Dobra osobiste

Z Encyklopedia Zarządzania

Dobra osobiste są to dobra niemajątkowe chronione prawem, które przysługują każdej osobie. Dobra osobiste są często nazywane również dobrami niemajątkowymi. Oznacza to, że nie są one związane z posiadaniem materialnych dóbr, takich jak pieniądze czy mienie. Są one bezcenne i nie wymienialne na żadne inne dobra. Prawo chroni te dobra, aby zapewnić jednostkom ochronę ich integralności i godności. Prawo Cywilne według Kodeksu Cywilnego art. 23 (Kodeks Cywilny, 1964, art 23) do dóbr osobistych zalicza (A. Rogacka-Łukasik 2012 s. 235):

 • zdrowie - Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw człowieka. Każdy człowiek ma prawo do opieki medycznej, profilaktyki chorób oraz dostępu do leków i środków zdrowotnych. Państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom opiekę medyczną, tworząc odpowiedni system opieki zdrowotnej, finansowany z publicznych środków. Ochrona zdrowia odnosi się zarówno do fizycznego stanu zdrowia, jak i do stanu psychicznego.
 • nazwisko / pseudonim - Ochrona tożsamości osobowej, w tym nazwiska i pseudonimu, jest istotnym elementem dóbr osobistych. Każdy człowiek ma prawo do posługiwania się swoim nazwiskiem lub pseudonimem i do tego, aby nie było ono nieuprawnienie wykorzystywane przez innych. Ochrona tożsamości osobowej jest ważna zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.
 • swobodę sumienia - Prawo do swobody sumienia jest fundamentalnym prawem człowieka, które daje każdemu prawo do wyznawania i wyrażania swoich przekonań religijnych, filozoficznych lub moralnych. Nikt nie powinien być zmuszany do wyznawania jakiejkolwiek religii lub przekonań, ani też do udziału w praktykach religijnych, które są sprzeczne z jego wiarą lub przekonaniami. Państwo ma obowiązek szanować i chronić to prawo.
 • tajemnicę korespondencji - Prawo do tajemnicy korespondencji jest jednym z podstawowych praw człowieka. Każdy człowiek ma prawo do prywatności swojej korespondencji, zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej. Prawo to chroni treść przesyłanych wiadomości oraz dane osobowe zawarte w korespondencji. Państwo ma obowiązek zapewnić ochronę tego prawa i karania osób, które naruszają tajemnicę korespondencji.
 • wizerunek - Prawo do ochrony wizerunku jest prawem zapewniającym każdemu prawo do ochrony swojego wizerunku przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Prawo to chroni zarówno zdjęcia, jak i filmy, na których dana osoba jest przedstawiona. Nikt nie ma prawa wykorzystywać czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby. Ochrona wizerunku jest szczególnie ważna w przypadku osób publicznych, które są narażone na większe ryzyko nieuprawnionego wykorzystania swojego wizerunku.
 • nietykalność mieszkania - Prawo do nietykalności mieszkania jest jednym z podstawowych praw człowieka. Każdy człowiek ma prawo do prywatności i ochrony swojego mieszkania przed nieuprawnionym dostępem. Państwo ma obowiązek szanować to prawo i chronić obywateli przed naruszeniem ich prywatności.
 • twórczość wynalazczą, artystyczną, naukową, racjonalizatorską - Prawo do ochrony własnych dzieł i pomysłów jest ważnym elementem dóbr osobistych. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej twórczości, wynalazków, prac naukowych oraz racjonalizatorskich. Prawo to chroni autorów i wynalazców przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich dzieł i pomysłów przez innych. Ochrona praw autorskich i patentowych jest ważna dla zachęcania do twórczości i innowacji.

Dobra osobiste są uznawane przez całe społeczeństwo oraz ustawodawcę wartości. Dobra uwzględniają i łączą się z możliwością zaspokojenia potrzeb psychicznych człowieka i osobowością. Pomimo zajmowanej ważnej funkcji w prawie nie mają ścisłej definicji, ze względu na zmienne społeczeństwo i oczekiwań ludzi. Jest to istotny atrybut, nierozerwalny dla każdego człowieka, w znacznym stopniu ceniona wartość (H. Szewczyk 2007, s. 213-214).

Dobra osobiste to wartości:

 • powszechnie uznawane w społeczeństwie
 • określają byt człowieka i jego pozycje społeczną
 • towarzyszą każdemu człowiekowi przez całe jego życie.

Ochrona dóbr osobistych w miejscu pracy

W obowiązku pracodawcy jest przestrzegać i szanować godności pracownika oraz jego dóbr osobistych. Jest to jedna z zasad prawa pracy. Pracodawca w zakładzie pracy ma obowiązek stworzyć godne warunki dla pracowników, aby ich dobra osobiste nie były naruszane. Godność i dobra osobiste pracownika stwarza poczucie własnej wartości, szanowanie umiejętności pracownika. Aby dobra pracownika nie zostały naruszone pracodawca nie może dopuszczać się nieodpowiednich zachowań, umniejszać jego osobie, krytykować i krzywdzić w wypowiedziach umiejętności, przekazywanie fałszywych opinii czy nieuzasadnione nałożenie kar dyscyplinarnych (M. Szabłowska 2006 s.182-183).

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku naruszenia swoich dóbr osobistych przez pracodawcę. W takiej sytuacji pracownik może zdecydować się na zakończenie współpracy z pracodawcą, gdyż ochrona jego dóbr osobistych jest ważniejsza niż dalsze zatrudnienie. Pracownik, który doświadczył naruszenia swoich dóbr osobistych przez pracodawcę, ma prawo żądać zadośćuczynienia i naprawienia wyrządzonej szkody. Może to obejmować zarówno zadośćuczynienie moralne, jak i odszkodowanie za poniesione straty materialne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za swoje działania i powinien być świadomy, że naruszenie dóbr osobistych pracownika może skutkować konsekwencjami finansowymi.

Naruszenie dóbr osobistych przez innych pracowników również może prowadzić do różnych problemów w miejscu pracy. Brak szacunku i szanowania dóbr osobistych przez innych pracowników może prowadzić do konfliktów i napięć w miejscu pracy. To może wpływać na atmosferę pracy i relacje między pracownikami. Konflikty mogą prowadzić do obniżenia efektywności pracy i zwiększenia absencji. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli świadomi znaczenia szacunku i szanowania dóbr osobistych innych osób. Aby zapobiegać naruszeniom dóbr osobistych przez innych pracowników, konieczne jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i szanowaniu. Pracodawca powinien promować wartości takie jak empatia, tolerancja i solidarność. Powinien również zapewnić odpowiednie szkolenia, które pomogą pracownikom zrozumieć znaczenie szacunku i szanowania dóbr osobistych. Takie podejście może przyczynić się do stworzenia pozytywnej atmosfery pracy i zwiększenia satysfakcji pracowników.

Pracownik, którego dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone ma prawo skorzystać z cywilnoprawnych środków przysługujących mu w celu ochrony dóbr. Osoba może skorzystać z środków ochronnych w formie: roszczeń niemajątkowych czyli zlikwidowanie wyników naruszenia dóbr lub roszczeń majątkowych, które jest rekompensatą za wyrządzone szkody, wypłata sumy na cele społeczne. Pracownik, którego dobra zostały w miejscu pracy naruszone ma prawo skorzystać ze środków ochrony uwzględnionych w przepisach prawa pracy. Poważne naruszenia przez pracodawcę mogą skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika oraz żądanie zadośćuczynienia. Istotne jest to, że naruszenie dóbr osobistych występuje również w sytuacji, gdy w miejscu pracy pracodawca nie stworzył warunków wspierających szanowania dóbr przez innych pracowników (M. Szabłowska 2006, s. 193-194).

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

W związku z ciągłym postępem technicznym i wystąpieniu zjawiskom cyberprzestrzeni coraz częściej dobra osobiste są zagrożone. Nowoczesna technologia i swobodne przekazywanie danych przyczyniły się do występowania naruszeń. Do form naruszenia dóbr osobistych w internecie zaliczamy (A. Rogacka-Łukasik 2012, s.237-242):

 • poczta elektroniczna e-mail: szybki i tani sposób korespondencji niesie za sobą wiele zagrożeń. Rozsyłanie zdjęć prywatnych czy przekazywanie prywatnych danych, informacji są częstym problemem.
 • zestawienie i anonimizacja danych (profile osobowościowe): oprogramowanie, które daje możliwość zatrzymania danych odnośnie użytkownika. Dzięki takim danym usługodawca ma możliwość stworzenia profilu osobowościowego, które przyczynia się do utraty anonimowości.
 • spamming (spam): jest to jeden z najpoważniejszych problemów Internetu. Spam określa się jako informację przesłaną drogą elektroniczną, najczęściej jest to reklama. W znacznym stopniu utrudniają bądź też opóźniają komunikację.

Wzrost naruszeń dóbr osobistych z powodu technologii

Rozwój technologii przyniósł wiele korzyści, ale niestety również wzrost zagrożeń dla dóbr osobistych. Szybki rozwój technologii otwiera nowe możliwości naruszania prywatności i bezpieczeństwa jednostek. Jest to szczególnie widoczne w erze cyfrowej, gdzie dane osobowe są przechowywane i przesyłane za pomocą cyfrowych systemów. Szybki postęp technologiczny sprawia, że coraz więcej naszych danych osobowych jest przechowywanych online. Korzystanie z internetu, smartfonów i innych urządzeń cyfrowych niesie ze sobą ryzyko naruszenia prywatności. Cyberprzestępcy stale doskonalą swoje metody ataków, co zwiększa zagrożenie dla dóbr osobistych. W erze cyfrowej bezpieczeństwo danych osobowych jest zagadnieniem priorytetowym. Jednak wiele firm i instytucji nadal nie zabezpiecza odpowiednio swoich systemów i danych. Niemniej jednak, odpowiednie zabezpieczenia i świadomość zagrożeń są kluczowe dla ochrony dóbr osobistych w erze cyfrowej.

Wpływ naruszeń na jednostki i społeczeństwo

Naruszenia dóbr osobistych w cyberprzestrzeni mają poważne konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości. Naruszenia dóbr osobistych w internecie mogą prowadzić do poważnych skutków dla jednostek. Ujawnienie prywatnych informacji lub zdjęć może prowadzić do wstydu i utraty reputacji. Skutki te mogą mieć negatywny wpływ na życie osobiste, zawodowe i społeczne jednostki. Naruszenia dóbr osobistych w internecie mają również wpływ na społeczeństwo jako całość. Ujawnianie i wykorzystywanie prywatnych danych bez zgody prowadzi do utraty zaufania wobec instytucji, firm i innych jednostek. To z kolei może prowadzić do wzrostu napięć społecznych i pogorszenia relacji między jednostkami. Naruszenia dóbr osobistych w cyberprzestrzeni stanowią poważne zagrożenie dla jednostek i społeczeństwa. Wzrost technologii i łatwy dostęp do internetu zwiększają te zagrożenia. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zarówno na poziomie jednostek, jak i na poziomie społeczeństwa, aby zapewnić ochronę dóbr osobistych w cyberprzestrzeni.

Ochrona prawna dóbr osobistych

Niezbywalność dóbr osobistych. Dobra osobiste są niezbywalne, co oznacza, że nie można ich przenieść ani zrzec się ich. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich dóbr osobistych i nie może być zmuszona do zrzeczenia się tego prawa. Ochrona dóbr osobistych wynika z konstytucyjnych i prawnych gwarancji. Każda osoba ma prawo do ochrony swoich dóbr osobistych. Dotyczy to takich dóbr, jak zdrowie, życie, wolność, dobre imię, prywatność, wizerunek, intymność, honor oraz inne prawa i interesy osobiste. Ochrona dóbr osobistych ma na celu zapewnienie godności i integralności każdej jednostki. Dobra osobiste są prawnie niezbywalne, co oznacza, że nie można ich przenieść na inną osobę ani zrzec się ich. To oznacza, że nawet jeśli ktoś wyraziłby zgodę na naruszenie swoich dóbr osobistych, nie ma to prawnego znaczenia. Prawo do ochrony dóbr osobistych jest niezbywalne i nie można z niego zrezygnować.

Gwarancje konstytucyjne i prawne ochrony dóbr osobistych. Ochrona dóbr osobistych jest zagwarantowana przez Konstytucję RP oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Konstytucja RP stanowi najwyższy akt prawny w Polsce i zapewnia ochronę dóbr osobistych każdej osoby. Konstytucja RP w art. 47 stanowi, że każdemu zapewnia się wolność i ochronę praw osobistych. Oznacza to, że państwo ma obowiązek chronić dobra osobiste obywateli i zapewnić im pełną swobodę w ich wykonywaniu. Konstytucja gwarantuje także prawo do ochrony dóbr osobistych przed naruszeniem przez inne osoby, instytucje państwowe lub prywatne podmioty. Kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych. Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu cywilnego, każdemu przysługuje ochrona dóbr osobistych, w przypadku naruszenia tych dóbr, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie lub naprawienie szkody. Ochrona dóbr osobistych obejmuje również ochronę przed zniesławieniem, naruszeniem prywatności, naruszeniem wizerunku oraz innymi formami naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Naruszenie dóbr osobistych może prowadzić do odpowiedzialności prawnej. Osoby fizyczne, które dopuszczają się naruszenia dóbr osobistych, ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Ponadto, osoby prawne również mogą być odpowiedzialne za naruszenie dóbr osobistych. Osoby fizyczne, które naruszają dobra osobiste innych osób, mogą ponieść odpowiedzialność prawną. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, poszkodowana osoba ma prawo do dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie lub naprawienie szkody przed sądem. Sąd może wymierzyć odpowiednie kary lub nakazać naprawienie szkody w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nie ogranicza się tylko do osób fizycznych. Osoby prawne, takie jak przedsiębiorstwa, organizacje non-profit czy instytucje państwowe, również mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Jeśli działania takiej osoby prawnej prowadzą do naruszenia dóbr osobistych innych osób, mogą być podjęte działania prawne w celu ochrony tych dóbr i dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie lub naprawienie szkody.

Mechanizmy ochrony dóbr osobistych

Skargi i wnioski w miejscu pracy . W miejscu pracy istnieje wiele mechanizmów ochrony dóbr osobistych pracowników. Jednym z nich jest możliwość zgłaszania naruszeń dóbr osobistych do pracodawcy. Pracownik, który czuje się poszkodowany, ma prawo złożyć skargę lub wniosek w swojej firmie w celu podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu. Skierowanie sprawy do sądu pracy jest kolejnym krokiem, który pracownik może podjąć w przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy. Sąd pracy jest uprawniony do rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych w miejscu pracy i może podjąć odpowiednie środki zaradcze, takie jak nałożenie grzywny na pracodawcę lub nakazanie przywrócenia pracownika do pracy.

Zgłaszanie naruszeń dóbr osobistych w internecie . W dzisiejszym społeczeństwie internet odgrywa coraz większą rolę, dlatego istotne jest zgłaszanie naruszeń dóbr osobistych w sieci. W takich przypadkach warto współpracować z organami ścigania, takimi jak policja i prokuratura. Organizacje te posiadają odpowiednie narzędzia i kompetencje, aby ścigać sprawców i chronić ofiary. Usuwanie informacji i zdjęć naruszających dobra osobiste jest kolejnym istotnym mechanizmem ochrony. W przypadku znalezienia treści naruszających nasze prawa, warto zgłosić to odpowiednim platformom internetowym, które mają możliwość usunięcia takich treści. W niektórych przypadkach konieczne może być również skorzystanie z pomocy prawnika w celu dochodzenia swoich praw.

Rola organizacji w ochronie dóbr osobistych . Organizacje odgrywają ważną rolę w ochronie dóbr osobistych swoich pracowników. Jednym z kluczowych aspektów jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i szanowaniu dóbr osobistych. Pracownicy powinni mieć świadomość, że ich prawa i prywatność są chronione, a naruszenie tych praw będzie miało konsekwencje. Edukacja pracowników w zakresie ochrony dóbr osobistych jest również istotna. Organizacje powinny zapewnić szkolenia i informacje dotyczące prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, aby pracownicy byli świadomi swoich praw i mogli skutecznie je bronić. Wiedza na temat praw pracowniczych i mechanizmów ochrony pozwoli pracownikom czuć się bezpieczniej i pewniej w miejscu pracy.

Ograniczenia ochrony dóbr osobistych

Wolność słowa i informacji jako ważne wartości . Wolność słowa i informacji są fundamentalnymi wartościami w demokratycznym społeczeństwie. Jednakże, w przypadku ochrony dóbr osobistych, konieczne jest znalezienie równowagi między ochroną prywatności jednostki a wolnością słowa. Równocześnie należy uwzględnić, że istnieją sytuacje, w których konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w celu ochrony innych wartości. W kontekście ochrony dóbr osobistych, istnieją różne przypadki, w których można zauważyć konflikt między wolnością słowa a prywatnością. Na przykład, rozpowszechnianie informacji w mediach społecznościowych może naruszać prywatność jednostki. W takich przypadkach, konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w celu ochrony prywatności i zapewnienia równowagi między tymi dwoma wartościami.

Równowaga między ochroną prywatności a interesem publicznym . Ochrona dóbr osobistych musi uwzględniać nie tylko prywatność jednostki, ale także interes społeczny i publiczny. Istnieją sytuacje, w których konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w celu ochrony ważnych wartości społecznych. Przykładem takiej sytuacji może być publikacja informacji dotyczących działalności publicznej osób pełniących wysokie stanowiska w państwie. Chociaż jest to informacja dotycząca osoby prywatnej, jej publikacja może mieć znaczący wpływ na interes publiczny. W takich przypadkach, konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w celu zachowania równowagi między ochroną prywatności jednostki a ochroną interesu publicznego. Ważne jest, aby ograniczenia ochrony dóbr osobistych były dobrze uzasadnione i proporcjonalne do chronionego interesu. Równocześnie, należy zapewnić, że takie ograniczenia są stosowane w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadami prawa. Ograniczenia powinny być również odpowiednio uregulowane, aby uniknąć nadużyć i zagwarantować ochronę praw jednostki.


Dobra osobisteartykuły polecane
Dane osobowe pracownikaPrawa pracownikaPraca w Katolickiej Nauce SpołecznejKodeks etyki zawodowejNaruszenie dóbr osobistychPracaUżytkownikDane osoboweRówne traktowanie w zatrudnieniuOdsetki od zaległości podatkowych

Bibliografia


Autor: Natalia Dobranowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.