Skierowanie na badania

Z Encyklopedia Zarządzania

Skierowanie na badania pisemna dyspozycja pracodawcy uprawnionego na mocy ustawy wydawane w dwóch egzemplarzach.

Obowiązek skierowania na badania lekarskie osoby - pracownika, ciąży na pracodawcy na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2015. Wzór skierowania na badania lekarskie pracownika, również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia[1]

Skierowanie przygotowane przez pracodawcę jest istotne, ponieważ w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu m.in. dotyczące stanowiska pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje oceny warunków pracy i ustala zakres badania. O skierowaniu należy pamiętać kierując na badania profilaktyczne wstępne, okresowe lub kontrolne każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku art. 211 KP.

Pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi skierowania na badania w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracownika - osoby kierowanej na badania, drugi dla lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać nazwę stanowiska pracy, a także związane z nim zagrożenia.

Skierowanie powinno byś wystawione nie później niż 30 dni przed datą badania.

Jeżeli skierowanie na badanie dotyczy osoby, która przebywała na zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni, należy dodatkowo dołączyć do skierowanie zaświadczenie o zakończeniu leczenia i braku przeciwwskazań do podjęcia pracy.

Pracodawca kieruje pracownika na badania do placówki podstawowej jednostki służby medycyny pracy z którą ma zawartą umowę na świadczenie usług, art. 12 ust.1[2]

TL;DR

Skierowanie na badania lekarskie to pisemna dyspozycja pracodawcy, która jest obowiązkowa na podstawie przepisów prawa. Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące stanowiska pracy i zagrożeń z nim związanych. Pracodawca musi wydać skierowanie w dwóch egzemplarzach - jeden dla pracownika, drugi dla lekarza medycyny pracy. Skierowanie powinno być sporządzone nie później niż 30 dni przed badaniem. Pracodawca może przechowywać kopię skierowania w aktach osobowych pracownika.

Wypełnianie skierowania

Sporządzając skierowanie na badania profilaktyczne, pracodawca powinien:

 • podać dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy datę urodzenia.
 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane: wstępne, okresowe lub kontrolne.
 • określić w nim rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób oraz czas ich wykonywania. W skierowaniu nie należy wymieniać wszystkie możliwe czynności, jakie dany pracownik jest zobowiązany wykonywać zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, ale jedynie te, które mogą mieć znaczenie i wpływ na wynik badań profilaktycznych przeprowadzanych przez lekarza. Dlatego zapisy te powinny być bardziej konkretne i opierać się na zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą.
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy powinno znaleźć się krótkie określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. Określając stanowisko pracy, należy podać środki techniczne w jakie jest ono wyposażone, a mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu.

 • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.

Dokonując opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, na których osoba kierowana ma być zatrudniona lub na którym jest zatrudniona, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Pracodawca powinien podać wielkości narażenia oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonane na tych stanowiskach.

Na podstawie tak sporządzonego skierowania, lekarz medycyny pracy będzie w stanie dobrać odpowiednie badania i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę, w celu ustalenia zdolności do opisanej w nim pracy danego pracownika.

Archiwizacja skierowań na badania lekarskie

Pracodawca może wykonać kopię wydanego skierowania i przechowywać w aktach osobowych pracownika razem z orzeczeniem lekarskim. Przepisy prawa nie nakładają jednak na pracodawcę obowiązku przechowywania wydanego pracownikowi skierowania na badania profilaktyczne w aktach osobowych pracownika. Nie ma jednak prawnych przeciwwskazań do jego archiwizowania. Działanie takie może być pomocne w sytuacji kontroli warunków pracy. Dokument ten stanowi dowód, że pracodawca właściwie scharakteryzował stanowisko pracy i występujące na nim zagrożenia w przypadku, gdyby w wyniku zaniedbań lekarza medycyny pracy, pracownik nie przeszedł niezbędnych badań. Ze skierowania będą bowiem wynikały warunki pracy, które uwzględniono podczas poddawania pracownika badaniom lekarskim.


Skierowanie na badaniaartykuły polecane
Badania lekarskieBadania medycyny pracyBadania profilaktyczneObowiązki pracodawcyBadania do pracyWypadek przy pracyLista obecnościBadania kierowcówPracownik

Przypisy

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia
 2. Ustawa o Służbie Medycyny Pracy

Bibliografia

 • Ambroziewicz M. (2017), Meritum. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Naróg B. (2013), Badania lekarskie, Okulary korekcyjne, Szkolenia bhp, Stanowiska pracy. Bhp w praktyce dla pracodawcy, C.H. Beck, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593


Autor: Beata Twardosz