Lekarz medycyny pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Lekarz medycyny pracy to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 osoba wykonująca badania profilaktyczne i profilaktyczną opiekę zdrowotną, wykonująca zadania medycyny pracy, spełniająca następujące warunki:

 • posiada wiedzę specjalistyczną w dziedzinie medycyny: pracy, przemysłowej, lotniczej, kolejowej, morskiej i tropikalnej albo higieny pracy;
 • pracował na pełny etat przynajmniej przez 6 lat przed wejściem Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. na stanowisku lekarza jako: rejonowy lekarz przemysłowy; w poradni medycyny pracy lub dla młodocianych (w przemysłowym publicznym ośrodku); lekarz kolejowej służby zdrowia; lekarz rejonowy w zakładzie dla szkół wyższych albo instytucji badawczo-rozwojowej, w których pracownicy wypełniali obowiązki w warunkach szkodliwych lub uciążliwych; lekarz zakładowy działający w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; lekarz w zakładzie rehabilitacyjnym dla inwalidów;
 • przynajmniej przez 3 lata pracował w jednostce wojskowej lub zakładzie sfinansowanym przez Ministra obrony Narodowej lub Spraw Wewnętrznych.

Dodatkowo aby lekarz medycyny pracy mógł wykonywać badania specjalistyczne u pracowników: wystawionych na potencjalne działanie promieniowania jonizującego; działających w tropikach, na morzu albo pod wodą lub zajmujących się bezpieczeństwem ruchu kolejowego konieczne jest dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie.

Każdy lekarz mający prawo wykonywać badania profilaktyczne posiada pieczęć i jest zarejestrowany w województwie, w którym pracuje (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 1996, s. 1587).

Lekarze medycyny pracy zobowiązani są prowadzić dokumentację medyczną obejmującą:

 1. rejestr wydanych zaświadczeń,
 2. kartę badania profilaktycznego zawierającą:
 • identyfikator jednostki przeprowadzającej badanie i lekarza wykonującego świadczenie (jeżeli lekarz jest prywatnie praktykujący to jego imię i nazwisko, adres, numer REGON, oraz symbole z pieczęci;
 • dane osoby badanej;
 • dane identyfikacyjne miejsca, gdzie pracuje osoba badana;
 • informacje o przebiegu zatrudnienia pracownika;
 • ocenę zagrożeń dla zdrowia osoby badanej w pracy lub stwierdzenie ich braku;
 • informacje z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;
 • rezultaty badań diagnostycznych oraz/lub konsultacyjnych;
 • uzasadnienie podanej częstotliwości powtarzania badania profilaktycznego;
 • treść orzeczenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 1996, s. 1588).

Lekarze medycyny pracy w Polsce a promocja zdrowia

W artykule "Aktywność lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania zdrowia pracujących" związanego z medycyną pracy przeanalizowano wyniki ankiety na temat promowania zdrowia w kraju przez lekarzy medycyny pracy. Prawie wszyscy ankietowani działają na rzecz promowania zdrowia, ale zauważalne są różnice w podejmowanych przez nich działaniach.

Sposoby promowania zdrowia przez lekarzy podejmowane w kraju:

 • większość lekarzy stosuje te o charakterze medycznym, takie jak badania profilaktyczne (poza tymi obligacyjnymi związanymi z narażeniem), szczepienia prewencyjne i leczenie dotyczące chorób cywilizacyjnych. Wyjątkiem jest edukowanie pacjentów poprzez indywidualne spotkania. Są to działania, które nie należą do modelowych rozwiązań z w tej dziedzinie;
 • zdecydowanie mniejsza liczba badanych stara się wprowadzać zmiany organizacyjne i społeczne w miejscach pracy, jak na przykład organizowanie kursów, szkoleń i przygotowywanie innych form edukowania dla dużej ilości pracowników. Te działania, jak i wypisane w punktach poniżej, związane są z założeniami nowej koncepcji;
 • tylko 7% lekarzy prowadzi pełny program promocji zdrowia wśród osób pracujących, który nie polega wyłącznie na ich edukowaniu;
 • zaledwie 3% ankietowanych bierze pod uwagę kooperację z instytucjami lokalnego środowiska (J. Pyżalski, P. Wojtaszczyk 2004, s. 229).

Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy, jak podaje Anna Sikorska, jest instytucją stworzoną aby chronić zdrowie pracowników przed działaniem szkodliwych warunków występujących w miejscu zatrudnienia i związanych ze sposobem wykonywania pracy, oraz aby zapewniać im profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym kontrolę stanu zdrowia.

Zadania służby medycyny pracy pełnią podstawowe jednostki medycyny pracy: lekarze, psycholodzy, pielęgniarki i pozostałe osoby z kwalifikacjami zawodowymi koniecznymi do podjęcia się tych zadań. Posiadają oni takie same kompetencje i uprawnienia, obejmują ich te same zasady, muszą się rejestrować i są nadzorowane przez jednostki wojewódzkie (pod red. Stępniewskiego J., Karnieja P., Kęsego M. 2011, s. 556, 562).

Obowiązki i kompetencje lekarza medycyny pracy

Wykształcenie i specjalizacja

Aby pełnić funkcję lekarza medycyny pracy, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i specjalizacji. Lekarz medycyny pracy powinien ukończyć studia na wydziale lekarskim i posiadać dyplom lekarza.

Dodatkowo, lekarz medycyny pracy powinien uzyskać specjalizację z medycyny pracy, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu. Specjalizacja ta daje lekarzowi wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia zawodowego, diagnostyki i leczenia chorób związanych z pracą oraz oceny ryzyka zawodowego.

Rejestracja i posiadanie pieczęci

Lekarz medycyny pracy musi być zarejestrowany w odpowiednich instytucjach, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Izba Lekarska. Rejestracja jest niezbędna, aby lekarz mógł legalnie wykonywać swoje obowiązki.

Ponadto, lekarz medycyny pracy powinien posiadać pieczęć, która potwierdza jego tożsamość i autentyczność dokumentów. Pieczęć jest również ważnym narzędziem w procesie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie dla lekarzy medycyny pracy wykonujących badania specjalistyczne

Lekarze medycyny pracy, którzy wykonują badania specjalistyczne, powinni dodatkowo przejść specjalistyczne przeszkolenie w zakresie tych badań. Badania specjalistyczne mogą obejmować na przykład badania audiologiczne, badań spirometrycznych czy badania elektrodiagnostyczne.

Przeszkolenie to ma na celu zapewnienie lekarzowi odpowiednich umiejętności i wiedzy do wykonywania tych specjalistycznych badań. Dzięki temu lekarz będzie w stanie dokonać precyzyjnej oceny stanu zdrowia pracowników, zidentyfikować ewentualne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania profilaktyczne.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej

Lekarz medycyny pracy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej pracowników, którymi opiekuje się w ramach służby medycyny pracy. Dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać informacje dotyczące stanu zdrowia pracownika, przeprowadzonych badań oraz wydanych zaleceń i opinii lekarskich.

Prowadzenie dokładnej i rzetelnej dokumentacji medycznej jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia monitorowanie stanu zdrowia pracowników, identyfikowanie trendów i wzorców chorobowych oraz podejmowanie działań profilaktycznych.

Zadania służby medycyny pracy i kompetencje jej pracowników

Lekarz medycyny pracy pełni swoje obowiązki w ramach służby medycyny pracy, która ma na celu ochronę zdrowia pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Lekarze medycyny pracy mają wiele różnorodnych zadań, które obejmują m.in.:

 • Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich pracowników.
 • Ocena zdolności pracowników do wykonywania swoich obowiązków.
 • Diagnozowanie i leczenie chorób zawodowych.
 • Doradztwo w zakresie profilaktyki chorób zawodowych i promocji zdrowia.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kompetencje pracowników służby medycyny pracy, w tym lekarzy medycyny pracy, powinny obejmować wiedzę z zakresu prawa pracy, ergonomii, higieny pracy, toksykologii zawodowej, psychologii pracy i innych dziedzin związanych z zdrowiem zawodowym.

Nadzór nad lekarzami medycyny pracy

Lekarze medycyny pracy podlegają nadzorowi ze strony odpowiednich organów, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Izba Lekarska. Nadzór ten ma na celu zapewnienie jakości świadczonych usług medycyny pracy, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę interesów pracowników.

Nadzór nad lekarzami medycyny pracy obejmuje m.in. kontrolę przeprowadzanych badań lekarskich, ocenę jakości dokumentacji medycznej oraz monitorowanie działań podejmowanych w ramach profilaktyki zdrowia zawodowego.

Rola lekarza medycyny pracy w promowaniu zdrowia

Badania profilaktyczne

Jednym z kluczowych działań lekarzy medycyny pracy jest przeprowadzanie regularnych badań profilaktycznych u pracowników. Dzięki temu można wczesne wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć odpowiednie działania. Badania takie obejmują m.in. pomiary ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, a także badania układu oddechowego i pokarmowego. Regularne monitorowanie stanu zdrowia pracowników pozwala na wczesne interweniowanie i zapobieganie poważniejszym chorobom.

Szczepienia prewencyjne

Lekarze medycyny pracy odgrywają również ważną rolę w promowaniu szczepień prewencyjnych wśród pracowników. Dzięki temu można skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w miejscu pracy. Lekarze medycyny pracy informują pracowników o dostępnych szczepionkach i zalecają ich wykonanie w celu ochrony przed groźnymi chorobami, takimi jak grypa, wirusowe zapalenie wątroby czy odra.

Leczenie chorób cywilizacyjnych

Lekarze medycyny pracy nie tylko profilaktycznie dbają o zdrowie pracowników, ale także zajmują się leczeniem chorób cywilizacyjnych. W swojej praktyce zawodowej lekarze ci często spotykają się z pacjentami cierpiącymi na choroby takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy otyłość. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i regularnej opiece medycznej można skutecznie kontrolować te choroby i zapobiegać powikłaniom, a tym samym poprawić jakość życia pacjentów.

Działania organizacyjne i społeczne podejmowane przez lekarzy medycyny pracy

Lekarze medycyny pracy nie tylko zajmują się bezpośrednią opieką zdrowotną nad pracownikami, ale również podejmują działania organizacyjne i społeczne mające na celu promowanie zdrowia. Współpracują oni z pracodawcami w celu tworzenia i wdrażania programów zdrowotnych w miejscu pracy. Organizują szkolenia, warsztaty i kampanie informacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, a także promują aktywność fizyczną i zdrową dietę.

Wpływ służby medycyny pracy na ochronę zdrowia pracowników i zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej

Służba medycyny pracy odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia pracowników i zapewnieniu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dzięki regularnym badaniom, szczepieniom i leczeniu chorób, lekarze medycyny pracy przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pracowników oraz zmniejszenia liczby zachorowań i nieobecności w pracy. Ich działania mają istotny wpływ na efektywność pracy oraz jakość życia pracowników.

Wpływ lekarza medycyny pracy na warunki pracy

Badania epidemiologiczne w miejscu pracy

Jednym z głównych zadań lekarza medycyny pracy jest przeprowadzanie badań epidemiologicznych w miejscu pracy. Dzięki temu może zbierać informacje na temat występowania chorób zawodowych oraz innych zagrożeń zdrowotnych związanych z danym miejscem pracy. Badania takie pozwalają na identyfikację czynników ryzyka i opracowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Lekarz medycyny pracy powinien regularnie analizować wyniki badań epidemiologicznych i w oparciu o nie podejmować decyzje dotyczące poprawy warunków pracy.

Analiza stanowisk pracy i ergonomia

Lekarz medycyny pracy powinien przeprowadzać analizę stanowisk pracy w celu oceny ich ergonomii i identyfikacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Na podstawie tej analizy może wprowadzać zmiany w organizacji pracy, takie jak dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników, zmiana układu mebli czy ulepszenie narzędzi i urządzeń używanych przez pracowników. Poprawa ergonomii stanowisk pracy jest kluczowa dla zapobiegania urazom i chorobom zawodowym oraz zwiększania wydajności i komfortu pracy.

Raporty dotyczące warunków pracy

Lekarz medycyny pracy jest odpowiedzialny za sporządzanie raportów dotyczących warunków pracy. Raporty te powinny zawierać informacje na temat zagrożeń zdrowotnych, wyników badań epidemiologicznych, analizy stanowisk pracy oraz zaleceń dotyczących poprawy warunków pracy. Raporty te są ważnym narzędziem informacyjnym dla pracodawców, inspektorów pracy i innych zainteresowanych stron. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie sytuacji w miejscu pracy i podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Ocena ryzyka zawodowego i plany zarządzania ryzykiem

Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem pracy lekarza medycyny pracy. Polega na identyfikacji i ocenie wszystkich potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z danym miejscem pracy. Lekarz medycyny pracy powinien współpracować z innymi specjalistami, takimi jak higieniści pracy i inżynierowie bezpieczeństwa, aby opracować plany zarządzania ryzykiem. Te plany powinny zawierać konkretne działania mające na celu minimalizację ryzyka i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.

Rola lekarza medycyny pracy w ochronie zdrowia pracowników

Lekarz medycyny pracy odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia pracowników. Odpowiada za świadczenie opieki medycznej w miejscu pracy, włączając w to diagnostykę, leczenie i rehabilitację pracowników. Lekarz medycyny pracy powinien także prowadzić programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zawodowym i innym zagrożeniom zdrowotnym. Ponadto, lekarz medycyny pracy powinien podejmować działania mające na celu edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Lekarz medycyny pracyartykuły polecane
Medycyna pracyKurator sądowyBezpieczeństwo i higiena pracyOpieka medycznaSzkolenie BHPWarunki pracyBadania do pracyZdrowie publicznePrace szczególnie niebezpieczne

Bibliografia

 • Pyżalski J., Wojtaszczyk P. (2004), Aktywność lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania zdrowia pracujących, Medycyna Pracy, nr 3
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Stępniewski J., Karniej P., Kęsy M. (red.) (2011), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593


Autor: Izabela Zubek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.