Projektowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Projektowanie
Polecane artykuły

Projektowanie – inaczej tzw. "proces projektowy” jest przedmiotowym oraz innowacyjnym gatunkiem działalności człowieka. W tym stwierdzeniu zawarta jest twórcza właściwość projektowania, która przyznaje mniejszość lub większość oryginalności kreacji znamiona. (J. Bendkowski s. 27) Projektowanie jest wyjątkowo trudne w instytucjach, w których przeprowadza się tą czynność po raz pierwszy. (P. Grajewski s. 124) Proces podejmowania ważnych uzgodnień łączy się z systemem informacji, który nie może działać bez przesłania mu właściwej informacji. Dlatego można stwierdzić, że osiągalność do informacji tworzy pierwszorzędne okoliczności projektowania. (S. Marciniak s. 111)

Podejścia do projektowania

Projektowanie opiera się na takim wyborze możliwości technicznych, a także zdefiniowaniu pomiędzy nimi takich współzależności, aby wykreowany w odpowiednich uwarunkowaniach zewnętrznych schemat środków dawał możliwość uzyskania wcześniej wytyczonego celu, przy wkładach rynkowych nie większych od dozwolonych. Najbardziej uniwersalne stwierdzenie projektowania zdefiniował Patzak, który twierdzi, że projektowanie, jest to proces, który przewodzi działalność ludzką od punktu wyjściowego (problemu do rozwiązania) do punktu końcowego, czyli oczekiwanego zamysłu. Projektowanie jako przebieg niejednokrotnie występuje w regule zadaniowej. (M. Sołtysik s. 23) Zdaniem E.V. Kricka proces projektowania uwzględnia wydarzenia oraz procedury, które pojawiają się pomiędzy ukazaniem się komplikacji a pojawieniem się materiałów źródłowych, które będą przedstawiać rozstrzygnięcie problemu satysfakcjonującego z punktu widzenia ekonomicznego oraz praktycznego.

Celem projektowania jest pozyskanie zaplanowanego wzoru przedmiotu albo zarysu procesu technicznego. Proces projektowania to celowe zachowanie człowieka, czy też zgrupowania kilku osób, którego konsekwencją powinno być zaspokojenie potrzeb konsumentów. Projektowanie jest niewątpliwie procesem, który wymaga szerokiej wiedzy, znajomości i doświadczenia czy także zdolności przewidywania. (D. Jagoda-Sobalak i in. s. 163)

Trzy otoczenia towarzyszące występowaniu terminu projektowanie

  • Obiekt projektowy – dotyczy rozwiązań wzorcowych, a także ma istotność rezultatywną
  • Proces rozstrzygania trudności projektowych – w tym ujęciu, projektowanie to deifikacja toku postępowania przebiegu projektowego
  • Postawa metodologiczna – która przedstawia się w sformułowaniu rozwiązania projektowego, nie tylko jako jednego pewnego rozwiązania, lecz przez zalecenie najbardziej możliwego rozwiązania

(J. Bendkowski s. 28)

Zasady projektowania

Zasady projektowania są wskazówkami, które pomagają w formułowaniu myślenia systemowego oraz funkcjonalnego postępowania w systematyzującej rzeczywistości. Poniżej zaprezentowano istotniejsze zasady projektowania uzależnione od koncepcji podejścia systemowego:

  1. Zasada podejścia
  2. Zasada komplementarności
  3. Zasada celowości
  4. Zasada systematyczności
  5. Zasada myślenia

(J. Bendkowski s. 29)

Metodyka projektowania wyróżnia:

  • Projektowanie usprawniające – odnosi się do istniejących systemów i również skierowane jest na wykluczenie potwierdzonych wad w odpowiednich rozwiązaniach, a dokładniej ma w zamiarze ulepszanie ich. Fundamentalne znaczenie w udoskonalaniu mają, rozpoznanie, ocena, programowanie zmian. Te trzy wyżej wymienione procesy, mają wpływ na prace analityczno-badawcze, które wyznaczają sektor skutecznych rozwiązań projektowych.
  • Projektowanie bazowe – dotyczy nowo realizowanych systemów, a jego główne rozpoznawalne cechy są następujące: jest przedstawiane poprzez całościowe podejście, bazuje na znamiennych kanonach, stosuje metodykę budowy wzorców.

Bibliografia

Autor: Brygida Opyrchał

.