Dobra osobiste

Z Encyklopedia Zarządzania
Dobra osobiste
Polecane artykuły

Dobra osobiste są to dobra niemajątkowe chronione prawem, które przysługują każdej osobie. Prawo Cywilne według Kodeksu Cywilnego art. 23 (Kodeks Cywilny, 1964, art 23 ) do dóbr osobistych zalicza ( A. Rogacka-Łukasik 2012 s. 235):

 • zdrowie
 • nazwisko / pseudonim
 • swobodę sumienia
 • tajemnicę korespondencji
 • wizerunek
 • nietykalność mieszkania
 • twórczość wynalazczą, artystyczną, naukową, racjonalizatorską.

Dobra osobiste są uznawane przez całe społeczeństwo oraz ustawodawcę wartości. Dobra uwzględniają i łączą się z możliwością zaspokojenia potrzeb psychicznych człowieka i osobowością. Pomimo zajmowanej ważnej funkcji w prawie nie mają ścisłej definicji, ze względu na zmienne społeczeństwo i oczekiwań ludzi. Jest to istotny atrybut, nierozerwalny dla każdego człowieka, w znacznym stopniu ceniona wartość ( H. Szewczyk 2007, s. 213-214).

Dobra osobiste to wartości :

 • powszechnie uznawane w społeczeństwie
 • określają byt człowieka i jego pozycje społeczną
 • towarzyszą każdemu człowiekowi przez całe jego życie.

Dobra osobiste pracownika

W obowiązku pracodawcy jest przestrzegać i szanować godności pracownika oraz jego dóbr osobistych. Jest to jedna z zasad prawa pracy. Pracodawca w zakładzie pracy ma obowiązek stworzyć godne warunki dla pracowników, aby ich dobra osobiste nie były naruszane. Godność i dobra osobiste pracownika stwarza poczucie własnej wartości, szanowanie umiejętności pracownika. Aby dobra pracownika nie zostały naruszone pracodawca nie może dopuszczać się nieodpowiednich zachowań, umniejszać jego osobie, krytykować i krzywdzić w wypowiedziach umiejętności, przekazywanie fałszywych opinii czy nieuzasadnione nałożenie kar dyscyplinarnych ( M. Szabłowska 2006 s.182-183).

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Pracownik, którego dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone ma prawo skorzystać z cywilnoprawnych środków przysługujących mu w celu ochrony dóbr. Osoba może skorzystać z środków ochronnych w formie: roszczeń niemajątkowych czyli zlikwidowanie wyników naruszenia dóbr lub roszczeń majątkowych, które jest rekompensatą za wyrządzone szkody, wypłata sumy na cele społeczne. Pracownik, którego dobra zostały w miejscu pracy naruszone ma prawo skorzystać ze środków ochrony uwzględnionych w przepisach prawa pracy. Poważne naruszenia przez pracodawcę mogą skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika oraz żądanie zadośćuczynienia. Istotne jest to, że naruszenie dóbr osobistych występuje również w sytuacji, gdy w miejscu pracy pracodawca nie stworzył warunków wspierających szanowania dóbr przez innych pracowników ( M. Szabłowska 2006, s. 193-194).

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

W związku z ciągłym postępem technicznym i wystąpieniu zjawiskom cyberprzestrzeni coraz częściej dobra osobiste są zagrożone. Nowoczesna technologia i swobodne przekazywanie danych przyczyniły się do występowania naruszeń. Do form naruszenia dóbr osobistych w internecie zaliczamy ( A. Rogacka-Łukasik 2012, s.237-242) :

 • poczta elektroniczna e-mail : szybki i tani sposób korespondencji niesie za sobą wiele zagrożeń. Rozsyłanie zdjęć prywatnych czy przekazywanie prywatnych danych, informacji są częstym problemem.
 • zestawienie i anonimizacja danych ( profile osobowościowe) : oprogramowanie, które daje możliwość zatrzymania danych odnośnie użytkownika. Dzięki takim danym usługodawca ma możliwość stworzenia profilu osobowościowego , które przyczynia się do utraty anonimowości.
 • spamming (spam) : jest to jeden z najpoważniejszych problemów Internetu. Spam określa się jako informację przesłaną drogą elektroniczną, najczęściej jest to reklama. W znacznym stopniu utrudniają bądź też opóźniają komunikację.

Bibliografia

Autor: Natalia Dobranowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.