Biznes

Z Encyklopedia Zarządzania

Biznes (ang. business) - termin, wywodzący się z języka angielskiego, oznaczający szeroko pojętą działalność gospodarczą. Po 1989 roku zaczął być używany powszechnie w Polsce, np. Polska Rada Biznesu. Etymologiczne znaczenie słowa business wywodzi się z "busy" - zajęty, aktywny. W wymiarze społecznym być "zajętym", a zatem człowiekiem biznesu, oznacza zaangażowanie w wytwarzanie dóbr lub usług w celach komercyjnych, a przede wszystkim osiągnięciu zysku.

Biznes może być również rozumiany jako synonim przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość to połączenie różnych talentów, umiejętności oraz energii z wyobraźnią, odpowiednim planowaniem i zdrowym rozsądkiem (Matusiak K.B, Mażewska M., 2005)

TL;DR

Biznes to szeroko pojęta działalność gospodarcza, a przedsiębiorczość to połączenie talentów, umiejętności i energii. Biznesplan jest kompleksowym dokumentem, który ukazuje cele i sposoby ich osiągnięcia. E-biznes opiera się na aplikacjach internetowych i ma wpływ na struktury organizacyjne przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wirtualne są modularne, niejednorodne i rozproszone w przestrzeni.

Pojęcie biznesu jako działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza - stosownie do art. 2 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej obejmuje zarobkową (ukierunkowaną na osiągnięcie zysku) działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową (w dziedzinie wolnych zawodów), która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność wykonywana w sposób zorganizowany oznacza działalność uporządkowaną, zaplanowaną, podporządkowaną wspólnemu celowi i konsekwentnie realizowaną. Z kolei cecha ciągłości działalności świadczy o względnie stałym, powtarzalnym zamiarze jej wykonywania (Powałowski, Koroluk, 2005, s. 36)

Istota biznesu

Istnieje jeden sposób, by zrozumieć, jak osiągnąć sukces w działalności gospodarczej. Należy uczyć się na sukcesach i porażkach innych (Obłój, 1998). W dzisiejszych czasach każdy może zostać przedsiębiorcą. Coraz więcej osób przekonuje się, że praca na własny rachunek jest drogą do zabezpieczenia sytuacji materialnej - własnej i rodziny (Jackowska I., 2013) Niewielu ludzi zakładających obecnie działalność w Polsce, zadaje sobie jednak 3 istotne pytania:

 • Dlaczego inni upadają?
 • Dlaczego w większości firmy pozostają w takim stanie, w jakim były na początku?
 • Dlaczego tylko nieliczni osiągnęli prawdziwy sukces? (Obłój, 1998)

Biznesplan

Biznesplan (ang business plan, corporate plan, także plan biznesowy) jest kompleksowym i długoterminowym dokumentem związanym z całościową działalnością przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest ukazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Opracowanie skutecznego biznesplanu wymaga od jego autora wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych z wielu dziedzin ekonomicznych jak i praktycznych umiejętności ich zastosowania. Biznesplan integruje problematykę zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, czy planowania finansowego. Konieczność sporządzenia planu biznesowego może wystąpić w każdej fazie cyklu życia działalności (Skrzypek J.T., 2009)

Biznes w internecie

E-biznes (ang. electronic business, e-business) to wprowadzony w 1995 roku przez firmę IBM model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, a szczególnie aplikacjach internetowych. Internet ma charakter międzynarodowy. Nie obowiązują w nim granice państw w zakresie takim, w jakim ma to miejsce w biznesie tradycyjnym. W każdej chwili można dotrzeć do ofert prezentowanych przez firmy z innych państw i kontynentów. Szybki i przystępny dostęp do witryn internetowych zagranicznych firm sprawia, że łatwiejszy jest kontakt z potencjalnymi kooperantami, jak również nabywcami. Wprowadzanie nowoczesnych technologii informatyczno - komunikacyjnych powoduje zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Tworzone są nowe typy przedsiębiorstw tzw. przedsiębiorstwa wirtualne. Pojęcie wirtualny dotyczy sposobu organizacji. Obecnie nośnikiem takich przedsiębiorstw jest Internet (wirtualne sklepy, internetowe pasaże handlowe). (Grudzewski W.M, Hejduk I. K., 2002). W nadchodzących latach zakupy w Internecie będą coraz szybciej wpływać na spadek obrotów w tradycyjnym handlu detalicznym. Znaczenie formy handlu elektronicznego, jako jednego z sektorów e-biznesu, będzie rosło nie tylko w wyniku przenoszenia handlu dobrami fizycznymi na do Internetu, ale też w wyniku rozwoju nowego rynku, jakim jest rynek dóbr cyfrowych. Ostatni z czynników jest równie ważny dla rozwoju biznesu elektronicznego. W wyniku powstawania rynku dóbr cyfrowych (digitalizacja dóbr), powstają różne formy prowadzenia działalności biznesowej i metod wymiany handlowej, dokonywanych procesów transakcji i metod dystrybucji, z powstaniem nowego kanału włącznie (Szulc R., Kobylański A., 2014)

Cechy przedsiębiorstw wirtualnych

 • Modularność- przedsiębiorstwa wirtualne tworzą moduły, małe, ale podlegające sterowaniu jednostki, ze zdecentralizowanymi kompetencjami do podejmowania decyzji i zakresem odpowiedzialności
 • Niejednorodność- główne elementy tych przedsiębiorstw mają różne profile zadań, w zależności od ich kompetencji.
 • Rozproszenie- w przestrzeni - podstawowe elementy przedsiębiorstw wirtualnych są rozproszone w przestrzeni (Grudzewski W.M, Hejduk I. K., 2002)


Biznesartykuły polecane
Paradygmaty zarządzaniaMasa KrytycznaPrzedsiębiorczośćAgrobiznesOffshoringTransformacjaCzynniki wpływające na zarządzanie kadramiSystem gospodarczyZarządzanie przedsiębiorstwem

Bibliografia

 • Grudzewski W. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa
 • Jackowska I. (2013), Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Poradnik da nowo powstałych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Matusiak K., Mażewska M. (2005), Pierwsza praca - pierwszy biznes - vademecum przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 • Obłój K. (1998), Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Pawłowski A., Koroluk S. (2005), Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk
 • Skrzypek J. (2009), Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa
 • Szulc R., Kobylański A. (2014), E-Biznes, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn


Autor: Karolina Leśniak