Produkt

Z Encyklopedia Zarządzania

Produkt można zdefiniować jako dobro fizyczne (przedmiot), usługę (świadczenie), osobę, organizację, ideę lub miejsce zawierające w sobie cechy, które jednostki lub organizację jako niezbędne.

Produkt według koncepcji marketingowej to zespół cech i właściwości które mogą służyć do zaspokojenia konkretnych potrzeb przez potencjalnego nabywcę, użytkownika, właściciela produktu lub osobę doświadczającą możliwośći korzystania z produktu.

Produktem może być wszystko to, co można zaoferować na rynku nabywcom i co jest w stanie zaspokoić ich określoną potrzebę lub pragnienie (T.Smoleń, 2012 s. 80).

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje produktów oraz ich klasyfikację z punktu widzenia marketingu. Wyróżnia się produkty konsumpcyjne (nietrwałe, trwałe, usługi) oraz zaopatrzeniowe (surowce, wyposażenie, materiały pomocnicze, usługi). Opisuje również różne kategorie produktów konsumpcyjnych, takie jak dobra wygodnego zakupy, dobra wybieralne, dobra specjalne i dobra niespostrzegane. Artykuł podkreśla, że aby produkt odniósł sukces, musi zaspokajać potrzeby konsumentów i przynosić korzyści. Ważne jest, aby produkt miał również korzyści wtórne, które przyciągną klientów.

Rodzaje produktów

Produkty można sklasyfikować ze względu na różne kryteria. Najczęściej występuje podział ze względu na przeznaczenie :

 • produkty konsumpcyjne zaspokajające potrzeby jednostek, grup nabywców, gospodarstw domowych
 • produkty zaopatrzeniowe nabywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe w celu wytworzenia innych dóbr i usług

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Podział ze względu na materialność i sposób konsumpcji

 • Dobra nietrwałe - produktami kupowanymi zwykle, na krótko przed konsumpcją. Mają krótki okres ważności, gdyż ich wartości konsumpcyjne - użytkowe, czy smakowe - szybko ulegają pogorszeniu wraz z upływem czasu. Mogą to być artykuły żywnościowe lub artykuły nieżywnościowe szybko zużywalne.
 • Dobra trwałe - są to produkty zużywane stopniowo, wielokrotnie wykorzystywane. Cechuje je wyższa cena.
 • Usługi - produkty które nie maja charakteru materialnego, lecz dostarczają nabywcom korzyści. Do wytwarzania usług mogą ale nie muszą być wykorzystywane dobra materialne. Usługi są klasyfikowane na:
  • usługi w czystej postaci,
  • usługi wspierające sprzedaż dóbr.

Podział ze względu na zachowania konsumentów

 • Dobra wygodnego zakupy - dobra, które często są zakupywane, bez większego zastanowienia. Przeważnie wynikają z przyzwyczajeń klientów. Ich cechy i cena są klientowi znane wcześniej ze względu na wcześniejsze użytkowanie tego dobra. Istnieje podział tych produktów na podkategorie :
  • dobra podstawowe inaczej dobra stałego popytu - które kupujemy rutynowo.
  • dobra nabywane pod wpływem impulsu kupowane najczęściej bez wcześniejszego planowania.
  • dobra nabywane pod wpływem nagłej potrzeby kupowane w wyniku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia.
 • Dobra wybieralne ich zakup podejmowany jest na podstawie przemyśleń i kalkulacji. Ważne są satysfakcjonujące cechy produktu. Możemy podzielić na :
  • dobra homogeniczne - mające podobne funkcje i jakość, ale różnią się ceną nabycia.
  • dobra heterogeniczne - różniące się np. wyglądem, sposobem wykonania.
 • Dobra specjalne-najrzadziej kupowane, cechują się niepowtarzalnymi cechami. Najczęściej są to dobra luksusowe
 • Dobra niespostrzegane - konsument interesuje się nimi, gdy zajdzie odpowiednie zdarzenie, lub zaistnieje potrzeba.

Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

Głównym sposobem klasyfikacji produktów zaopatrzeniowych jest ich przeznaczenie. Wyróżniamy:

Zadania produktów

Aby produkt osiągnął sukces na rynku musi zaspokajać określone potrzeby konsumentów oraz zapewnić dla nich określone korzyści. Ponieważ produkt może posiadać wiele zalet i przynosić różnorakie korzyści może być różnie postrzegany przez różnych nabywców. Podobnie z kupującymi którzy mają zróżnicowane preferencje i motywy zakupu danych produktów i kierują się jedną ale również kilkoma cechami produktu.

Korzyści dla konsumenta

Możemy wyróżnić tzw. rdzeń korzyści, który jest wiodącą korzyścią przy zakupie określonego dobra, np. zakup czajnika dyktowany jest przez chęć zagotowania wody. Niemal każdy produkt poza cechami wiodącymi posiada również korzyści wtórne, więc przywołany wcześniej czajnik powinien mieć określoną pojemność gdy potrzebujemy więcej bądź mniej wody, moc aby szybciej zagotować wodę, oraz wygląd żeby ładnie się komponował w kuchni. Im więcej produkt zaspokaja potrzeb tym staje się bardziej atrakcyjny dla nabywcy i chętniej przez niego kupowany.


Produktartykuły polecane
Produkt gotowyDobro konsumpcyjneTowarRodzaje produktówKlasyfikacja pozycji asortymentowychDobro prywatneWartość użytkowaAsortyment produktówDobro luksusowe

Bibliografia

 • Altkorn J. (red.) (2006), Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
 • Czubała A. (red.) (2012), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dryl T. (2014), Zaufanie konsumenta do marki produktu na rynku konsumpcyjnym, Marketing i rynek, nr 8
 • Grzybczyk K. (2012), Lokowanie produktu: zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Taranko T. (2013), Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, Marketing i Rynek 3(20)

Autor: Michał Szczypiński, Katarzyna Kuleta