Zarządzanie przedsiębiorstwem

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Polecane artykuły

Zarządzanie przedsiębiorstwem – jest jednym z wariantów obszernie rozumianego kierowania, obok administrowania, dowodzenia, rządzenia oraz kierowania zespołem (do tego ostatniego związanego z kierowaniem w węższym znaczeniu, z "mikrokierowaniem”, np. z kierowaniem przez brygadzistę grupą roboczą). (S Sudoł s. 13)

Zarządzanie jest tokiem postępowania konkretnej osoby nakierowanym do różnych ludzi, choć ogólnie mówi się: "zarządzanie przedsiębiorstwem lub w przedsiębiorstwie”, "zarządzanie szkołą lub w szkole” lub inną organizacją (instytucją), ale proces zależny jest zawsze poprzez działanie ludzi w tych instytucjach na decyzje zarządzającego. (S. Sudoł s. 15)

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku zakłada zrozumienie i zaakceptowanie zmienności, wielokierunkowości oraz wieloaspektowości, gdzie kompetentność i jednostajność są standardowe, a nawet przyjmowane jako bezsprzeczność. (H. Dźwigoł s. 94)

Warunki zarządzania przedsiębiorstwem

 1. Nie jest związane z działalnością osobniczą, lecz dotyczy grupowej zawodowej działalności ludzi
 2. Jest procesem który jest dokonywany w organizacji, niezależnie od jej formy prawnej, wielkości, rodzaju działalności, który ma wspólny cel oraz potrzebne zasoby
 3. Organ władzy poprzez wykonanie funkcji kierowniczych, ma wpływ na przebieg i rozwój organizacji

(S. Sudoł s. 14-15)

Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem

Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem zależy m.in. od zarządzania wiedzą, jaką posiada firma o swoich klientach, kontrahentach, produktach, procedurach operacyjnych, a także od gatunkowości i osiągalności informacji w systemach informatycznych. Dominującą rolę będą mogły osiągnąć te przedsiębiorstwa, które nie tylko posiadają wiedzę, ale i są w stanie tą wiedzą kompetentnie zarządzać. Można stwierdzić więc, że sukces przedsiębiorstwa będzie zależeć od poziomu rozwoju technik i metod przekazywania informacji i wiedzy. (J. Patalas-Maliszewska s. 15)

Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Dostrzegane aktualnie przemiany gospodarcze i społeczne, postępująca globalizacja i unifikacja rynku egzekwują innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wprowadzanie współczesnych koncepcji zarządzania udostępnia przeciwdziałanie zagrożeniom albo także wykorzystanie nieoczekiwanie pojawiających się możliwości. W działalności gospodarczej można zauważyć bardzo dużo zróżnicowanych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Do najczęściej stosowanych obecnie koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem to:

Koncepcje zorientowane na proces zarządzania przedsiębiorstwem:

 • marketing – orientacja na rynek i klienta
 • logistyka – zarządzanie całym łańcuchem dostaw materiałowych, a w jej ramach just-in-time production i just-in-time management – kształtowanie i rozplanowanie wszelkiej działalności "akurat na czas”
 • human resources management – humanizacji pracy i orientacja na pracę zespołową
 • TQM (total quality management) – kompleksowa kontrola jakości
 • controlling – integracja łańcucha tworzenia wartości
 • time based management (TBM) – zarządzanie czynnikiem czasu
 • benchmarkinganaliza porównawcza
 • outsourcing – orientacja na zaopatrzenie

Zorientowane przede wszystkim na zarządzanie zmianami:

Zorientowane na formy organizacji – organizacja ucząca się, inteligentna, sieciowa, nierzeczywista. (A. I. Szymańska s. 365)

 • zarządzanie procesowemetoda ta stanowi odpowiedź na wzrastającą turbulencję środowiska oraz wnętrza instytucji, wyodrębnianie potrzeb konsumentów oraz krótkie cykle życia produktów
 • zarządzanie przez kompetencje - polega na użyciu pojęcia kompetencji i wyników analizy kompetencji w celach informacyjnych
 • zarządzanie wiedzą – to proces, dający możliwość organizacji wytwarzanie wartości z aktywów intelektualnych lub innych zasób które opierają się na wiedzy

(M Hopej i in. s 159-193)

Bibliografia

Autor: Brygida Opyrchał

.