Odpowiedzialność

Z Encyklopedia Zarządzania

Odpowiedzialność - prawo obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.

Według słownika PWN odpowiedzialnością jest obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny oraz przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś[1]

Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność prawna

Dwoma podstawowymi kategoriami odpowiedzialności są:

 1. Odpowiedzialność moralna - jest każdym rodzajem przyjmowania na własne sumienie obowiązku opieki i odpowiadania za siebie, kogoś lub coś. W odróżnieniu od odpowiedzialności prawnej jest subiektywna i nie może być egzekwowana przez organy państwowe.
 2. Odpowiedzialność prawna - staje się stanem faktycznym w momencie popełnienia czynu zabronionego. Występuje pomiędzy obywatelem a Państwem. Jej dokładne regulacje spisane są w ustawach.

Nie powinno się ich ze sobą utożsamiać. Jednakże występują przypadki, gdy na sprawcy ciąży:

 • jednocześnie odpowiedzialność prawna i moralna (np. kradzież, dewastacja)
 • jedynie odpowiedzialność moralna, bez konsekwencji prawnych (np. zdrada małżeńska)
 • jedynie odpowiedzialność prawna, bez odpowiedzialności moralnej (np. żebranie, dezercja - w pewnych przypadkach, biorąc pod uwagę motywy kierujące sprawcą możemy z etycznego punktu widzenia uznać go za niewinnego pomimo iż dopuścił się on złamania prawa)[2]

Rodzaje odpowiedzialności prawnej

Odpowiedzialność konstytucyjna

Jest następstwem naruszenia Konstytucji lub ustawy, popełnionym w związku ze sprawowaną funkcją lub w zakresie swojego urzędowania ponoszona przez:

 1. Prezydenta,
 2. Prezesa Rady Ministrów
 3. członków Rady Ministrów
 4. Prezesa Narodowego Banku Polskiego
 5. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
 6. członków Krajowej Radiofonii i Telewizji
 7. osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem
 8. Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
 9. posłów i senatorów[3]

Odpowiedzialność konstytucyjna egzekwowana jest w Polsce przez Trybunał Stanu, który pełni funkcje organu władzy sądowniczej wyżej wymienionych funkcjonariuszy państwowych[4]

Odpowiedzialność cywilna

Jest sytuacją prawną na podstawie której powstaje zobowiązanie do kompensacji szkody wyrządzonej poprzez działania podmiotu (odpowiedzialność deliktowa - ex delicto), niewykonanie działań lub zachowanie przy nich nienależytej staranności (odpowiedzialność kontraktowa - ex contractu) [5].

Warunkami koniecznymi do powstania odpowiedzialności cywilnej są:

 • szkoda skutkuje uszczerbkiem w dobrach osoby poszkodowanej
 • szkoda została spowodowana działaniem ludzkim lub innym zdarzeniem, z którym norma prawna łączy odszkodowawczy obowiązek
 • pomiędzy szkodą, a działaniem musi być związek przyczynowy.

Więcej informacji na ten temat - Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność karna

Pojawia się w wyniku dopuszczenia się czynu zabronionego ustawą obowiązującą w czasie jego popełnienia[6] Ustawa wyróżnia dwa typy czynów zabronionych:

 • popełnione umyślnie
 • popełnione nieumyślnie [7]

Odpowiedzialność karna występuje również, gdy dojdzie do: współpracy, pomocy, zaniechania, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa[8] Czyny zabronione zagrożone są karą grzywny, zawieszenia bądź pozbawienia wolności. Wysokość kary zależna jest od następstwa czynu.

Warunkiem koniecznym do powstania odpowiedzialności karnej są:

 • sprawcy można przypisać winę
 • społeczna szkodliwość nie jest znikoma [9]

Odpowiedzialność moralna i prawna

Odpowiedzialność moralna

Odpowiedzialność moralna jest jednym z kluczowych pojęć w dziedzinie etyki. Definiuje się ją jako świadomość i poczucie obowiązku jednostki wobec swojego postępowania i konsekwencji, które ono niesie. Odpowiedzialność moralna opiera się na normach, wartościach i zasadach, które kształtują nasze działania.

Przykłady sytuacji, w których występuje odpowiedzialność moralna, są liczne. Na przykład, gdy dokonujemy wyboru między uczciwością a oszustwem, między pomocą innym a obojętnością, między szacunkiem a pogardą. Odpowiedzialność moralna jest przede wszystkim subiektywna i zależy od indywidualnych przekonań, wartości i wiedzy.

Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna, w przeciwieństwie do odpowiedzialności moralnej, jest uregulowana przez przepisy prawa. Jest to odpowiedzialność za naruszenie norm i regulacji prawnych. Charakteryzuje się tym, że opiera się na obiektywnych kryteriach, które są ustalone przez system prawny.

Różnice między odpowiedzialnością moralną a prawna są istotne. Odpowiedzialność moralna jest bardziej subiektywna, opiera się na wewnętrznych przekonaniach jednostki i nie jest związana z konkretnymi sankcjami prawnych. Natomiast odpowiedzialność prawna jest bardziej obiektywna, opiera się na kodyfikowanych zasadach i jest związana z konkretnymi sankcjami prawnymi, takimi jak grzywny, kary więzienia, czy inne konsekwencje prawne.

Przykłady działań, które mogą prowadzić do odpowiedzialności prawnej, są liczne. Obejmują one takie czyny jak kradzież, oszustwo, przemoc, naruszenie praw autorskich czy przestępstwa gospodarcze. System prawny określa, jakie czyny są zabronione i jakie konsekwencje prawne niosą za sobą.

Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji

Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji jest kluczowym elementem zarządzania. Definiuje się ją jako zdolność do ponoszenia konsekwencji wynikających z wyborów i działań podejmowanych w sferze osobistej i zawodowej. Oznacza to, że osoba zarządzająca musi być świadoma, że jej decyzje mają wpływ na siebie, zespół i organizację jako całość.

Skutki podejmowanych decyzji mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój organizacji. Dobrze przemyślane i trafne decyzje mogą przyczynić się do wzrostu efektywności, innowacyjności i osiągania celów. Z drugiej strony, błędne decyzje mogą prowadzić do strat finansowych, utraty zaufania ze strony pracowników oraz obniżenia morale w zespole.

Dlatego też zarządzający powinni podejść do procesu podejmowania decyzji z odpowiedzialnością i starannością. Powinni zbierać odpowiednie informacje, analizować dostępne opcje, uwzględniać perspektywy różnych interesariuszy i podejmować decyzje, które będą najlepiej służyć osiąganiu celów organizacji.

Odpowiedzialność za rozwój osobisty

Odpowiedzialność za rozwój osobisty jest niezbędnym elementem skutecznego zarządzania. Oznacza ona zdolność i chęć do ciągłego doskonalenia umiejętności, zdobywania wiedzy i dbania o własny rozwój.

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, zarządzający muszą być gotowi na ciągłe zmiany i wyzwania. Dlatego też ważne jest, aby inwestować w swój rozwój osobisty i poszerzać swoje umiejętności zarządzania, komunikacji, negocjacji oraz zdobywać wiedzę z zakresu nowych technologii i trendów.

Odpowiedzialność za rozwój osobisty oznacza również zdolność do uczenia się na własnych błędach i doświadczeniach. Zarządzający powinni być otwarci na feedback, refleksję i stałe doskonalenie swojego stylu zarządzania.

Odpowiedzialność za efektywność i osiąganie celów

Odpowiedzialność za efektywność i osiąganie celów jest kluczowym elementem zarządzania. Oznacza to, że zarządzający muszą być odpowiedzialni za efektywne wykorzystanie zasobów, czasu i energii w celu skutecznego realizowania zadań i projektów.

Efektywne zarządzanie zasobami oznacza umiejętność planowania, organizowania i kontrolowania działań oraz alokacji zasobów w sposób optymalny. Zarządzający muszą być świadomi ograniczeń i możliwości zasobowych organizacji i podejmować decyzje, które będą prowadzić do efektywnego wykorzystania tych zasobów.

Odpowiedzialność za osiąganie celów oznacza, że zarządzający muszą być skoncentrowani na konkretnych celach organizacji i podejmować działania, które będą prowadzić do ich realizacji. Muszą mieć jasno zdefiniowane cele, monitorować postępy w ich osiąganiu i podejmować działania korygujące, jeśli cel nie jest osiągany.

Odpowiedzialność w zarządzaniu

Odpowiedzialność w zarządzaniu projektami

Odpowiedzialność w zarządzaniu projektami to kluczowy aspekt skutecznego prowadzenia projektów. Definiuje ona zakres obowiązków i zadań menadżera projektu oraz członków zespołu projektowego. Charakteryzuje się odpowiedzialnością za osiągnięcie celów projektu, terminowość, jakość oraz efektywność działań.

Aby osiągnąć sukces w zarządzaniu projektami, niezbędne jest skuteczne planowanie, organizowanie i kontrolowanie działań. Menadżer projektu musi wypracować efektywną strategię, ustalić cele i cele pośrednie oraz odpowiednio podzielić zadania między członków zespołu. Ważnym elementem jest kontrola postępów prac, monitorowanie ich zgodności z harmonogramem oraz skuteczne zarządzanie zmianami.

Odpowiedzialność w zarządzaniu zespołem

Odpowiedzialność w zarządzaniu zespołem to kluczowy element osiągania sukcesów w realizacji projektów. Menadżer projektu ma za zadanie zapewnić efektywną komunikację, motywację i wsparcie członków zespołu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Definiowanie i przypisywanie odpowiedzialności jest kluczowym aspektem zarządzania zespołem. Członkowie zespołu muszą mieć jasno określone role i obowiązki, aby wiedzieć, za co są odpowiedzialni. Ważne jest również zapewnienie równowagi między obowiązkami i autonomią członków zespołu, co przyczynia się do poczucia odpowiedzialności i zaangażowania.

Efektywna komunikacja w zespole jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu projektu. Menadżer projektu musi dbać o klarowność przekazu, zrozumienie i akceptację informacji przez członków zespołu. Motywacja członków zespołu jest również istotna, dlatego menadżer projektu powinien stosować różnorodne techniki motywacyjne, aby zachęcić członków zespołu do osiągania najlepszych wyników.

Odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem

Odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem jest nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania projektami. Obejmuje ona identyfikację, analizę i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami w celu minimalizacji ryzyka i uniknięcia niepożądanych konsekwencji.

Menadżer projektu ma obowiązek identyfikować potencjalne zagrożenia, analizować ich wpływ na projekt oraz opracowywać odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych i reaktywnych jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka i skutecznego zarządzania projektami.

Odpowiedzialność w zarządzaniu finansami

Odpowiedzialność w zarządzaniu finansami jest kluczowa dla efektywnego wykorzystania zasobów finansowych w projekcie. Definiuje ona zakres obowiązków menadżera projektu związanych z kontrolą budżetu, efektywnym wykorzystaniem zasobów oraz odpowiednim rozliczaniem się z wydatków.

Menadżer projektu ma za zadanie skrupulatnie monitorować wydatki i kontrolować budżet projektu. Powinien również dbać o efektywne alokowanie zasobów finansowych, aby zapewnić realizację projektu zgodnie z określonymi wymaganiami i oczekiwaniami. Odpowiedzialność w zarządzaniu finansami obejmuje również rzetelne rozliczanie się z poniesionych wydatków i sprawozdawczość.

Odpowiedzialność w zarządzaniu czasem

Odpowiedzialność w zarządzaniu czasem jest kluczowym aspektem skutecznego zarządzania projektami. Obejmuje ona skuteczne planowanie, organizowanie i wykorzystywanie dostępnego czasu w celu osiągnięcia wyznaczonych celów i terminów.

Menadżer projektu ma za zadanie opracowanie realistycznego harmonogramu projektu oraz skrupulatne monitorowanie postępów prac. Ważne jest również umiejętne zarządzanie priorytetami, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie czasu i skupienie na kluczowych zadaniach. Odpowiedzialność w zarządzaniu czasem wymaga również elastyczności i umiejętności reagowania na zmiany w harmonogramie projektu.


Odpowiedzialnośćartykuły polecane
Rzecznik Praw ObywatelskichSąd administracyjnyPrawo administracyjneFunkcjonariusz publicznyPostępowanie sądoweUbezwłasnowolnieniePostępowanie cywilneUstawa o dostępie do informacji publicznejZwiązki zawodowe

Przypisy

 1. L. Drabik 2018
 2. K. Gajewski 2009, s. 2
 3. Konstytucja RP 1997, art. 198 ust. 1, 2
 4. B. Opaliński 2011, s. 119
 5. Kodeks Cywilny 1964, art. 471, 472
 6. Kodeks karny 1997, art. 1 § 1
 7. Kodeks karny 1997, art. 9 § 3
 8. Kodeks karny 1997, art. 18-20
 9. Kodeks karny 1997, art. 1 § 1

Bibliografia


Autor: Karolina Mączek