Szkolenie BHP

Z Encyklopedia Zarządzania

Szkolenie BHP to obowiązkowe szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy BHP na stanowisku pracy.

TL;DR

Artykuł opisuje istotę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie. Pracodawca musi zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przeprowadzać szkolenia BHP. Pracownik z kolei musi przestrzegać przepisów i reguł bezpieczeństwa oraz uczestniczyć w szkoleniach. Naruszenie przepisów może skutkować karą. Szkolenia BHP mają na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami w miejscu pracy i przekazanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się na koszt pracodawcy. Szkolenia są prowadzone zarówno na początku zatrudnienia, jak i okresowo.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawą stworzenia ochrony w systemie ochrony pracy jest człowiek i zdrowie człowieka. Więc istnieją gwarancje prawne, jakie służą dla zabezpieczenia zdrowia i życia ludzkiego w przebiegu pracy. Gwarancje prawne dotyczą treści wszystkich norm prawa pracy, które są ustanowione w interesie pracujących i służących ochronie zdrowia pracowników przed ryzykiem, jakie może wystąpić w trakcie pracy. W polskim prawie cele ochrony zdrowia pracowników normują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres przedmiotowy prawa dotyczy między innymi zagrożeń powiązanych z obiektami i pomieszczeniami pracy, korzystania z maszyn, urządzeń i narzędzi, procesów pracy szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych, organizacji pracy, zagrożeń wynikających od samych pracownikach, w ich właściwościach psychofizycznych, stanu zdrowia, kwalifikacjach. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawierają w sobie podstawowe standardy ochrony pracy. Akty prawne mają na celu zapobieganie różnym pojawiającym się zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Dostosowywanie się do aktów prawnych przez zatrudnionych osób, może pozwolić poprawić warunki pracy i tym samym obronić pracowników przed sytuacjami grążącymi życiu.

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp

Obowiązki pracodawcy, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pacy są uporządkowane w art. 15 K.P., a potem rozwinięte w art. 94 i 207. Przepisy, jakie znajdują się w tych aktach opisują dużo obowiązków o charakterze ogólnym, które pracodawca powinien realizować, na przykład: ochrona życia i zdrowia pracownika przez spełnienie nimi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zapoznanie się przez pracownika z charakterem, obszarem wykonywanej pracy i ich podstawowymi przywilejami, gwarancja skorzystania czasu pracy pracownika i wykorzystywania doświadczenia i umiejętności zatrudnionego, zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych, przeprowadzenie przez pracodawcę planowe szkolenia w tym zakresie. Również pracodawca jest zobowiązany do:

 • Ugody z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla wyjawiania chorób zawodowych znalezionych u pracownika, jaki ma charakter i rozmiar niebezpieczeństwa tą chorobą, natychmiastowego zlikwidowania czynników, które powodują zaistnienie takiego zagrożenia
 • Zapewnienia darmowych posiłków profilaktycznych dla pracowników, które pracują w warunkach szczególnie uciążliwych, jeżeli to jest potrzebne ze względów profilaktycznych
 • Obowiązkowego zawiadomienia inspektora pracy i prokuratora o każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym przypadku pod czas pracy
 • Przeniesienia do innej właściwej pracy pracownika, który przez zdarzenie w pracy zrobił się niezdatny do pracy ale nie był zaliczony do żadnej grupy niepełnosprawnych
 • Zbadania czynników i przyczyn zdarzeń pod czas pracy, oraz użycia odpowiednich metod zapobiegawczych

Praktyczne wykonanie czynności wymaga od pracodawcy zapewnienia zatrudnionym właściwe obowiązki według wymagań bhp takie jak: drogi komunikacyjne, przejścia i dojazdy pożarowe, pokoje dla pracy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, instrumenty higieniczno-sanitarne oraz potrzebne środki higieny osobistej, maszyny i urządzenia techniczne a takoż ochronę przed toksycznymi i ciężkimi procesami pracy, profilaktykę zdrowia pracowników i zachowanie się pracodawcy i pracownika w przypadku zdarzenia lub choroby zawodowej.

Obowiązki pracownika w zakresie bhp Stosowanie się do przepisów oraz reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, jest głównym obowiązkiem pracownika. Każda zatrudniona osoba w trakcie pracy zobowiązana porządnie i starannie robić swoją prace oraz dostosowywać się do normy pracy. W szczególności:

 • Stosować się do czasu pracy w miejscu podejmowanej pracy
 • Stosować się do regulaminu pracy i ustalonego porządku w pracy
 • Stosować się do przepisów oraz reguł bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i uczestniczyć w różnych szkoleniach z tego zakresu.
 • Stosować się do umów w których mogły być opisane sekrety, jakie muszą być zachowane w tajemnicy
 • Stosować się do solidarności pracowniczej w pracy

Skonkretyzowanie tych obowiązków jest zawarte w art. 211 k.p.,

(SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami s. 10,11,12,13)

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp

Każde naruszenie przepisów lub norm bezpieczeństwa przez pracodawcę lub zatrudnionego poniesie konsekwencje za to. Pracodawca może dać karę za nie wykonanie przepisów i zasad bezpieczeństwa. Mandat o wykroczeniu przeciw prawom pracownika nadaje Państwowa Inspekcja Pracy i wynosi 1000 zł lub przekazuje się wniosek do Sądu Rejonowego o nadaniu kary grzywny. Doręczane osoby, które miały odpowiedzialność za bezpieczność i higienę w miejscu pracy, ale nie wykonali swoje obowiązki, i w wyniku tego, ludzie, otrzymali ciężkiej krzywdy zdrowiu albo straty życia, otrzymają karę pozbawienia wolności do 3 lat. Osoby które nie zawiadomią właściwwgo organu w odpowiednim terminie o swojej chorobie lub wypadku, a również nie potwierdzą to konieczną dokumentacją, otrzymują grzywne do 180 stawek dziennych lub ograniczenie wolności.

(Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szkolenie wstępne BHP Instruktaż Ogólny, s. 20, 21, 22)

Zasady bhp

Należy udzielić obowiązkowego przeszkolenia pracownika w miejscu pracy i pracodawca powinien też przejść takie szkolenie w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracodawca powinien przydzielić szczególny instruktaż i skazówki, jakie dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowisku pracy. Pracownik ze swojej strony powinien potwierdzić pisemnie swoje zapoznanie się z przepisami oraz z normami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia zapewniają uczestnikom:

 • Zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą doprowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych
 • Zapoznanie się z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi
 • Zapoznanie się z przepisami oraz regułami bezpieczeństwa i higieny pracy w sferze do wykonania pracy w miejscu pracy i na pewnym stanowisku pracy
 • Zapoznanie się z bezpiecznym nabyciem umiejętności dla wykonywania pracy dla siebie i innych osób
 • Zapoznanie się z regułami prawidłowego zachowania się w sytuacjach awaryjnych oraz prawidłowego nadania pomocy osobie, która uległa wypadku

Szkolenia są prowadzone jako szkolenia wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia wstępne są przeprowadzone w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje Szkolenia okresowe odbywają się zgodnie z programem systematycznym i kończą się na końcu egzaminem sprawdzającym znajomością przez uczestnika szkolenia wiedzy, która była zawarta w programie szkolenia oraz umiejętności realizowania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin prowadzi organizator szkolenia. Organizator potwierdza przejścia szkolenia okresowego, wydając certyfikat, którego wzór określają odrębne przepisy

(Stan prawny na 2010, Materiały szkoleniowe z bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych ujętych w §14, ust.2, pkt. 5], Dz.U.2004, nr 180, poz.1860 ze zm., s 35.)


Szkolenie BHPartykuły polecane
Dyscyplina pracyObowiązki pracodawcyInstruktaż stanowiskowySpór zbiorowyPrace szczególnie niebezpieczneInstrukcjaBezpieczeństwo i higiena pracyRówne traktowanie w zatrudnieniuSkierowanie na badania

Bibliografia

 • Lech S. (2010), Stan prawny na 2010, Materiały szkoleniowe z bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych...
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Autor: Natalia Hurkovska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.