Wydajność

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wydajność to ekonomiczna miara efektywności odnosząca wielkość produkcji do wielkości zasobów użytych do jej wytworzenia.

Wydajność można oceniać na różnych poziomach analizy i w różnych formach. Poziom wydajności to skala w jakiej wyliczamy lub definiujemy wydajność. Na przykład wydajność jednostki organizacyjnej, czy wydajność indywidualna odnosi się do wydajności wydziału, bądź komórki niższego szczebla w organizacji oraz poziomu wydajności, który został osiągnięty przez pojedynczego pracownika.

Formy wydajności określa następujący wzór:

wydajność = produkcja / nakłady

Ogółem wydajność czynników produkcji jest wskaźnikiem wykorzystania przez organizację wszystkich jej zasobów, takich jak: kapitał, praca, energia i materiały do wytwarzania jej produktów i usług. Czynniki produkcji obliczane są w jednostkach pieniężnych, ponieważ trudno dodawać w sensowny sposób godziny pracy do ilości surowców. Łączna wydajność czynników produkcji nie mówi zbyt wiele jakich zmian trzeba dokonać w celu poprawienia wydajności. Tak też, znaczna część organizacji uznaje, że bardziej przydatne jest obliczenie cząstkowego współczynnika wydajności, który uwzględnia jedną kategorię zasobów, np. wydajność pracy można obliczać na podstawie wzoru: wydajność pracy = produkcja / nakłady pracy bezpośredniej

Metoda ta ma zalety:

  1. nie wymaga wyrażania jednostek nakładów w jakichkolwiek innych jednostkach
  2. pozwala menedżerom zorientować się, jak zmiany różnych nakładów wpływają na wydajność.


Podstawowym wyznacznikiem poziomu rentowności organizacji oraz jaj zdolności do przetrwania, jest utrzymanie wysokiego poziomu wydajności. W przypadku organizacji, które są wydajniejsze niż inne, a tym samym sprzedają więcej i osiągają wyższe zyski, mogą je reinwestować w innych dziedzinach. Częściowo wydajność określa również poziom życia ludzi w danym kraju. Przedsiębiorstwa w kategoriach czysto ekonomicznych zużywają zasoby oraz produkują dobra i usługi, te z kolei wytworzone w danym państwie mogą być wykorzystane na miejscu lub eksportowane. Przedsiębiorstwa w danym kraju, które są w stanie wyprodukować więcej, co dla mieszkańców danego kraju oznacza szeroką dostępność do dóbr i usług. Nawet dobra eksportowane przynoszą dopływ finansowy do danego kraju, w którym je wytworzono. Tak też znaczenie wydajności jest bardzo istotne dla rozwoju stopy życiowej obywateli danego państwa.

Poprawę wydajności według ekspertów można ogólnie podzielić na dwie kategorie: poprawa działalności operacyjnej oraz zwiększenie zaangażowania pracowników.

Jednym ze sposobów poprawy działalności operacyjnej może być zwiększenie wydatków na badania i rozwój. Wydatki na B+R pomogą wprowadzić nowe produkty, nowe zastosowania dla istniejących produktów, a także pozwoli zastosować nowe metody ich wytwarzania. Inny sposób to dokonanie powtórnej oceny oraz modyfikacji obiektów, w których odbywa się proces produkcji. Przykładem gdzie przeprowadzono modyfikacje i nastąpił gwałtowny przyrost wydajności, stanowią firmy takie jak: IBM, Ford, Allen-Bradley, czy Caterpillar.

Inny ważny wysiłek mający na celu zwiększenie wydajności to działanie na rzecz wzrostu zaangażowania pracowników, których uczestnictwo ma również wpływ na jakość. W USA stosuje się metodę zwiększania wydajności jaką jest doprowadzenie do większej elastyczności siły roboczej w organizacji poprzez wprowadzanie takich szkoleń, które pomogą pracownikom odnaleźć się nie tyko na jednym stanowisku pracy. Biegłe opanowanie kilku rodzajów pracy oraz lepsze zrozumienie sposobu funkcjonowania firmy, może spowodować, że pracownicy będą bardziej zadowoleni i zaangażowani w działalność firmy. To wszystko przyczynia się do wzrostu i poprawy wydajności.

Bibliografia

  • Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007".
  • Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Autor: Jolanta Szewczyk