Priorytet

Z Encyklopedia Zarządzania
Priorytet
Polecane artykuły


Priorytet to waga, którą kierownictwo organizacji przypisuje danemu zagadnieniu organizacyjnemu. Może to być projekt, decyzja, plan, cele, pracownik, problem, itp.

Priorytet podlega wartościowaniu (priorytetyzacji). Wyróżnić można zadania o niskim i wysokim priorytecie.

Waga zadania, a wysokość premii

Istnieje potrzeba konfrontowania zadań premiowych skierowanych do tego samego wydziału (zakładu), ze względu na wpływ na wykonanie innych zadań, ich rangę itd. Zadania oraz ich waga powinny być zróżnicowane dla poszczególnych przedsiębiorstw czy zakładów, najlepszym przykładem zadania które wymaga zróżnicowania rangi są czynności dotyczące oszczędności paliw stałych. Łatwo zauważyć, że skoncentrowanie się na jednym zadaniu i wykonanie go w lepszym stopniu, może pokryć niewykonanie drugiego, czyli premia z jednego tytułu zadania, może zastąpić bądź nawet przewyższyć premię za dwa zadania. (Borkowska S. 2012, s. 388)

Ustalanie priorytetów zadań

Menedżer każdego działu powinien ustalić hierarchię priorytetów zadań. Przykładowo dla pracowników na stanowiskach specjalisty ds. Sprzedaży wagę zadań przydziela menedżer ds. sprzedaży. Określenie wagi zadań i rodzaju czynności przydzielonych specjalistom ds. Sprzedaży nie zakańcza procesu, w celu zbudowania skutecznego systemu wynagrodzeń. Wcześniej należy przeprowadzić szczegółową analizę struktury czasu pracy, a także kosztów pracy, biorąc pod uwagę dane obszary sprzedaży. (Borkowska S. 2012, s. 525)

Priorytety przedsiębiorstwa

Aż 80% przedsiębiorstw, a więc zdecydowana większość, uwzględnia w swoich planach dotyczących rozwoju temat środowiska, natomiast tylko 27% z nich może pochwalić się dokumentem precyzującym działania na rzecz środowiska. W porównaniu do poprzednich lat nastąpił duży spadek, bo aż o 30%. Certyfikat ISO 14001 posiada tylko ok 11% przedsiębiorstw, a 20$ planuje wdrożyć dowolny system zarządzania środowiskowego. Kwestia ochrony środowiska jest dla 60% firm istotnym elementem działań marketingowych. Coraz większa ilość osób na stanowiskach kierowniczych zauważa problemy zmian klimatycznych spowodowanych nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Dla 10% firm z grupy badanej najważniejszym priorytetem jest działanie na rzecz klimatu. (Matejun M. 2010, s. 388)

Biznesowe cele w firmie

Są to typowe dla większości firm, cele ogólne, takie jak wzrost wielkości sprzedaży, generowanie zysku, wprowadzanie nowych produktów, bądź usług na rynek, otwieranie nowych miejsc pracy, wprowadzanie nowych technologii, angażowanie się w akcje społeczne, wspieranie budżetu lokalnego, państwowego, powiatowego czy miejskiego poprzez płacenie podatków. Innymi, bardziej indywidualnymi priorytetami firmy mogą być: tworzenie zdrowego środowiska pracy, chęć osiągnięcia sukcesu, czy rozwijania własnej wiedzy oraz chęć pomocy innym. (Leśniak M. 2011, s. 66-67)

Bibliografia

Autor: Damian Mężyk