Akt notarialny

Z Encyklopedia Zarządzania

Akt notarialny jest formą dokumentu urzędowego, który potwierdza czynność prawną. Jest on sporządzany przez notariusza, który pełni rolę niezależnego i bezstronnego pośrednika pomiędzy stronami transakcji. Notariusz ma obowiązek zapewnienia, że akt notarialny jest zgodny z prawem i że zawarte w nim informacje są prawdziwe i kompleksowe.

Warto zaznaczyć, że w przypadku sytuacji, gdzie strony transakcji znajdują się poza granicami Polski, akt notarialny może być również sporządzony przez konsula RP. Konsul RP ma uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych w obcym kraju, zgodnie z obowiązującym tam prawem. Jest to ważne, ponieważ umożliwia to polskim obywatelom dokonywanie czynności prawnych za granicą, bez konieczności powrotu do kraju.

W przypadku dokumentów sporządzonych przez notariuszy zagranicznych, konieczne jest przeprowadzenie procedury legalizacji. Legalizacja polega na potwierdzeniu autentyczności podpisu i pieczęci notariusza zagranicznego przez polskiego notariusza lub konsula RP. Jest to istotne, aby dokumenty sporządzone za granicą miały moc prawną w Polsce.

Definicja aktu notarialnego

Akt notarialny to forma dokumentu urzędowego, który musi zostać sporządzony przez notariusza. Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, wykształconym prawnikiem, który posiada uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych. Akt notarialny jest sporządzany w formie pisemnej i powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące czynności prawnej.

Ważne jest, aby akty notarialne były sporządzane w sposób klarowny i zrozumiały dla stron transakcji oraz osób trzecich. Dlatego też notariusz ma obowiązek przekazać stronom wszelkie informacje dotyczące skutków prawnych czynności prawnej, które są zawarte w akcie notarialnym. Jest to istotne, aby strony miały pełną świadomość skutków swoich działań i podejmowały decyzje na podstawie pełnej wiedzy.

Rola notariusza

Notariusz pełni kluczową rolę w sporządzaniu aktów notarialnych. Jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego i zgodnego z prawem sporządzenia aktu notarialnego. Notariusz ma obowiązek działać w sposób niezależny i bezstronny, dbając o interesy wszystkich stron transakcji.

Notariusz ma także obowiązek przeprowadzenia niezbędnych czynności w celu ustalenia tożsamości stron transakcji oraz ich zdolności do czynności prawnych. Notariusz może żądać dokumentów potwierdzających tożsamość stron, a także przeprowadzać odpowiednie badania i weryfikacje.

Ważne jest, aby notariusz działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i etyką zawodową. Notariusz ma obowiązek zachowywać tajemnicę zawodową i nie może ujawniać informacji dotyczących czynności prawnej, do których został powołany.

Możliwość sporządzenia aktu notarialnego przez konsula RP poza granicami

Polskie prawo umożliwia sporządzenie aktu notarialnego przez konsula RP poza granicami. Konsul RP ma uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych na terenie obcego kraju, zgodnie z obowiązującym tam prawem. Dzięki temu polscy obywatele, przebywający za granicą, mogą dokonywać czynności prawnych bez konieczności powrotu do Polski.

Jest to ważne rozwiązanie, które ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, dokonywanie transakcji nieruchomościowych, zawieranie umów i innych czynności prawnych. Sporządzenie aktu notarialnego poza granicami Polski przez konsula RP daje polskiemu obywatelowi pewność prawidłowego i wiążącego dokumentu.

Konieczność legalizacji dokumentów sporządzonych przez notariuszy zagranicznych

W przypadku dokumentów sporządzonych przez notariuszy zagranicznych, konieczne jest przeprowadzenie procedury legalizacji. Legalizacja polega na potwierdzeniu autentyczności podpisu i pieczęci notariusza zagranicznego przez polskiego notariusza lub konsula RP.

Procedura legalizacji jest istotna, ponieważ umożliwia uznawanie dokumentów sporządzonych za granicą za dokumenty prawomocne w Polsce. Bez legalizacji dokumenty te nie mają mocy prawnej w polskim systemie prawnym.

W przypadku legalizacji dokumentu, notariusz lub konsul RP potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci notariusza zagranicznego. Legalizacja może być dokonana poprzez umieszczenie na dokumencie wypisu z rejestru notariuszy lub z księgi rejestrowej konsulatu RP. Po dokonaniu legalizacji dokumentu, staje się on dokumentem prawnie wiążącym w Polsce.

Zawartość aktu notarialnego

Akt notarialny jest formalnym dokumentem, który powinien zawierać szereg istotnych elementów. Przede wszystkim, należy w nim uwzględnić datę i miejsce jego sporządzenia, dane identyfikacyjne notariusza oraz imiona i nazwiska stron. Ponadto, akt notarialny powinien zawierać oświadczenia stron, stwierdzenia dotyczące czynności prawnej, podpisy osób biorących udział w czynności oraz podpis notariusza.

Ważnym aspektem aktu notarialnego są również dodatkowe uregulowania prawne, które mogą dotyczyć treści samej czynności prawnej. Na przykład, jeśli dana czynność prawna dotyczy nieruchomości, akt notarialny może zawierać informacje dotyczące wpisu do księgi wieczystej lub zrzeczenia się własności nieruchomości. W zależności od rodzaju czynności prawnej, istnieją różne przepisy, które mogą wymagać określonych treści w aktach notarialnych.

Warto również zwrócić uwagę na różnice między aktami notarialnymi a innymi formami dokumentów prawnych, takimi jak umowy cywilnoprawne czy akty własności. Akt notarialny jest dokumentem o szczególnym znaczeniu prawnym, który musi być sporządzony przez notariusza. Inne formy dokumentów prawnych, takie jak umowy cywilnoprawne, mogą być sporządzone przez strony bez konieczności udziału notariusza. Ponadto, akty notarialne posiadają szczególną moc dowodową i mogą stanowić ważny element w postępowaniu sądowym.

Akt notarialny powinien zawierać:

 • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
 • miejsce sporządzenia aktu,
 • imię, nazwisko, siedzibę kancelarii notariusza, a w przypadku jeśli akt sporządził zastępca notariusza, dodatkowo imię i nazwisko zastępcy,
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
 • oświadczenia stron w razie potrzeby z powołaniem się na okazane przy akcie dokumenty,
 • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów oraz istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
 • podpisy osób biorących udział w akcie, oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
 • podpis notariusza.

Ponadto istnieją dodatkowe ważne uregulowania prawne dotyczące aktu notarialnego:

 • jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej powinien zawierać treści istotne dla tej czynności,
 • jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przeniesienia własności (nawet jeśli dana nieruchomość nie ma księgi wieczystej), notariusz jest zobowiązany zamieścić w tym dokumencie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierającego wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postępowania cywilnego,
 • jeżeli akt w swojej treści zawiera zrzeczenie się własności danej nieruchomości, notariusz jest zobowiązany przesłać wypis tego aktu gminie na rzecz której następuje zrzeczenie własności nieruchomości,
 • jeżeli akt jest sporządzony na dwóch lub więcej arkuszach, to arkusze powinny być parafowane, połączone i ponumerowane.

Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji.

Przykłady zastosowań aktu notarialnego

Przykłady zastosowań aktu notarialnego są liczne i różnorodne. Jednym z najważniejszych zastosowań jest jego rola jako obligatoryjnego dokumentu w przypadku spadku i testamentu. Akt notarialny stanowi jednoznaczne potwierdzenie dziedziczenia oraz przekazania majątku po zmarłej osobie. Dzięki temu dokumentowi można uniknąć potencjalnych sporów i niejasności dotyczących dziedziczenia.

Ponadto, akt notarialny ma również istotne znaczenie jako dowód w postępowaniu sądowym. Jest on ważnym dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej. Jego moc dowodowa jest szczególnie ważna w przypadku sporów sądowych, gdzie akt notarialny może stanowić jednoznaczny dowód na istnienie i zawartość danej czynności prawnej.

Akt notarialny może być również wykorzystywany do potwierdzenia czynności prawnych dokonanych poza granicami Polski. W przypadku transakcji międzynarodowych, które wymagają formalnego zabezpieczenia i potwierdzenia, akt notarialny może stanowić ważny dokument umożliwiający uznawanie czynności prawnych w innych jurysdykcjach.

Forma i procedura sporządzania aktu notarialnego

Akt notarialny jest dokumentem, który sporządza notariusz w obecności stron umowy lub innych zainteresowanych osób. Jednym z wymogów dotyczących aktu notarialnego jest zachowanie jedności osób, miejsca i akcji. Oznacza to, że wszystkie strony aktu notarialnego muszą być obecne podczas jego sporządzania. Notariusz musi również działać w ramach swoich uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wydawanie aktu notarialnego jest związane z jego autentycznością i wiarygodnością. Akt notarialny jest dokumentem prawnym, który musi być przechowywany w kancelarii notarialnej. Tylko notariusz ma prawo wydać oryginał aktu notarialnego jego stronie lub innym zainteresowanym osobom.

Akt notarialny ma szczególne znaczenie w kontekście egzekucji. Ustawa przewiduje, że akt notarialny może być używany jako tytuł egzekucyjny. Oznacza to, że w przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego z aktu notarialnego, strona uprawniona może wystąpić do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia swojego roszczenia.

Obowiązek notariusza sprawdzenia zrozumienia aktu notarialnego przez strony

Akt notarialny jest ważnym dokumentem prawno-ustrojowym, który ma na celu uregulowanie konkretnych stosunków prawnych między stronami. W celu zapewnienia pełnej ochrony interesów stron, notariusz ma obowiązek sprawdzić, czy obie strony w pełni rozumieją treść aktu notarialnego oraz skutki prawne, które z niego wynikają.

Podczas sporządzania aktu notarialnego, notariusz musi upewnić się, że strony są świadome swoich praw i obowiązków oraz konsekwencji wynikających z zawartego porozumienia. Notariusz ma za zadanie wyjaśnić wszystkie kluczowe elementy aktu notarialnego, jak również odpowiadać na pytania, które strony mogą mieć. Jeśli notariusz stwierdzi, że jedna ze stron nie rozumie aktu notarialnego, może odmówić jego sporządzenia lub zasugerować skonsultowanie się z prawnikiem.

Apostille

Aby potwierdzić autentyczność aktu notarialnego, istnieje procedura, która może być stosowana w zależności od konkretnych okoliczności. Jednym z przykładów jest procedura apostille, która służy do potwierdzenia ważności dokumentu za granicą. Apostille jest specjalnym certyfikatem, który jest dołączany do aktu notarialnego przez właściwe organy państwowe. Dzięki temu akt notarialny może być uznany za autentyczny i ważny również poza granicami kraju.

Solidarna odpowiedzialność stron za wynagrodzenie notariusza

W przypadku sporządzania aktu notarialnego, notariusz ma prawo do wynagrodzenia za swoje usługi. Zgodnie z przepisami prawnymi, strony sporządzające akt notarialny ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia notariusza.

Oznacza to, że notariusz ma prawo dochodzić swojego wynagrodzenia od dowolnej ze stron, niezależnie od tego, która ze stron skorzystała z jego usług. Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie notariusza ma na celu zapewnienie, że notariusz otrzyma swoje honorarium bez względu na ewentualne spory między stronami.

Stwierdzenie niezdolności do samodzielnego podpisania aktu przez notariusza

W niektórych przypadkach, jedna ze stron aktu notarialnego może być niezdolna do samodzielnego podpisania dokumentu. W takiej sytuacji, notariusz ma obowiązek stwierdzić fakt niezdolności i podjąć odpowiednie kroki.

Notariusz może przeprowadzić stwierdzenie niezdolności do samodzielnego podpisania aktu notarialnego na podstawie odpowiednich dokumentów medycznych lub na podstawie swojej własnej oceny sytuacji. W przypadku stwierdzenia niezdolności, notariusz może podjąć działania w celu umożliwienia stronie skorzystanie z pomocy pełnomocnika lub innego uprawnionego przedstawiciela.

Unieważnienie aktu notarialnego

Wady oświadczenia woli, które mogą prowadzić do unieważnienia aktu notarialnego, takie jak brak świadomości, pozorność oświadczenia, błąd istotny, zniekształcenie oświadczenia, podstęp lub groźba

Akt notarialny może zostać unieważniony w przypadku wystąpienia wad oświadczenia woli. Wady takie jak brak świadomości, pozorność oświadczenia, błąd istotny, zniekształcenie oświadczenia, podstęp lub groźba mogą prowadzić do unieważnienia aktu notarialnego. Wszystkie te wady powodują, że oświadczenie woli strony jest nieważne i niezwiązujące.

Jeśli strona jest przekonana, że akt notarialny zawiera wady, które powodują jego nieważność, ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o unieważnienie aktu notarialnego. Postępowanie to jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa procesowego i wymaga udowodnienia, że akt notarialny jest nieważny z powodu występowania wad. Strony mają prawo do przedstawienia swoich dowodów i argumentacji przed sądem, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie unieważnienia aktu notarialnego.

Znaczenie dokumentacji notarialnej

Akt notarialny jest istotnym dokumentem urzędowym, który potwierdza ważność i autentyczność przeprowadzonych czynności prawnych. Jego sporządzenie przez notariusza zapewnia pełną ochronę praw stron umowy oraz stanowi niezbędny dowód w przypadku ewentualnych sporów lub konfliktów.

Wartością dodaną aktu notarialnego jest fakt, że jest on przygotowywany przez profesjonalistę prawnego, który posiada odpowiednie uprawnienia i wiedzę. Notariusz zapewnia, że przeprowadzona transakcja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wszystkie formalności, co daje pewność stronom umowy.

Jednym z kluczowych aspektów dotyczących aktów notarialnych jest ich odpowiednie przechowywanie. Notariusze są zobowiązani do przestrzegania określonych wymogów dotyczących przechowywania dokumentów. Akt notarialny powinien być przechowywany w sposób umożliwiający jego łatwe odnalezienie i dostęp w przypadku konieczności. Ponadto, notariusze są odpowiedzialni za określenie długości okresu przechowywania aktów notarialnych, który jest zależny od rodzaju dokumentu i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju.

Wraz z rozwojem technologii i digitalizacją dokumentów, obserwujemy pewne trendy i zmiany w zakresie aktów notarialnych. Coraz częściej wykorzystuje się elektroniczne systemy przechowywania dokumentów, co umożliwia łatwiejszy dostęp do nich oraz zwiększa bezpieczeństwo. Jednakże, w przypadku aktów notarialnych, nadal istnieje konieczność sporządzenia fizycznego dokumentu, który zostaje podpisany przez strony umowy oraz notariusza.


Akt notarialnyartykuły polecane
Czynność prawnaForma umowyUmowa sprzedażyProtest wekslowyPełnomocnictwoCesja wierzytelnościUmowa zastawuUmowa cywilno-prawnaOświadczenie woli

Bibliografia

 • Borkowski P., Trześniewski-Kwiecień J. (2008), Wpisy do ksiąg wieczystych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Oleszko A. (2015), Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza, Wolters Kluwer
 • Oleszko A., Wachna D. (2006), Prawo o notariacie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Szereda A. (2017), Akty notarialne, C.H. Beck, Warszawa
 • Trzaskowski R. (2014), Prawo w działaniu. Nieważność czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91

Autor: Bartłomiej Piróg, Joanna Dąbrowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.