Produkt gotowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Produkt gotowy jest efektem wszelkiego rodzaju gospodarczej działalności, przeznaczonym do sprzedaży. Jest to określenie które może być w różny sposób definiowane jak i interpretowane. Najczęściej zamiennie używanymi słowami jest towar, dobro, wyrób lub artykuł. W słowniku towaroznawczym możemy przeczytać że jest to wyrób pracy ludzkiej który w efekcie końcowym trafia do sprzedaży. Dzięki swojej użyteczności zaspokaja dane potrzeby materialne jak i niematerialne człowieka. Posiada cenę i odpowiednią handlową postać. Ma swoją wartość oraz wartość użytkową (P. Przybyłowski, 2008).

TL;DR

Produkt gotowy to efekt gospodarczej działalności przeznaczony do sprzedaży. Może być towarem, dobrem, wyrobem lub artykułem. Może być konsumpcyjny, wybieralny lub luksusowy. Produkt gotowy spełnia jakościowe wymagania i warunki umowy. Może być też synonimem słowa towar. Projektowanie produktu jest powiązane z wytwarzaniem i marketingiem. Marketing ma za zadanie zaspokajać potrzeby klientów poprzez kreowanie podaży. Produkt może być ukierunkowany na człowieka lub przedmioty. Wytwarzanie produktu wymaga odpowiedniego przygotowania produkcji. Łańcuch wytwarzania produktu obejmuje rozpoznanie potrzeb klienta, przygotowanie konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne, wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję. Wartość produktu jest określana przez wagę i oceny kryteriów.

Rodzaje produktu

Możemy wymienić trzy rodzaje produktu:

 • konsumpcyjny - to dobro lub usługa przeznaczony dla ostatecznego konsumenta do osobistego użytkowania,
 • wybieralny - wymaga przed zakupem dokładnego przemyślenia jak i zebrania informacji które pozwolą na porównanie np. z inną marką i rozważenia zakupu np. zamiennika. W marketingu można wyróżnić produkty:
 1. homogeniczne - takie które są postrzegane podobnie przez nabywce (np. puszkowa żywność)
 2. heterogeniczne - postrzegane odmiennie, np. tekstylia, samochody, meble.
 • luksusowy - według konsumenta nie posiada zamiennika. Jego wartość użytkowa ma na celu zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu (prestiż, wyróżnienie się). Główną charakterystyczną cechą jest wysoka jakość i cena (np. antyki, dzieła sztuki, wyroby z metalu szlachetnego).

Produkt gotowy to finalny, spełniający jakościowe wymagania, oraz spełniający warunki umowy i normom, zatwierdzonemu wzorcowi, przygotowanym i przeznaczonym do sprzedaży. Produktem gotowym można nazwać również półwyroby przeznaczone do sprzedaży ale w określonych warunkach (np. półfabrykaty). Dlatego produkt gotowy jest synonimem słowa towar. Jest efektem końcowym określonego procesu produkcji. Charakterystykę danego wyrobu jest często jego właściwości, stan fizyczny, wskaźniki techniczno-eksploatacyjne, spełniane funkcje. Może powstać w wyniku montażu części, obróbki materiału, elementów lub podczas określonych procesów - biologicznych, fizycznych, chemicznych i innych. Dla klienta może być materiałem który może być poddawany dalszej obróbce lub elementem montażu albo być przeznaczonym do zaspokojenia określonej potrzeby.

Powszechnie przyjęte określenia produktu gotowego

Produkt gotowy posiada kilka synonimów, do głównych należą:

 • pojęcie produkt jest często używany zamiennie ze słowem wyrób
 • pojęcie wyroby często używa się określając asortyment towarowy (np. chemia gospodarcza, wyroby jubilerskie, wyroby włókiennicze i inne),
 • określenie wyroby zamienia się określeniem artykuły - wskazuje na ich rodzaj oraz typ. Termin ten używa się w sytuacji gdy chcemy oznaczyć towar symbolem lub kodem cyfrowym, w katalogach towarowych, jak i zestawach asortymentowych (przykładem mogą być: artykuły elektroniczne, przemysłowe, higieniczne, poligraficzne i inne).

Zakres znaczeniowy wyżej wymienionych pojęć bywa szerszy oraz obejmuje on nie tylko materialne produkty służące przedmiotom transakcji wymiennej, ale również materialne przedmioty które nie są przeznaczone na zbyt a także dobra niematerialne (Ł. Karpiel, M. Skrzypek, 2000).

Powiązanie projektowania produktu z wytwarzaniem i marketingiem

Dzisiejszy marketing jest ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb oraz wszystkich preferencji klienta. Marketing ma za zadanie rozpoznać, śledzić i prognozować popyt na produkty a co za tym idzie zaspokajać go poprzez kreowanie podaży. W marketingu wyróżniono cztery instrumenty dzięki którym przedsiębiorstwa mają wpływ na rynek docelowy:

 1. produkt - właściwy dobór usługi lub wyrobu, funkcje, marka, jakość, usługi dodatkowe, gwarancje,
 2. cena - jest wydatkiem dla nabywcy, natomiast dla producenta wynagrodzeniem. W cenie zawierają się opłaty, upusty jak również prowizje,
 3. dystrybucja - upowszechnienie usługi lub wyrobu nabywcy w momencie, gdy ich potrzebuje (rodzaj, kanały dystrybucji, sieci usługi)
 4. promocja - jest reklamą, sponsorowaniem, nową formą sprzedaży.

Produkt jest usługą dla klienta, dlatego może być bezpośrednio ukierunkowany na człowieka lub przedmioty. Bardzo ważne jest to, jak usługa postrzegana jest przez odbiorców i czy zaspokaja ich potrzeby. Rozpoczęcie wytwarzania produktu niesie za sobą odpowiednie przygotowanie produkcji. Pod tym terminem rozumiemy łączenie aspektów:

 • konstrukcyjnych (co wykonujemy),
 • technologicznych (w jaki sposób to robimy),
 • organizacyjnych (kiedy, ile to będzie kosztować i na czym to robimy).

Istnieje możliwość przygotowania produkcji w sposób sekwencyjny (tradycyjny) lub współbieżny (oparty na trzech podstawach - równoległym wykonywaniu dniektórych procesów, standaryzacji ujednolicającej różne aspekty w procesie tworzenia produktu, oraz integracji (E. Pająk, 2006).

Łańcuch wytwarzania produktu

Klient --> rozpoznanie potrzeb --> przygotowanie konstrukcyjne produktu --> przygotowanie technologiczne do produkcji --> przygotowanie organizacyjne do produkcji --> wytwarzanie produkcji --> produkt gotowy --> kanał dystrybucji- sprzedaż --> klient

Wartość produktu gotowego jest określana jako suma iloczynów wag oraz ocen odpowiednich kryteriów. Dzięki temu można porównać wartości różnych wersji produktów, które planuje się wytwarzać (E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka, 2014).


Produkt gotowyartykuły polecane
ProduktTowarMasowa indywidualizacjaWyrobyZasady funkcjonowania rynku usługZnak firmowyRodzaje produktówAsortyment produktówDobro konsumpcyjne

Bibliografia

 • Karpiel Ł., Skrzypek M. (2000), Towaroznawstwo ogólne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Kowalczyk A. (2017), Wykorzystanie planowania przez analogię do zakupu części zamiennych dla wyrobów gotowych w krótkim cyklu życia, Współczesne problemy zarządzania, nr 2
 • Kulisz M., Dudak A. (2018), Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych, PTZP, Artykuły tom II
 • Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. (2014), Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Piasecka-Głuszczak A. (2011), Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające system logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zeszyty naukowe, 22
 • Przybyłowski P. (2008), Towaroznawstwo artykułów spożywczych, wydanie Akademii Morskiej, Gdynia


Autor: Renata Sądelska