Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

Praca w Katolickiej Nauce Społecznej
Polecane artykuły


Praca zgodnie z katolicką nauką społeczną jest jednym z wyróżników gatunku ludzkiego. Wzmianki na jej temat pojawiają się od Biblii przez nauczanie ojców Kościoła po współczesne encykliki papieskie. Zgodnie z nauką Kościoła praca, przez którą współpracuje on z Bogiem jest zarówno obowiązkiem jak i prawem człowieka. Praca powinna być pewna, uczciwa, a dostęp do niej wolny od niesprawiedliwej dyskryminacji (zob. Kompendium... 2005, s. 164).

Państwo na rynku pracy

Katolicka nauka społeczna zwraca również uwagę na rolę państwa na rynku pracy. Do jego obowiązków należy m.in. dbanie o stabilność pieniądza oraz sprawność służb publicznych. Państwo ma być również gwarantem bezpieczeństwa w zakresie jednostkowej wolności oraz własności (zob. Kompendium... 2005, s. 164).

Pracodawcy i pracownicy

Kościół stawia także stosowne wymagania czynnym aktorom rynku pracy, a więc pracownikom i pracodawcom. Do tych pierwszych należy przede wszystkim sumienne i kompetentne wywiązywanie się z obowiązków, a ewentualne kwestie sporne rozwiązywać powinni na drodze pokojowego dialogu. Pracodawcy z kolei, jako ci ponoszący gospodarczą i ekologiczną odpowiedzialność swych działań mają mieć na względzie głównie dobro osób a nie wzrost zysków (zob. Kompendium... 2005, s. 164).

Źródło pracy

Z pracą związane jest pierwsze przykazanie dane ludziom od Boga, które brzmi: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Biblia... 2000, s. 25). Człowiek stworzony więc został do panowania nad ziemią. Nie jest mu jednak owo panowanie dane z góry - musi je zdobyć poprzez własną pracę. Wynika stąd, że praca jest nieodłącznym elementem życia człowieka i nawet w sielankowym raju, jakąś jej formę człowiek miał podjąć. Tysiące lat później papież Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens napisze: "Kościół jest przekonany, że praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi" (Encykliki... 1996, s. 150). Trudno obecnie wyobrazić sobie, jak wyglądała praca pierwszych ludzi w raju, z pewnością jednak różniła się ona od pracy, z którą mamy do czynienia obecnie, ponieważ po upadku człowieka Bóg zmienił jej charakter, wypowiadając następujące słowa: "W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty" (Biblia... 2000, s. 27). Odtąd praca nierozerwalnie łączyła się z trudem, wysiłkiem, a nierzadko i z cierpieniem ludzi. Wypełnienie pierwszego przykazania w tych nowych okolicznościach okazało się o wiele trudniejsze. Przez tysiące lat ludzie musieli zmagać się z dziką przyrodą, stając do walki przeciwko niegościnnym i bezwzględnym siłom natury. Skrawek po skrawku człowiek poprzez własną pracę wydzierał naturze kolejne obszary, które czynił dla siebie bezpiecznymi i przewidywalnymi.

Bibliografia

  • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, s. 164.
  • Jan Paweł II Laborem Exercens w Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 150.
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000, s. 25 i 27.

Autor: Arkadiusz Binczyk