Rachunek

Z Encyklopedia Zarządzania

Rachunek kosztów

 • Rachunek kosztów - podsystem w systemie ewidencyjnym rachunkowości, informujący o kosztach w procesie rozpoznania, akumulowania, przekształcania, zaprezentowania i interpretacji informacji w celu dokonania oceny i podjęcia decyzji przez posiadacza informacji.
 • Rachunek kosztów cyklu życia produktu - koncepcja ukierunkowana na strategiczne zarządzanie kosztami; przyjmuje założenie, że w poszczególnych etapach cyklu życia produktu, rachunek przyjmuje zmienne wartości sprzedaży w danym cyklu.
 • Rachunek kosztów docelowych - metody zarządzania oraz instrumenty wspomagające formułowanie i realizację celów, dotyczących kosztów nowego produktu w fazie koncepcyjno-rozwojowej, w celu ustalenia podstawowej wartości kosztów w fazie realizacji i dla zapewnienia realizacji celów dotyczących zysków w całym cyklu życia produktu.
 • Rachunek kosztów działań - umożliwia dokładne ustalenie wielkości kosztów pośrednich, przypadających na dany produkt.
 • Rachunek kosztów według faz produkcji - odrębna kalkulacja każdej fazy technologicznej, w wyniku której powstaje półprodukt, niezbędny do kontynuacji procesu głównego, wytwarzającego gotowy produkt.
 • Rachunek kosztów jakości - usystematyzowanie w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji oraz dokonania ich analizy kształtowania się w korelacji z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji.
 • Rachunek kosztów pełnych - wykorzystywany jest głównie do wyceny zapasów, wyceny jednostkowego kosztu wytworzenia produktu gotowego i produktów w toku w procesie produkcji, w celu ustalenia przeciętnego kosztu wytworzenia produkcji.
 • Rachunek kosztów rzeczywistych - uwzględnianie tylko kosztów faktycznych ponoszonych przez przedsiębiorstwo w danym okresie; rozumienie kosztów jako iloczynu rzeczywistych cen i rzeczywistego zużycia ilościowego czynników produkcji.
 • Rachunek kosztów standardowych - pozwala na dokonanie szczegółowej analizy odchyleń od budżetu, a w efekcie kontrolowanie kosztów.
 • Rachunek kosztów zmiennych - nazywany częściowym rachunkiem kosztów, umożliwia podział kosztów na koszty stałe i koszty zmienne.
 • Rachunek normatywny kosztów - używany w celu zmniejszenia wahań kosztów w kalkulacji oraz ekonomicznym rachunku przedsiębiorstwa, poprzez obliczenie statystycznej średniej z kosztów rzeczywistych poniesionych w poprzednich okresach.

Rachunek porównawczy

 • Rachunek porównawczy kosztów - umożliwia podjęcie decyzji inwestycyjnych w sprawie wybierania najlepszego wariantu pod względem ponoszonych kosztów (minimalna wartość stanowi kryterium racjonalizacji decyzji), przy takich samych korzyściach.
 • Rachunek porównawczy rentowności - relacja otrzymanego zysku z inwestycji do zaangażowanego w nią kapitału.
 • Rachunek porównawczy zysku - narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji, wykorzystując kryterium maksymalizacji zysku; porównanie przychodów z kosztami ich uzyskania.
 • Rachunek ekonomiczny - służy dokonywaniu wyborów ekonomicznych przy uwzględnieniu ograniczonych zasobów i możliwych alternatyw ich zastosowania; stanowi porównanie uzyskiwanych efektów i wyboru najbardziej efektywnej ekonomicznie opcji.

Organizacje rachunkowe

Rachunek w zestawieniu finansowym

 • Rachunek przepływów pieniężnych - przedstawia dany wynik finansowy działalności przedsiębiorstwa w danym okresie za pomocą różnicy przepływów pieniężnych netto w bilansie.
 • Rachunek zysków i strat - zestawieniem operacji finansowych (przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu) przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu.
 • Analiza rachunku zysków i strat - narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom rejestrację tworzenia się wyniku finansowego ich działalności gospodarczej, poprzez systematyczne zapisywanie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Rachunek w bankowości

 • Rachunek bankowy - narzędzie umożliwiające bankom kontrolę nad należnościami lub zobowiązaniami klienta wobec tych banków.
 • Rachunek bieżący - rodzaj rachunku bankowego, umożliwiający podmiotom gospodarczym gromadzenie środków pieniężnych oraz prowadzenie ich rozliczeń zgodnie z poleceniami właściciela.
 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - służy osobom fizycznym do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej; zgromadzone środki są dostępne na każde żądanie właściciela.
 • Rachunek oszczędnościowy - rachunek prowadzony w celu przeznaczenia środków na inwestycje lub prywatne oszczędności; oszczędności nie mogą być wykorzystywane na prowadzenie rozliczeń dotyczących działalności gospodarczej.
 • Umowa rachunku bankowego - zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz zależnie o treści umowy, dokonywania rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku.
 • Rachunek inwestycyjny
 • Rachunek pomocniczy

Inne hasła

Autor: Gabriela Kuźnar

Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.