Procedura

Z Encyklopedia Zarządzania

Procedura - to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu. Procedury mogą być udokumentowane lub nie[1] Jest to również sposób postępowania, przepis obejmujący tryb i sposób przeprowadzania oraz załatwiania jakiejś sprawy, badania oceny np. towaru[2][3] Procedurą możemy nazwać również ustalony sposób postępowania w jakiejś dziedzinie obejmujący mniej lub bardziej ściśle określone kolejne kroki[4]

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje procedur oraz ich zastosowanie w różnych dziedzinach. Wskazuje również na znaczenie procedur w informatyce i wyjaśnia różnicę między procedurami a podprogramami.

Rodzaje procedur

 • Procedura eksperymentalna - związana jest z badaniem konkretnego wycinka rzeczywistości wywołując lub zmieniając badany proces dzięki wprowadzeniu do tego procesu jakiegoś czynnika i obserwacji wpływu tego czynnika na badany proces. Procedura eksperymentalna stosowana jest w badaniu czynności, które się powtarzają w takich samych warunkach. Dowodzi to, że nie jest możliwe eksperymentowanie nad zjawiskami niepowtarzalnymi i indywidualnymi.

Cechą najważniejszą każdej procedury eksperymentalnej jest:

 1. dobór zmiennej niezależnej czyli czynnika eksperymentalnego
 2. Ustalenie przypuszczalnego kierunku zmian
 • Procedura diagnostyczna - są to czynności badawcze, których celem jest zdefiniowanie stanu rzeczy lub zmian stanów rzeczy będących w danym przedziale czasowym. Procedurę tą używa się do ustalenia aktualnego stanu rzeczy oraz wykrycie przyczyn prowadzących do tego stanu.
 • Procedura operacyjna - mamy z nią styczność podczas przygotowywania danych, które służą nam do podjęcia konkretnych decyzji. Dzięki procedurom operacyjnym możemy wykazać podobieństwa i różnice w analizowanych systemach operacyjnych oraz wybieramy odpowiedni dla nas. Procedury mają także zastosowanie w przygotowaniu, konstruowaniu i projektowaniu rozwiązań w systemach organizacyjnych.
 • Procedura ewaluacyjna - opiera się na badaniu programów działania i ich efektów. Główne założenie procedury związane jest z dążeniem do konkretnych kryteriów sukcesów lub niepowodzenia. Badania związane z tą procedurą są uważane za ostatnie ogniwo działania zorganizowanego, w którego skład wchodzą:
 1. przygotowanie,
 2. projektowanie,
 3. realizowanie,
 4. kontrolowanie,
 5. ocenianie,
 • Procedura korelacyjna - dąży do wyznaczenia współzmienności i współzależności zjawisk. Badania prowadzone za pomocą tej procedury umożliwiają ustalenie czynników, które w dużym i bardzo dużym stopniu różnicują zmienne. Procedura korelacyjna używana jest w sytuacji gdy bada się zależność zmiennej zależnej od zmiennej, która jest nazywana niezależną oraz w badaniu zależności zmiennej zależnej od kilku zmiennych niezależnych. Badanie może dotyczyć zmiennych ilościowych i jakościowych.

"Etapy przebiegu procedury korelacyjnej:

 1. liczby zmiennych niezależnych,
 2. skali pomiarowej zmiennej zależnej,
 3. skali pomiarowej zmiennej niezależnej
 4. hipotezy badawczej związku między zmiennymi,
 5. wielkości próby.
 • Wylosowanie (ustalenie) z badanej populacji (zbioru statystycznego) wielkości reprezentatywnej próby
 • Dokonanie pomiarów natężenia wyszczególnionych zmiennych
 • Dobór współczynników korelacji, które odpowiadają informacjom (zjawiskom, zdarzeniom) zebranym w etapie nr 1
 • Porównanie wybranych współczynników korelacji pod kątem ich ograniczeń i wyboru takiego, którego użycie nie byłoby obciążone zbyt dużym błędem
 • Wykonanie obliczeń
 • Weryfikacja (testowanie) hipotez"[5]

Procedura w informatyce

Procedurą w informatyce nazywamy wydzielony fragment programu, mający zwykle nazwę i tak zwane parametry formalne; może być wykonywany w tych miejscach programu, w których występuje napis zw. Wywołaniem - złożony zwykle z nazwy tej procedury i parametrów aktualnych; wywołanie procedury powoduje utworzenie "kopii" procedury, przekazanie do nie w określony sposób parametrów aktualnych, wstawienie w miejscu, gdzie występuje to wywołanie, wykonanie, a następnie usunięcie z tego miejsca; procedura może być wykonywana rekurencyjnie (wywołanie procedury może nastąpić w trakcie wykonywania jej samej) - odróżnia się procedurę od tak zwanych podprogramów. Procedury są bardzo użytecznym elementem w językach programowania; pojawiły się po raz pierwszy w Algolu 60, występują też między innymi w Pascalu i PL/1, nie ma ich Fortran (występują w nim podprogramy) i Cobol.[6]

Wśród procedur wyróżnia się procedury:

 • Funkcyjne - udostępniają wartość w miejscu wywołania; wartość ta jest podczas wykonywania procedury wiązana z jej identyfikatorem.
 • Niefunkcyjne - mają znacznie większy wpływ na stan realizacji obliczeń programu.

Patrz: Instrukcja


Proceduraartykuły polecane
EksperymentHipotezaMetoda badawczaDyferencjał semantycznyAnaliza statystycznaBadania marketingoweProcesy poznawczeProblem badawczyBadania opinii

Przypisy

 1. Lewicki P. (2008), Leksykon nauk o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 353
 2. Duda I. (1994), Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 130
 3. Petrozolin-Skowrońska B. (1997), Nowa encyklopedia powszechna PWN. Tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 709
 4. Michałowski T. (2006), Encyklopedia powszechna, Larousse Polska, Wrocław, s. 757
 5. Apanowicz J. (2002) Metodologia ogólna, Gdynia, s. 42
 6. Petrozolin-Skowrońska B. (1995), Mała encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 332

Bibliografia

 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo BERNARDINUM, Gdynia
 • Duda I. (red.) (1995), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Federczyk W., Klimaszewski M., Majchrzak B. (2013), Postępowanie administracyjne [fragment], C.H. Beck, Warszawa
 • Gronkowska M. (red.) (1994), Encyklopedia techniki podstawy techniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Larousse (2006), Encyklopedia Powszechna Larousse, Wydawnictwo Larousse, Wrocław
 • Lewicki P. (2008), Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • PWN (2004), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • PWN (2004), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Mańczyk Bartosz, Ścisło Karolina