Kodeks cywilny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Obowiązujący kodeks cywilny, uchwalony 23 kwietnia 1964 r. i wielokrotnie nowelizowany, stanowi podstawowe źródło prawa cywilnego. Zawiera on zasadniczy zbiór przepisów tej gałęzi prawa, a także pełni inne ważne funkcje. Wprowadza i definiuje liczne pojęcia oraz instytucje, którymi posługują się również cywilnoprawne regulacje pozakodeksowe. W treści kodeksu cywilnego znajdują ponadto odzwierciedlenie pewne ogólne idee i założenia systemu prawa oraz podstawowe wartości, do których odwołuje się on. Mówimy wówczas o zasadach prawa cywilnego. Zasady te wytyczają treść szczególnych rozwiązań, a także maja istotny wpływ na kierunek ich wykładni nie tylko w obrębie kodeksu, lecz także w odniesieniu do pozakodeksowych przepisów prawa cywilnego.

Struktura kodeksu cywilnego nawiązuje do koncepcji opartej na wyróżnieniu w ramach systematyki prawa cywilnego czterech jego podstawowych działów. Materia każdego z tych działów jest zawarta w odrębnej księdze stanowiącej najogólniejszą jednostkę struktury kodeksu.

Podział kodeksu

  1. Księga pierwsza "Część ogólna",
  2. Księga druga "Własność i inne prawa rzeczowe",
  3. Księga trzecia "Zobowiązania",
  4. Księga czwarta "Spadki".

Księgi dzielą się na tytuły, w obrębie części tytułów wyróżnia się działy, z których pewne ulegają dalszemu podziałowi na rozdziały.

Bibliografia

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • Bieranowski A. Bogdalski P. Goettel M., "Prawo cywilne: zakres wykładu", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, str. 35

Autor: Justyna Płonka