Koncepcje zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania

Koncepcja zarządzania jest to idea, pomysł, sposób na prowadzenie instytucji, przedsiębiorstwa, który powinien jej miejsce w otoczeniu oraz pozwolić na stworzenie odpowiednich warunków wewnątrz przedsiębiorstwa do tego, aby móc dopasować pozycję zajmowaną przez przedsiębiorstwo do oczekiwań pracowników. Istnieje wiele różnorodnych koncepcji i metod zarządzania. Wybór jednej, najlepiej dopasowanej do specyfiki przedsiębiorstwa jest zależny od kierownictwa.(J. Teczke 1996, s. 6). Poniżej przedstawione są wybrane koncepcje zarządzania.

TL;DR

Artykuł przedstawia różne koncepcje zarządzania, takie jak reengineering, benchmarking, outsourcing, lean management, wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości, time based management, organizacja oparta na wiedzy, wirtualna organizacja i myślenie sieciowe. Każda z tych koncepcji ma swoje unikalne cechy i może być stosowana w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Reengineering

Koncepcja ta zakłada diametralne zmiany w przedsiębiorstwie, dotyczące wszystkich wykonywanych zadań i czynności oraz fundamentalne przekształcenie wszystkich procesów gospodarczych. Mają one zostać ukształtowane na podstawie nowo wyznaczonych celów zupełnie od początku. Ma on charakter jednorazowy, czyli czynności związane z modelowaniem procesów w przedsiębiorstwie mają być powtarzane. Zastosowanie tej koncepcji ma doprowadzić do poprawy osiąganych wyników, znacznego obniżenia kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa (J. Lichtarski 2008, s. 62)

Benchmarking

Jest to szerokie pojęcie, które zakłada porównywanie się do najlepszych w branży, a co za tym idzie dorównywanie im, porównywanie się do konkurencji oraz dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produkowanych wyrobów bądź świadczonych usług. Opiera się na poszukiwaniu jak najbardziej efektywnych metod dla danego rodzaju działalności w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Ma na celu wyszukanie wzorców, sposobów postępowania na podstawie analizy i wykorzystania doświadczenia konkurentów (K. Zimniewicz 2003, s. 43)

Outsourcing

Metoda, która polega na kupowaniu potrzebnych przedsiębiorstwu dóbr oraz usług od zewnętrznych dostawców na podstawie zawartych wcześniej kontraktów i umów. W relacji outsourcingowej, kontrakt, który łączy klienta i dostawcę może mieć różnorodny charakter. Outsourcing w porównaniu do zwykłej relacji pomiędzy dostawcą a klientem, wiąże się ze znacznie większym przepływem informacji oraz budową zaufania między stronami kontraktu (M. Radło 2013, s. 17-27)

Lean management

Jest to koncepcja podejścia do restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która opiera się na wyszczuplonym (odchudzonym) zarządzaniu, powinno skłonić kierownictwo do ponownego przeanalizowania wykonywanych przez siebie zadań i ewentualnej eliminacji zbędnych szczebli zarządzania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W związku z tym należy zrezygnować z autokratycznego stylu kierowania, a skupić się na myśleniu o współpracy z grupą, gdzie kierownik wciela się w rolę trenera. Jednak racjonalizacja i zmiany odnoszą się nie tylko do sposobu zarządzania, ale także powinna objąć wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa (K. Zimniewicz 2003, s. 70-71)

Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości

Koncepcja, która jest stosowana w japońskich przedsiębiorstwach i opiera się na wewnętrznej konkurencji i autonomicznym kształtowaniu jakości. Jej celem jest głównie zwiększenie efektywności i wydajności pracowników, a zatem ten, kto okaże się najbardziej wydajny wygrywa i jego nagrodą jest [[[awans]]] finansowy oraz awans w strukturze firmy. Wiąże się to z awansem społecznym, czyli wzrost prestiżu zatrudnionego. Opisywana metoda polega na ocenianiu pracowników średnio 2-3 razy w roku i tworzeniu list rankingowych. Wyższa pozycja w rankingu zapewnia szybszy awans (K. Zimniewicz 2003, s. 81-87)

Time based management

Koncepcja, która opiera się na kategorii jakiej jest czas. Jest on dobrem, którego nie można sprzedać, kupić, zmagazynować ani zaoszczędzić, on po prostu upływa. Dlatego przedsiębiorstwo musi brać pod uwagę różne aspekty, których dotyczy czas, a są nimi: skracanie się cyklów życia produktów, przygotowywania nowych wyrobów czy krótkie terminy na zrealizowanie zaopatrzenia. Impulsy, które docierają z otoczenia będą wpływać na przedsiębiorstwo w taki sposób, że będzie ono skupiało się na jak najszybszym zaspokojeniu potrzeb klientów poprzez skracanie czasu produkcji i związanych z nią procesów (R. Matwiejczuk 2006, s. 28)

Organizacja oparta na wiedzy

W inteligentnej koncepcji zarządzania można wyróżnić dwa znaczenia: instytucjonalne i funkcjonalne. Znaczenie instytucjonalne polega na tym, że przedsiębiorstwo stanowi system społeczny, który posiada swoją strukturę komunikacji i informacji, a przez to umożliwia interakcję między uczestnikami. Natomiast w sensie funkcjonalnym traktowana jest jako baza dla wszystkich rodzajów strategii zarządzania przedsiębiorstwem, które mają służyć do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz wprowadzania zmian (K. Zimniewicz 2003, s. 110-115)

Wirtualna organizacja

Wirtualność jako koncepcja zarządzania polega na włączeniu wszystkich albo tylko wybranych osób z różnych organizacji do prowadzenia wspólnej gry na rynku, a w efekcie tego tworzą oni odrębną całość organizacyjną, nową strukturę. Może ono składać się z sieci małych firm, które wchodzą w określone interakcje z innymi partnerami biznesowymi na rynku. Realizują zlecenia, których pojedyncza firma nie byłaby w stanie wykonać. Wirtualne przedsiębiorstwo składa się z sieci takich firm, jest ono sztucznym tworem, bazuje na kompetencjach indywidualnych i integruje niezależne przedsiębiorstwa (K. Zimniewicz 2003, s. 121-127)

Myślenie sieciowe

Metodyka koncepcji jaką jest myślenie sieciowe opiera się na 7 podstawach teoretycznych:

 • całość i część- system stanowi część całości, a system jako całość zawiera różne części. Od innych systemów jest oddzielony przez otoczenie,
 • sieciowość - powiązania pomiędzy częściami systemu tworzą sieć związków, systemy wzajemnie na siebie oddziałują, wywołując sprzężenie zwrotne,
 • otwartość- wzajemne oddziaływanie występuje we wnętrzu systemu, jak również na zewnątrz, w otoczeniu,
 • złożoność - oznacza to że system posiada zdolność do życia w zmieniającym się otoczeniu, a dynamiczność otoczenia powoduje, że ciężko prognozować zachowanie się systemu,
 • porządek- działanie systemu opisane jest wzorem, który można zauważyć, zapisać i interpretować,
 • prowadzenie - system jest zdolny do samokontroli, można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia, czyli regulowanie i sterowanie,
 • rozwój - systemy społeczne mają swój cel, dlatego, aby dążyć do jego osiągnięcia potrzebny jest stały rozwój, (K. Zimniewicz 2003, s. 132-135)


Koncepcje zarządzaniaartykuły polecane
Paradygmaty zarządzaniaRozwój przedsiębiorstwaStrategia projakościowa - zasady formułowaniaSpecjalizacjaStrategia organizacyjnaRodzaje strategiiModel biznesowyPrzedsiębiorstwo globalneZarządzanie przedsiębiorstwem

Bibliografia

 • Leja K. (2011), zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
 • Lichtarski J. (2008), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Matwiejczuk R. (2006), Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, C.H.Beck, Warszawa
 • Mieszajkina E. (2010), Nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie, nr 2
 • Perechuda K., Chomiak-Orsa I. (2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Zarządzanie i finanse, nr 11
 • Radło M. (2013), Offshoring i outsourcing, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa
 • Teczke J. (1996), Metody i techniki zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa


Autor: Kamila Chołody