Identyfikacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Identyfikacja jest to działanie polegające na pozyskiwaniu informacji i danych o określonym obiekcie (przedmiocie identyfikacji), które następnie mogą podlegać analizie diagnostycznej lub zgromadzeniu do celów archiwalnych.

Identyfikacja to także możliwość odróżnienia wyrobu za pomocą pewnych cech (oznaczeń) podczas procesu realizacji wyrobu. Identyfikacja wyrobu jest jednym z wielu wymagań, które organizacja wdrażająca i utrzymująca system zarządzania jakością musi spełnić (zgodnie z pkt 7.5.3 normy PN-EN ISO 9001:2009 "Identyfikacja i identyfikowalność") - tam gdzie identyfikowanie wyrobu lub usługi jest potrzebne, należy określić metody identyfikacji i zapisy, które mają być prowadzone; określenie przynależności określonego, konkretnego, indywidualnego bytu do gatunku; procesy lub wynik procesów utożsamiania danego obiektu (układu, przedmiotu) wcześniej poznanym i obejmuje między innymi wyróżnianie cech wspólnych, uchwycenie podobieństw pomiędzy obiektem spostrzeganym a innymi obiektami tej klasy (procesy spostrzegania u człowieka) lub oszacowanie wartości parametrów obserwowanych procesów (teoria sterowania); istotnym elementem jest tworzenie modelu materiałowego lub innej postaci reprezentacji obserwowanego obiektu (np. obrazów obiektu w pamięci człowieka ) i jest procesem charakterystycznym dla ludzkiego działania (procesy spostrzegania, poznawcze, tworzenia) oraz tworzenie systemów adaptacyjnych (elastyczne systemy produkcji, systemy inteligentnych broni, systemy wspomagania pilota, operatora); postrzeganie drugiej osoby, grupy,idei jako części osoby, która dokonuje identyfikacji. Osoba ta reaguje na to, co dzieje się z przedmiotem jej identyfikacji równie żywo, jak na zmiany w jej sytuacji i prowadzi często do uznania norm i wartości przedmiotów za własne. (PWN 2002, str. 117)

Identyfikacja procesów

Identyfikacja procesów może być określana jako twórcza zespołowa praca, do której przeprowadzenia należy powołać specjalny zespół. Zwieńczeniem takiej pracy może być np. katalog procesów.(Miller, 2000, s. 98) Identyfikacja procesów jest jednym z pierwszych etapów wdrażania orientacji procesowej w danym przedsiębiorstwie. Przez identyfikację rozumie się ujęcie działań realizowanych w jednostce organizacyjnej i odpowiednią ich kwalifikację. (Brandt, Levine, 1999, s. 35).

Identyfikowalność

Obok identyfikacji pkt. 7.5.3 normy ISO 9001, definiuje również identyfikowalność, czyli zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozpatrywania i może ona dotyczyć: pochodzenia materiałów i części, historii wytwarzania i dystrybucji oraz lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu. Jeżeli klient lub przepisy prawa wymagają identyfikowalności wyrobu, organizacja ma obowiązek nadzorować jednoznaczną jego identyfikację.

Przykłady praktyczne

W niektórych branżach identyfikacja i identyfikowalność są wymagane przez obowiązujące przepisy lub umowy. Na przykład, w przypadku produkcji zbiorników ciśnieniowych powszechnie prowadzi się zapisy dotyczące identyfikacji określonego materiału i śledzi się je na wszystkich etapach wytwarzania. Dzięki temu można wstecznie prześledzić pochodzenie produktu końcowego do certyfikatu materiału wejściowego włącznie.

Bibliografia

  • Batko R., Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wyd. UJ, Kraków 2009.
  • Brandt T.M., Levine S.P., Gourdoux J.R. (1999), Application of Activity Based Costing Management, Professional Safety nr 01.
  • Miller J.A. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
  • Szwoch W., I. Zaborowska, ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. Poradnik komitetu ISO/TC 176 Wyd. PKN, Warszawa 2003.

Autor: Sławomir Wyszyński