Czynność prawna

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definicja

Czynność prawna można zdefiniować jako stan faktyczny, w którego skład wchodzi, co najmniej jedno oświadczenie woli zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wyrażone w oświadczeniu woli, lecz także oświadczeniem nie objęte, a wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów. Inaczej czynność prawna to takie zdarzenie prawne, które polega na świadomym dążeniu człowieka (osoby prawnej) do osiągnięcia określonego skutku prawnego. Aby skutecznie móc wykonać czynność prawną należy posiadać odpowiedni tytuł prawny, określony jako kompetencja prawna.

Świadomość podmiotu działania obejmować tu będzie nie tylko samo zachowanie jako pewien fakt empiryczny mogący przyczynowo powodować określone następstwa, ale przede wszystkim, powinna obejmować skutki prawne działania, które nastąpią ze względu na pewną regułę określającą prawne następstwa takiego działania.

Skuteczność czynności prawnej

Do skutecznego dokonania czynności prawnych niezbędne są:

  • znajomość prawa określającego, jakie skutki prawne należy wiązać z dokonaniem czynności określonego rodzaju,
  • wola dokonania takiej czynności - jeżeli wola ta nie jest wyłączona odpowiednią normą zakazu lub nakazu,
  • faktyczne wykonanie danej czynności będące realizacją odpowiedniej reguły i spełnieniem podmiotu działania.

Skutecznemu wykonaniu czynności prawnych towarzyszyć musi odpowiednia świadomość prawna, obejmująca: wiedzę o skutkach prawnych, do jakich prowadzi określone zachowanie się, także wiedzę o tym jak poprawnie należy dokonać czynności prawnej danego rodzaju i kto skutecznie czynność taką może wykonać.

Czynnością prawną może być np. zawarcie umowy lub jej wypowiedzenie, sporządzenie testamentu, złożenie oferty, wezwanie do zapłaty, uchwalenie ustawy, decyzja wydana w trybie k.p.a

Bibliografia

  • Z. Szczurek "Prawo cywilne dla studentów administracji", wyd. Kantor wydawniczy ZAKAMYCZE odz. Polskich Wyd. Profesjonalnych Sp. Z o.o., Zakamycze 2003, s. 87
  • Pod redakcją naukową A.Batora "Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny", wyd.Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 294-295
  • Kuniewicz, Z., & Czepita, S. (2002). Aspekty wadliwości czynności prawnych spółki kapitałowej.

Autor: Aneta Bocheńska