Instrukcja

Z Encyklopedia Zarządzania

Instrukcja jest to opis postępowania w danej sytuacji lub podczas obsługi danego urządzenia. Wyróżnić można instrukcje:

Instrukcja jest to forma wypowiedzi zapisanej w formie tekstu, zawierająca wskazówki dotyczące obsługi (jakiegoś urządzenia), zasad postępowania (instrukcja BHP), sposobu wykonania (instrukcja od producentów). Często tekst jest połączony z rysunkami lub całość jest tylko w formie graficznej musi być dołączona do każdego produktu.

Instrukcja ma precyzować czynności związane np. z rozpoczęciem i zakończeniem pracy (instrukcja BHP), musi być aktualna dostępna dla każdego, widoczna, precyzyjna, czytelna i zrozumiała tak aby pracownik dobrze zrozumiał jak wykonać zadanie. Znajdziemy ją w firmach na stanowiskach pracy, w szkole, w poradniach lekarskich, w sklepach, itp. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad instrukcji. Stosując się do zasad instrukcji unikniemy uszkodzenia maszyny lub urządzenia oraz, że nie ulegniemy wypadkowi podczas pracy.Musi ona dotyczyć urządzeń, rzeczy, z których będziemy korzystać w czasie pracy (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

Instrukcje BHP powinny być zamieszczone przy podręcznym sprzęcie gaśniczym, dodatkowo instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać informacje na temat ochrony przeciwpożarowej" instrukcje obsługi maszyn powinny być umieszczone przy każdej maszynie lub urządzeniu na każdym stanowisku pracy, instrukcje higieny w salach szpitalnych, powinny być umieszczone nad stanowiskiem wykonywanych czynności (Kamińska A. 2013, s. 428)

TL;DR

Instrukcje to opisy postępowania w różnych sytuacjach i przy obsłudze urządzeń. Są one ważne dla bezpieczeństwa i zrozumienia zadań. Istnieje wiele rodzajów instrukcji, na przykład instrukcje obsługi, BHP, przeciwpożarowe, programowania komputera itp. Instrukcje powinny być pisane zwięźle i precyzyjnie, a ich przestrzeganie jest istotne dla uniknięcia wypadków i uszkodzeń.

Rodzaje instrukcji

 • instrukcji obsługi i pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • instrukcji programowania komputera
 • instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 • instrukcji montażu urządzeń
 • instrukcja obsługi urządzenia
 • instrukcji dotyczących prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
 • instrukcji magazynowania
 • instrukcji stanowiskowych dotyczących postępowania w trakcie pracy
 • instrukcji stosowania środków do ochrony indywidualnej
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych
 • instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • instrukcji poselskiej
 • instrukcji kancelaryjnych
 • instrukcji sanitarnych
 • instrukcji udzielania pierwszej pomocy

Zasady pisania instrukcji

 • Pisać zwięźle, precyzyjnie i na temat, tak aby dobrze poinstruować osobę jakie czynności ma wykonać
 • Używać bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym
 • Zadać o logiczną kolejność punktów

Przykładowa instrukcja obsługi

1.Czynności jakie powinien wykonać pracownik przed rozpoczęciem pracy:

 • przewietrzyć pomieszczenie
 • sprawdzić stan wtyczki do której będzie podpięta kserokopiarka
 • sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia
 • sprawdzić stan papieru w podajniku

2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

 • Obsługiwać kserokopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną

skupiać uwagę na czynnościach związanych z obsługą urządzenia

 • Często wietrzyć pomieszczenie, w którym się pracuje
 • przerwać czynności związane z obsługą i gdy zauważymy nieprawidłowości związane z pracą kserokopiarki (dym, nieprzyjemny zapach wydobywający się z zewnątrz urządzenia)
 • Zanim zaczniemy wyjmować zablokowany papier należy wyłączyć urządzenie z prądu
 • regularnie czyścić podajnik i szybę preparatem przeznaczonym do tych celów
 • w przypadku dostania się tonera do oka, przemyć obficie ciepłą wodą i udać się do lekarza

3.Czynności zakazane pracownikowi obsługującego kserokopiarkę

 • obciążenie urządzenia ciężkimi przedmiotami
 • wykonywanie samodzielnie czynności niezgodnych z instrukcją eksploatacyjną
 • otwiera górnej pokrywy w trakcie pracy urządzenia
 • wyłączanie kserokopiarki od jej zasilania w trakcie pracy
 • kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką
 • używania różnego rodzaju środków nieprzeznaczonych do mycia kserokopiarki

Zasady BHP a Kodeks Pracy

Zgodnie z Artykułem 23711. § 1. Kodeks Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Patrz także: Procedury i instrukcje


Instrukcjaartykuły polecane
Instrukcja BHPSzkolenie BHPInstrukcja stanowiskowaBezpieczeństwo i higiena pracyOferta pracyInstruktaż stanowiskowyDyscyplina pracyObowiązki pracodawcyLista obecności

Bibliografia

 • Dynowska M. (2018), Szczegółowa instrukcja Bezpieczeństwa pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych w Katedrze Mykologii
 • Jankowiak J. (2007), Prawo pracownika do zakładowego zasobu wiedzy w sferze BHP
 • Jóźwiak J. (2010), Pracowania informatyczno-handlowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Kamińska A. (red.) (2013), Prawo pracy: 1506 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Spychała M., Grzelczak A. (2014), Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141


Autor: Paulina Pilszak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.