Gwarancja

Z Encyklopedia Zarządzania

Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonych.

TL;DR

Gwarancja to zobowiązanie gwaranta do naprawy lub wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad. Gwarancja może być udzielana w formie oświadczenia gwarancyjnego lub dokumentu. Gwarant ma obowiązek wykonać swoje obowiązki w określonym terminie. Konsument ma prawo żądać oświadczenia gwarancyjnego na piśmie. Gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Istnieją różne rodzaje gwarancji, takie jak gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa.

Cechy gwarancji

 • może zostać złożona w formie oświadczenia gwarancyjnego, w postaci dokumentu, bądź w reklamie
 • zawiera podstawowe informacje niezbędne do wykonywania uprawnień
 • termin gwarancji jest zależny od oświadczenia gwaranta, a w razie jego braku wynosi on dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu
 • termin gwarancji biegnie na nowo, gdy gwarant wymienia rzecz na nową, wolną od wad lub dokonuje istotnych napraw
 • jeśli gwarant wymienił część rzeczy, np. jakiś podzespołów, wówczas gwarancja biegnie na nowo w stosunku do tej nowej części, a okres gwarancyjny dotyczący całej rzeczy może być krótszy niż w stosunku do wymienionego podzespołu
 • w przypadku dokonywania naprawy przez gwaranta termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego konsument nie mógł korzystać z rzeczy
 • uprawniony z gwarancji ma prawo żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku
 • jeśli okaże się, że postanowienia karty gwarancyjnej nie są korzystne, to zgodnie z art. 579 konsument może korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.[1]

Dokument gwarancyjny

Dokument gwarancyjny powinien zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, a w szczególności (M. Goettel i in. 2016):

 • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej
 • czas trwania ochrony gwarancyjnej
 • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej
 • stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Oświadczenie gwarancyjne

Oświadczenie gwarancyjne musi być sformułowane jasny i zrozumiały sposób. Gdy jednak rodzaj informacji na to pozwala - w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim[2]

Obowiązki gwaranta i termin ich wykonania

Gwarant ma swobodę w określeniu swoich obowiązków, a w razie braku sprecyzowania w tej kwestii obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Warunkiem powstania obowiązków jest ujawnienie wad w terminie gwarancji. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na:[3]

 • zwrocie zapłaconej ceny
 • wymianie towaru na wolny od wad
 • naprawie towaru
 • zapewnienie innych usług

Gwarant może powierzyć swoje obowiązki z tytułu gwarancji osobom trzecim lub wykonywać je sam. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych musi nastąpić w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeśli nie określono tego terminu powinno to nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez konsumenta[4]

Dostarczenie lub udostępnienie towaru

Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta na miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi[5]

Gwarancja a niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Należy pamiętać, że gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego wobec sprzedawcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli na dany towar została udzielona gwarancja, konsument ma prawo wyboru, czy będzie dochodził swoich roszczeń w ramach gwarancji, czy w ramach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W przypadku nieuwzględnienia żądań konsumenta w ramach jednej ze wskazanych podstaw ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej dostępnej podstawy. Jak również w przypadku, gdy konsument wybierze np. korzystanie z gwarancji - to korzysta z niej w stosunku do tej jednej, konkretnej usterki. W razie ujawnienia się w zakupionym towarze innej wady znów ma prawo wyboru, czy korzystać z uprawnień wynikających z karty gwarancyjnej, czy z instytucji niezgodności towaru z umową.

Rodzaje gwarancji

 1. Bankowa - Gwarancja bankowa jest instrumentem zabezpieczającym i stanowi instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku, podjętym na zlecenie Klienta (zleceniodawcy), do wypłacenia osobie uprawnionej (beneficjentowi gwarancji bankowej) określonej sumy pieniężnej na żądanie Beneficjenta przedłożone w Banku zgodnie z warunkami Gwarancji Bankowej i w terminie jej ważności, w sytuacji kiedy Zleceniodawca Gwarancji Bankowej nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych Gwarancją Bankową. Rodzaje:
  1. gwarancja przetargowa (zastępująca wadium gotówkowe),
  2. gwarancja dobrego wykonania kontraktu (często zastępująca kaucję gwarancyjną)
  3. gwarancja zwrotu zaliczki (umożliwiająca uzyskanie przedpłaty)
  4. gwarancja płatności (zapłaty za dostawy, usługi również z odroczonym terminem płatności)
  5. gwarancja spłaty kredytu (umożliwia uzyskanie tego kredytu)
  6. gwarancja celna (zabezpieczająca należności celne)
  7. gwarancja turystyczna (jest podstawą uzyskania zezwolenia na działalność turystyczną Biura Turystycznego)
  8. gwarancja wypłat nagród w grach losowych i zakładach wzajemnych (jest podstawą uzyskania zezwolenia na zorganizowanie np. loterii promocyjnej)
 2. Gwarancje ubezpieczeniowe są pisemnym zobowiązaniem gwaranta do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe). Wyróżniamy:
  1. Gwarancje zapłaty długu celnego
  2. Gwarancje we wspólnej procedurze tranzytowej
  3. Gwarancje związane z karnetami TIR oraz ATA
  4. Gwarancje kontraktowe
  5. Gwarancje handlowe
  6. Gwarancje koncesyjne

Przypisy


Gwarancjaartykuły polecane
Sprzedaż ratalnaDochodzenie roszczeńRękojmia a gwarancjaUmowa składuOdstąpienie od umowyReklamacjaGwarancja ubezpieczeniowaPrawa konsumentaRękojmia

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 577-579
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 5771 § 1
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 577 § 2
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 580 § 2
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 580 § 1

Bibliografia

 • Baranek R., Zamojski Ł. (2015), Kodeks cywilny ze schematami, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Bieranowski A. (red.) (2006), Prawo cywilne: zakres wykładu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
 • Bieranowski A. (red.) (2006), Prawo cywilne: zakres wykładu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
 • Gnela B., Loranc-Borkowska J. (2015), Prawne aspekty jakości towarów, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Goettel M. (red.) (2016), Prawo Cywilne zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93


Autor: Przemysław Dudek, Paulina Szewczyk