające komunikację.

Uwzględnienie perspektywy klienta

W obecnych czasach, skupienie się na perspektywie klienta jest niezbędne dla sukcesu organizacji. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z uwzględnianiem perspektywy klienta, takich jak:

 • Brak wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Trudność w identyfikowaniu i zrozumieniu zmieniających się preferencji klientów.
 • Brak umiejętności dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów.
 • Trudności w utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Organizacje powinny skupić się na badaniu i analizie potrzeb klientów, aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania i dostosować swoje strategie biznesowe do ich potrzeb.

Wykorzystanie technologii

W dobie cyfrowej, wykorzystanie technologii jest nieodzowne dla skutecznego rozwoju organizacji. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z wykorzystaniem technologii, takich jak:

 • Brak odpowiednich zasobów technologicznych i infrastruktury.
 • Trudności w integracji różnych systemów i narzędzi technologicznych.
 • Problem zabezpieczenia danych i ochrony prywatności.
 • Trudności w adaptacji do szybko zmieniających się technologii.

Organizacje powinny inwestować w rozwój technologiczny, zapewniać odpowiednie szkolenia dla pracowników oraz monitorować i dostosowywać swoje technologiczne rozwiązania w celu sprostania tym wyzwaniom.

Analiza danych i faktów

W obecnej erze informacyjnej, analiza danych i faktów jest kluczowa dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z analizą danych i faktów, takich jak:

 • Brak odpowiednich narzędzi i umiejętności analitycznych w organizacji.
 • Trudności w gromadzeniu i przetwarzaniu dużych ilości danych.
 • Problem uzyskania wiarygodnych danych i faktów.
 • Trudności w interpretacji wyników analizy danych.

Organizacje powinny inwestować w rozwój umiejętności analitycznych swoich pracowników, stosować nowoczesne narzędzia analizy danych oraz zapewniać odpowiednie zasoby do gromadzenia i przetwarzania danych.

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla sukcesu organizacji. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z zaangażowaniem pracowników, takich jak:

 • Brak motywacji i zaangażowania ze strony pracowników.
 • Trudności w budowaniu silnego zespołu i tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy.
 • Problem zidentyfikowania i zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pracowników.
 • Trudności w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników.

Organizacje powinny skupić się na budowaniu kultury zaangażowania, zapewniać odpowiednie szkolenia i rozwojowe możliwości dla pracowników oraz tworzyć zachęty i nagrody motywujące do zaangażowania.

Współpraca zewnętrzna

Współpraca zewnętrzna może przynieść wiele korzyści dla organizacji, ale również niesie ze sobą różne wyzwania, takie jak:

 • Trudności w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych.
 • Problem z zarządzaniem relacjami z partnerami zewnętrznymi.
 • Brak efektywnych mechanizmów komunikacji i współpracy.
 • Trudności w utrzymaniu równowagi między własnymi interesami a interesami partnerów zewnętrznych.

Organizacje powinny inwestować w budowanie silnych relacji z partnerami biznesowymi, tworzyć efektywne mechanizmy komunikacji i współpracy oraz monitorować i dostosowywać swoje strategie współpracy zewnętrznej.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest nieodzowne dla zrównoważonego rozwoju organizacji. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z zarządzaniem ryzykiem, takich jak:

 • Trudności w identyfikacji i ocenie ryzyka.
 • Problem z zarządzaniem różnymi rodzajami ryzyka.
 • Brak odpowiednich zasobów i narzędzi do zarządzania ryzykiem.
 • Trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem.

Organizacje powinny inwestować w rozwój umiejętności zarządzania ryzykiem, tworzyć odpowiednie procedury i narzędzia zarządzania ryzykiem oraz stosować skuteczne strategie zarządzania ryzykiem.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja organizacji może być konieczna w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z restrukturyzacją, takich jak:

 • Trudności w planowaniu i wdrażaniu procesu restrukturyzacji.
 • Problem z zarządzaniem zmianą i przeciwdziałaniem oporowi pracowników.
 • Brak odpowiednich zasobów i umiejętności w zakresie restrukturyzacji.
 • Trudności w utrzymaniu stabilności organizacji w trakcie restrukturyzacji.

Organizacje powinny przeprowadzić dokładną analizę sytuacji, przygotować klarowny plan restrukturyzacji, zapewnić odpowiednie wsparcie dla pracowników oraz monitorować postępy i dostosowywać strategie restrukturyzacji w celu osiągnięcia sukcesu.

Doskonalenie ciągłe

Doskonalenie ciągłe organizacji jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych z doskonaleniem ciągłym, takich jak:

 • Brak kultury uczenia się i doskonalenia w organizacji.
 • Trudności w identyfikowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Problem z zarządzaniem zmianą i adaptacją do nowych metod i technologii.
 • Trudności w utrzymaniu równowagi między bieżącymi obowiązkami a działaniami doskonalącymi.

Organizacje powinny promować kulturę uczenia się i doskonalenia, inwestować w rozwój umiejętności i wiedzy pracowników, tworzyć struktury i procesy wspierające doskonalenie ciągłe oraz monitorować i oceniać efektywność działań doskonalących.

Zmiana kultury zarządzania

Zmiana kultury zarządzania może być konieczna dla adaptacji organizacji do zmieniających się warunków biznesowych. Jednakże, istnieje wiele wyzwań związanych ze zmianą kultury zarządzania, takich jak:

 • Trudności w przekonaniu pracowników do zmiany dotychczasowych nawyków i przyjęcia nowej kultury.
 • Problem z zarządzaniem oporem i konfliktem wynikającym z procesu zmiany.
 • Brak odpowiednich zasobów i umiejętności w zakresie zmiany kultury zarządzania.
 • Trudności w utrzymaniu ciągłości działania organizacji w trakcie procesu zmiany.

Organizacje powinny inwestować w komunikację i edukację pracowników, tworzyć odpowiednie struktury i procesy wspierające zmianę kultury zarządzania oraz monitorować i dostosowywać strategie zmiany w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.


Rozwój organizacyjnyartykuły polecane
Teoria chaosuZarządzanie zmianąMyślenie systemoweKreatywnośćTeoria zmian i rozwoju organizacjiZarządzanie przedsiębiorstwemNawykParadygmaty zarządzaniaZachowanie organizacyjne

Bibliografia

 • Cannon J., McGee R. (2012), Rozwój i zmiana organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Cieśliński W. (2009), Procesowa orientacja przedsiębiorstw: wyniki badań empirycznych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52
 • Czarnecki M. (2016), Rozwój organizacyjny a problemy wzrostu przedsiębiorstw, Difin, Warszawa
 • Sobka M. (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin
 • Walas-Trębacz J. (2009), Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Małopolskie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2
 • Wojtowicz A. (2004), Kultura organizacyjna a proces zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 6

Autor: Marta Niemiec-Fiutowska, Aleksandra Steg