Zobowiązanie wzajemne

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Zobowiązanie)

Zobowiązanie wzajemne, inaczej zwane dwustronnym, zgodnie z kodeksem cywilnym powstaje występuje, gdy osoby, lub podmioty gospodarcze na podstawie zawartej między nimi umowy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

Elementy zobowiązania

 1. Podmioty
  • Wierzyciel jest osobą lub podmiotem, który ma wobec dłużnika roszczenie, czyli prawo do pewnego świadczenia. Może to być np. dostawca towarów lub usług, kredytodawca, właściciel długu lub osoba, której dłużnik jest zobowiązany do zapłaty. Wierzyciel posiada prawa związane z wierzytelnością, czyli uprawnienia do egzekwowania swojego roszczenia.
  • Dłużnik to osoba lub podmiot, który posiada zobowiązanie względem wierzyciela. Jest to osoba, która jest zobowiązana do zapłaty długu lub do wykonania innych świadczeń wobec wierzyciela. Dłużnik może być osobą fizyczną, firmą lub organizacją.
 2. Treść (prawa i obowiązki podmiotów)
  • Wierzytelność jest roszczeniem, które wierzyciel posiada wobec dłużnika. Jest to prawo do otrzymania świadczenia od dłużnika, które może mieć charakter pieniężny lub niematerialny. Wierzytelność może wynikać z umowy, prawa lub innych okoliczności.
  • Dług to zobowiązanie dłużnika względem wierzyciela. Oznacza to, że dłużnik jest zobowiązany do wykonania określonego świadczenia na rzecz wierzyciela. Dług może mieć charakter pieniężny lub niematerialny, a jego wysokość może być ustalona na podstawie umowy lub przepisów prawa.
 3. Przedmiot
  • Świadczenie to działanie lub zobowiązanie dłużnika, które ma na celu spełnienie jego obowiązku wobec wierzyciela. Może to być np. zapłata pieniędzy, dostarczenie towarów lub wykonanie określonych usług. Świadczenie jest konkretnym działaniem, które dłużnik musi podjąć, aby spełnić swoje zobowiązanie wobec wierzyciela[1].

Wierzyciel i dłużnik są podstawowymi stronami zobowiązań wzajemnych. Wierzyciel posiada wierzytelność wobec dłużnika, czyli prawo do otrzymania określonego świadczenia. Dłużnik natomiast posiada dług, czyli zobowiązanie do wykonania konkretnego świadczenia na rzecz wierzyciela.

Zobowiązania wzajemne są istotne w kontekście relacji gospodarczych i prawnych. Umożliwiają one funkcjonowanie rynku, umożliwiając transfer środków finansowych i dóbr między stronami umowy. Poprzez zobowiązania wzajemne, wierzyciele mają pewność, że otrzymają należne im świadczenia, a dłużnicy mają obowiązek wypełnienia swoich zobowiązań.

Żródła zobowiązań

 • Umowy: Umowa jest podstawowym źródłem zobowiązań wzajemnych. Powstaje w wyniku porozumienia stron, które składają sobie wzajemne oświadczenia woli. Przykładem może być umowa kupna-sprzedaży, w której strony zobowiązują się do wymiany określonych dóbr lub usług.
 • Czyny niedozwolone: Czyn niedozwolony to działanie, które wyrządza szkodę drugiej stronie. W takim przypadku sprawca czynu jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś uszkadza cudzą własność i musi ponieść koszty naprawy.
 • Jednostronne czynności prawne: Jednostronna czynność prawna to działanie jednej strony, które wywołuje skutki prawne dla drugiej strony. Przykładem może być zobowiązanie do zapłaty alimentów, które wynika z decyzji sądu na podstawie wniosku jednej ze stron.
 • Decyzje administracyjne: Decyzje administracyjne wydawane przez organy administracji publicznej mogą również stanowić źródło zobowiązań wzajemnych. Przykładem może być decyzja o nakazie zapłaty grzywny, która zobowiązuje adresata do uregulowania określonej kwoty na rzecz państwa.
 • Bezpodstawne wzbogacenie: Zobowiązanie wzajemne może wynikać również z bezpodstawnego wzbogacenia jednej ze stron kosztem drugiej. Jeśli ktoś przypadkowo otrzymuje pieniądze od innej osoby, musi je zwrócić, ponieważ wzbogacił się kosztem drugiej strony.
 • Konstytutywne orzeczenia sądowe: Orzeczenia sądowe, które mają charakter konstytutywny, czyli tworzą nowe prawa i obowiązki, mogą stanowić również źródło zobowiązań wzajemnych. Przykładem może być wyrok, który nakłada na stronę obowiązek zapłaty odszkodowania.
 • Inne zdarzenia nie objęte powyższą kwalifikacją: Oprócz wymienionych powyżej źródeł, zobowiązanie wzajemne może wynikać również z innych zdarzeń, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach. Przykładem może być sytuacja, w której dwie strony dobrowolnie postanawiają podzielić się kosztami remontu mieszkania[2].

Umowa wzajemna

Umowa jest wzajemna wtedy, gdy obie strony zobowiązują się, że świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Artykuły 487 do 497 Kc., determinują rzeczywistą systematyzacje umowy. Kodeks cywilny jasno określa skutki prawne [3]:

 • determinuje konsekwencje niedopełnienia terminu wykonania świadczeń wzajemnych,
 • precyzuje prawo strony, do wstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia,
 • wyznacza skutki niemożliwości świadczenia, jak również skutki zwłoki dłużnika (np. prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy)

Świadczenia pomiędzy uczestnikami umów wzajemnych są ze sobą bardzo współzależne ze względu na to, że niewykonanie, nienależyte wykonanie jak również niedopełnienie świadczenia przez jedną ze stron, rzutuje na obowiązek (lub jego brak) wykonania świadczenia przez drugą stronę.

Przykłady umów wzajemnych zawieranych podczas życia codziennego:

 1. umowy sprzedaży,
 2. umowy dostawy,
 3. umowy wynajmu,
 4. dzierżawa,
 5. umowa wykonania prac remontowych,
 6. umowa o zlecenie.

Skutki prawne zobowiązań wzajemnych

Niedopełnienie terminu wykonania świadczeń

Niedopełnienie terminu wykonania świadczeń może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych. Przede wszystkim, strona, która nie wykonuje swojego świadczenia w terminie, może zostać obciążona odpowiedzialnością za zwłokę. Oznacza to, że dłużnik ponosi konsekwencje związane z opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, na przykład w postaci zapłaty odsetek za zwłokę. W przypadku zobowiązań pieniężnych, odsetki te mogą być naliczane zgodnie z wysokością ustawową lub ustaloną umownie. Warto tutaj przytoczyć przykład z Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeśli strony nie ustaliły wysokości odsetek za zwłokę, to dłużnikowi przysługują odsetki ustawowe, które są obecnie ustalone na poziomie 5% rocznie.

Ponadto, w przypadku niedopełnienia terminu wykonania świadczeń, strona uprawniona do otrzymania świadczenia może wnieść roszczenie o spełnienie świadczenia lub o odszkodowanie za niewykonanie świadczenia. Jeżeli strona jest w stanie udowodnić, że opóźnienie w wykonaniu świadczenia doprowadziło ją do poniesienia szkody, wówczas może żądać od dłużnika rekompensaty za wyrządzone szkody.

Prawo do wstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia

W przypadku zobowiązań wzajemnych, strona, która nie otrzymała od drugiej strony należnego świadczenia, ma prawo do wstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie spełnia swojego zobowiązania, to strona uprawniona może odmówić wykonania swojego świadczenia do momentu, w którym dłużnik spełni swoje zobowiązanie. Jest to jedno z narzędzi, które strona uprawniona ma do dyspozycji w celu zabezpieczenia swoich interesów i wymuszenia wykonania zobowiązania przez drugą stronę.

Warto jednak zaznaczyć, że prawo do wstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia jest ograniczone i nie może być stosowane w przypadku, gdy powód do wstrzymania się nie jest adekwatny do naruszenia zobowiązania przez drugą stronę. Kodeks cywilny precyzuje, że w przypadku, gdy wstrzymanie się ze spełnieniem własnego świadczenia prowadziłoby do nadmiernych szkód dla drugiej strony, strona uprawniona może zostać obciążona odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez wstrzymanie się.

Skutki niemożliwości świadczenia

W sytuacji, gdy strona nie jest w stanie spełnić swojego zobowiązania z powodu niemożliwości, może wystąpić z roszczeniem o zwolnienie z obowiązku wykonania świadczenia. Niemożliwość świadczenia może wystąpić na skutek okoliczności niezależnych od strony, na przykład w przypadku siły wyższej. W takiej sytuacji, strona, która nie jest w stanie wykonać świadczenia, jest zwolniona z obowiązku jego wykonania.

Warto jednak podkreślić, że aby strona mogła skorzystać z roszczenia o zwolnienie z obowiązku wykonania świadczenia z powodu niemożliwości, musi udowodnić, że niemożliwość wynika z okoliczności, na które nie miała wpływu i które nie mogła przewidzieć. Ponadto, strona musi poinformować drugą stronę o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających wykonanie świadczenia oraz oświadczyć, że jest zwolniona z obowiązku wykonania świadczenia.

Skutki zwłoki dłużnika

Zwłoka dłużnika polega na opóźnieniu w wykonaniu zobowiązania pomimo upływu terminu. Skutki zwłoki dłużnika są podobne do skutków niedopełnienia terminu wykonania świadczeń. Strona uprawniona może żądać od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę oraz może wystąpić z roszczeniem o spełnienie świadczenia lub o odszkodowanie za niewykonanie świadczenia.

Ponadto, w przypadku zwłoki dłużnika, strona uprawniona może również wnieść pozew o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy następuje w przypadku, gdy zwłoka dłużnika jest szczególnie długa i powoduje istotne naruszenie interesów drugiej strony. Rozwiązanie umowy może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanych korzyści oraz zapłatą odszkodowania za poniesione straty.

Przykłady prawnych regulacji

Przykładem prawnego uregulowania skutków zobowiązań wzajemnych jest artykuł 481 Kodeksu cywilnego, który mówi o odpowiedzialności dłużnika za zwłokę. Według tego przepisu, jeżeli strony nie ustaliły wysokości odsetek za zwłokę, to dłużnikowi przysługują odsetki ustawowe, które są obecnie ustalone na poziomie 5% rocznie. Innym przykładem jest artykuł 498 Kodeksu cywilnego, który mówi o roszczeniu o zwolnienie z obowiązku wykonania świadczenia w przypadku niemożliwości. Według tego przepisu, strona musi poinformować drugą stronę o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających wykonanie świadczenia oraz oświadczyć, że jest zwolniona z obowiązku wykonania świadczenia.

Kompensata

Możemy wyszczególnić dwa rodzaje kompensat: [4]

Kompensata ustawowa

Kompensata ustawowa została opisana w Art. 498 kodeksu cywilnego[5]: § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej .

Kompensata ustawowa może wejść w życie, jeżeli obie strony zawrą adekwatne oświadczenie, które może przywierać formę ustną lub dobrowolną pisemną. Nieodzownym wymogiem, który musi zostać spełniony dla potwierdzenia stosowności danego oświadczenia, jest dotarcie do każdej ze stron.

Kompensata ustawowa

Kompensata umowna regulowana przez artykuł 498 Kc., kompensata umowna może zostać potrącona jeśli mamy do czynienia z:

 • Wierzytelnościami wymagalnymi (po upływie terminu wyznaczonego w umowie, na spłatę długu),
 • Wierzytelnościami przeterminowanymi (podczas, gdy istniała możliwość potrącenia wierzytelności przed datą przedawnienia),
 • Wierzytelnościami zajętymi (sytuacja w której dłużnik stał się wierzycielem swojego wierzyciela przed zajęciem. Potrącenie dotyczy wyłącznie wierzytelności pieniężnych lub przedmiotów o tej samej wartości oznaczonych co do gatunku,
 • każda ze stron może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony w ramach wzajemnej współpracy,
 • obie wierzytelności są wymagalne i zaskarżalne, czyli mogą być dochodzone przed sądem, lub przed innym organem państwowym.

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem jednak tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości. Kompensaty najczęściej dotyczą rozrachunków handlowych, mogą to być także potrącenia publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego, VAT, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia grupowe oraz na podstawie decyzji administracyjnych.

Forma kompensaty

Potrącenie w ramach zobowiązania wzajemnego nie wymaga szczególnej formy. Odbywa się ono poprzez oświadczenie jednej ze stron, drugiej o zamiarze kompensacji świadczeń. Jednak ze względów bezpieczeństwa strona powinna poinformować drugą stronę w trakcie rozmowy telefonicznej lub poprzez wysłanie listu poleconego.

Przykład

Jeżeli firma A i firma B współpracują ze sobą w ramach umowy wzajemnej i zadłużenie firmy A względem firmy B wynosi 15.000 PLN, a firmy B względem firmy A 8.000 PLN to mogą oni dokonać potrącenia. Po skompensowaniu wierzytelności wzajemnych, zadłużenie firmy A względem firmy B wynosi 7.000 PLN, które musi uregulować w terminie płatności.

Co nie podlega kompensacie

Zgodnie z kodeksem cywilnym kompensacie nie podlegają:

 • wierzytelności nie ulegające zajęciu,
 • wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania,
 • wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych,
 • wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Przenoszenie zobowiązań wzajemnych

Przenoszenie zobowiązań wzajemnych jest procesem, w którym strony umowy decydują o przeniesieniu swoich zobowiązań na inne osoby. Może to wynikać z różnych powodów, takich jak sukcesja, podział majątku lub restrukturyzacja.

 • Przeniesienie zobowiązań w wyniku sukcesji. Sukcesja to proces, w którym prawa i obowiązki jednej osoby przechodzą na inną osobę w wyniku śmierci, dziedziczenia lub spadku. W przypadku zobowiązań wzajemnych, przeniesienie może nastąpić poprzez przeniesienie umowy na nowego uczestnika. W takiej sytuacji, nowa osoba staje się stroną umowy i przejmuje zarówno prawa, jak i obowiązki wcześniejszego uczestnika.
 • Przeniesienie zobowiązań w wyniku podziału majątku. Podział majątku jest procesem, w którym wspólnicy lub współwłaściciele decydują o podziale posiadanych przez siebie aktywów. W przypadku zobowiązań wzajemnych, podział majątku może prowadzić do przeniesienia zobowiązań na poszczególnych uczestników. Każda osoba otrzymuje swoją część majątku, wraz z zobowiązaniami, które do niego należą.
 • Przeniesienie zobowiązań przez umowę stron. Strony umowy mogą również zdecydować o przeniesieniu swoich zobowiązań na inne osoby poprzez wzajemną zgodę. Taka umowa musi być zawarta na piśmie i musi być zgodna z przepisami prawa. W takiej sytuacji, nowe osoby przejmują zobowiązania i stają się nowymi stronami umowy.

Rozwiązanie zobowiązań wzajemnych

Rozwiązanie zobowiązań wzajemnych może nastąpić na różne sposoby, w zależności od umowy i okoliczności. Poniżej przedstawione są najczęstsze metody rozwiązania zobowiązań wzajemnych.

 • Wzajemna zgoda stron. Najlepszym i najbardziej pożądanym sposobem rozwiązania zobowiązań wzajemnych jest osiągnięcie porozumienia między stronami. Jeśli obie strony umowy zgodzą się na rozwiązanie zobowiązań, mogą sporządzić oświadczenie o rozwiązaniu umowy i zakończeniu wzajemnych zobowiązań.
 • Wykonanie świadczeń. Innym sposobem rozwiązania zobowiązań wzajemnych jest pełne wykonanie świadczeń określonych w umowie. Jeśli obie strony wykonają swoje zobowiązania zgodnie z ustaleniami, umowa zostaje zakończona.
 • Przedawnienie zobowiązań. Zobowiązania wzajemne mogą również ulec przedawnieniu, jeśli nie zostaną dochowane przez określony czas. Przedawnienie oznacza, że strony nie mogą już dochodzić swoich roszczeń wzajemnych i zobowiązań.
 • Zmiana okoliczności. W przypadku wystąpienia znaczących zmian okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy, strony mogą zdecydować o jej rozwiązaniu. Takie zmiany mogą obejmować sytuacje nadzwyczajne, takie jak klęski żywiołowe, wojny lub zmiany legislacyjne.

Restrukturyzacja zobowiązań wzajemnych

Restrukturyzacja zobowiązań wzajemnych odnosi się do sytuacji, w której jedna ze stron umowy napotyka trudności finansowe lub staje się niewypłacalna. W takim przypadku, strony mogą negocjować i restrukturyzować swoje zobowiązania w celu znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron.

Restrukturyzacja może obejmować zmianę terminów płatności, obniżenie wartości zobowiązań lub zmianę warunków umowy. Celem jest zapewnienie dłużnikowi możliwości spłaty zobowiązań, jednocześnie umożliwiając wierzycielom odzyskanie części swoich środków.

Metody zarządzania zobowiązaniami wzajemnymi

 • Negocjacje jako proces osiągania porozumienia. Negocjacje odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zobowiązaniami wzajemnymi. Proces ten polega na osiągnięciu porozumienia w kwestii warunków umowy między stronami. Negocjacje wymagają umiejętności komunikacyjnych, zdolności do rozwiązywania konfliktów i elastyczności w podejściu do ustępstw. Istotne jest także zrozumienie interesów i celów obu stron oraz dążenie do znalezienia korzystnego rozwiązania dla wszystkich uczestników.
 • Analiza ryzyka jako narzędzie identyfikacji i zarządzania zagrożeniami. Analiza ryzyka jest ważnym narzędziem w zarządzaniu zobowiązaniami wzajemnymi. Polega ona na identyfikacji i ocenie potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację umowy. Analiza ryzyka pozwala na opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, takich jak unikanie, redukcja, przeniesienie czy akceptacja ryzyka. Dzięki temu możliwe jest minimalizowanie negatywnych skutków oraz zwiększanie szans na sukces w realizacji zobowiązań wzajemnych.
 • Znaczenie umowy pisemnej, harmonogramu i systemu monitorowania. Umowa pisemna jest podstawowym dokumentem potwierdzającym zobowiązania wzajemne między stronami. Jej zawarcie pozwala na jasne określenie warunków umowy, takich jak zakres prac, terminy, koszty i inne istotne elementy. Harmonogram stanowi narzędzie określające kolejność i terminy realizacji poszczególnych etapów umowy. System monitorowania umożliwia kontrolę postępów w realizacji zobowiązań, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych opóźnień lub problemów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.
 • Mediacja i arbitraż jako alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacja i arbitraż to alternatywne metody rozwiązywania sporów w przypadku konfliktów między stronami zobowiązań wzajemnych. Mediacja polega na zaangażowaniu bezstronnej osoby, która pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia poprzez prowadzenie negocjacji. Arbitraż z kolei polega na powołaniu arbitra, który wydaje wiążące rozstrzygnięcie w sporze. Obie te metody są bardziej elastyczne, szybsze i mniej formalne niż postępowanie sądowe, co może przyspieszyć rozwiązanie sporu i zminimalizować koszty.
 • Kontrola jakości jako narzędzie zapewniania wysokiej jakości świadczeń. Kontrola jakości odgrywa istotną rolę w zarządzaniu zobowiązaniami wzajemnymi. Polega ona na monitorowaniu i ocenie jakości świadczeń w ramach umowy. Wprowadzenie odpowiednich procedur i standardów pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów lub usług. Kontrola jakości umożliwia również identyfikację potencjalnych problemów i podejmowanie działań naprawczych w celu poprawy jakości świadczeń.
 • Restrukturyzacja zobowiązań w przypadku trudności finansowych. W przypadku trudności finansowych jednej ze stron zobowiązań wzajemnych, możliwa jest restrukturyzacja zobowiązań. Polega to na renegocjacji warunków umowy w celu dostosowania jej do zmienionych warunków finansowych. Restrukturyzacja może obejmować m.in. zmianę terminów płatności, redukcję kosztów, zmianę zakresu prac lub inne ustępstwa. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie kontynuacji współpracy i minimalizacja negatywnych skutków trudności finansowych.
 • Postępowanie sądowe jako formalny proces rozstrzygania sporów. Postępowanie sądowe jest formalnym procesem rozstrzygania sporów w sądzie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia między stronami, może być konieczne skierowanie sprawy do sądu. Sąd podejmuje decyzję na podstawie przedstawionych dowodów i argumentów. Postępowanie sądowe jest bardziej formalne i czasochłonne niż mediacja czy arbitraż, jednak stanowi ostateczne rozwiązanie w przypadku braku innych możliwości rozstrzygnięcia sporu.


Zobowiązanie wzajemneartykuły polecane
Umowa cywilno-prawnaPrawo pierwokupuZastaw umownyDłużnikPrawo zastawuZdolność do czynności prawnychŚwiadczenieUmowa kupna-sprzedażyZadatek

Przypisy

 1. Radwański Z., (2010) Zobowiązania część ogólna, wydanie 9
 2. Wysocki M., (2017)Kodeks cywilny - zobowiązania - część ogólna
 3. Radwański Z., (2010) Zobowiązania część ogólna, wydanie 9
 4. Radwański Z., (2010) Zobowiązania część ogólna, wydanie 9
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93)

Bibliografia

 • Bekas-Nowak M. (2008), Windykacja należności w praktyce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa
 • Dereń A. (2008), Zarys prawa cywilnego w pytaniach i odpowiedziach, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
 • Radwański Z., Olejniczak A. (2018), Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 • Wysocki M. (2017), Kodeks cywilny - zobowiązania - część ogólna, Lex Manual
 • Zaremba G. (2017), Kompensata jako forma regulowania wzajemnych wierzytelności a podatkowe różnice kursowe, Podatki i rachunkowość

Autor: Magdalena Maślanka, Aleksandra Krasoń