Ocena ryzyka

Z Encyklopedia Zarządzania
Ocena ryzyka
Polecane artykuły


Ryzyko – jest to możliwe do wystąpienia niepożądane zjawisko, które związane jest wykonywaną pracą. Skutkować może powstaniu strat, uszczerbków na zdrowiu bądź utratą życia przez pracowników wykonujących pracę.[1]

Ocena ryzyka zawodowego

Jest procesem polegającym na ciągłym badaniu wszystkich możliwych aspektów pracy wykonywanej przez pracowników w celu identyfikacji zagrożeń, ustalenia możliwości ich zlikwidowania, a w razie braku takiej możliwości, zapobieganiu ich powstawaniu za pomocą niezbędnych środków i narzędzi ochronnych oraz opracowaniu działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.[2]

"Ogólne wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego wynikają z art. 226 Kodeksu pracy §39. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które zobowiązują pracodawcę m.in. do podejmowania takich działań jak ocena ryzyka związanego z pracą, dokumentowanie wyników oceny ryzyka, informowanie pracowników o zagrożeniach i ryzyku”.[3]

Zasady oceny ryzyka zawodowego

Jak podaje Krause M. istnieje wiele skutecznych metod oceny ryzyka zawodowego. Zaleca się jednak, aby dokonać wyboru takich metod, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i które łatwo mogą zostać poddane ocenie przez zespół oceniający ryzyko. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby otrzymane wyniki przedstawiły niezbędne informacje w celu zapobieganiu występowaniu zagrożeń. "Zgodnie z zasadą ALARP (As Low As Resonable Practicable) można wyodrębnić trzy następujące obszary o różnym poziomie ryzyka:

 1. obszar I, w którym ryzyko jest niedopuszczalnie duże i nie można go obniżyć za pomocą dostpnych środków, praca w tym obszarze jest niedopuszczalna,
 2. obszar II, w którym ryzyko można zaakceptować, pod warunkiem stałej jego kontroli, w obszarze tym należy podjąć wysiłki w celu redukcji ryzyka, uwzględniając przy tym warunek ekonomiczny,
 3. obszar III, w którym ryzyko jest pomijalnie małe i nie musi być kontrolowane, ponieważ nie przewiduje się możliwości jego zwiększenia.”[4]

Kiedy dokonywać analizę ryzyka zawodowego

W literaturze można znaleźć, że konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Należy to zrobić dla tych stanowisk, dla których nie była wcześniej wykonana analiza ryzyka, jak i również kiedy mamy do czynienia ze zmianą na stanowisku, która mogłaby spowodować zmianę poziomu ryzyka.

"Ocenę ryzyka zawodowego powinno przeprowadzać się, gdy:

 • tworzone są nowe stanowiska pracy,
 • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy,
 • zmieniono wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu czynników środowisk pracy, oceny ryzyka itp.,
 • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony,
 • na terenie organizacji pracownicy z innych firm wykonują roboty zagrażające pracownikom organizacji”

Poza wymienionymi przypadkami może również być odgórnie narzucone przeprowadzanie okresowej oceny ryzyka zawodowego, którą powinno się wykonywać na stanowiskach pracy oraz dla technologii i procesów o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka, którego skutki mogą być bardzo duże bądź katastrofalne.[5]

Przypisy

 1. Maciejewski J. (2015). Ryzyko przedsiębiorstwa w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 19, s. 137
 2. Górska E. (2011). Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii. Monografi Redakcja naukowa Ewa Górska, s. 27
 3. Krause M. (2011). Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie”, nr 1864, s. 1
 4. Krause M. (2011). Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie”, nr 1864, s. 2-3
 5. Romanowska-Słomka I., Słomka A. (2008). Zarządzanie ryzykiem zawodowym Wydawnictwo Tarbonus, s. 17

Bibliografia

Autor: Barbara Michalec