Rodzaje produktów

Z Encyklopedia Zarządzania

Produktem nazywamy obiekty, które są oferowane na rynku w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb, przeznaczone do konsumpcji, użytkowania albo dalszej przemiany. Produktami mogą być:

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje produktów, takie jak dobra materialne, usługi, miejsca, organizacje, idee, działania i osoby. Podzielono je ze względu na rodzaj użytkowania i trwałość. Opisano również różne kategorie produktów konsumpcyjnych, takie jak produkty powszednie, wybieralne, luksusowe i niepostrzegane. Przedstawiono też rodzaje dóbr przemysłowych, surowców, materiałów, półproduktów, produktów zaopatrzeniowych i usług profesjonalnych.

Podział produktów=====Ze względu na rodzaj użytkowania przez odbiorcę=

 • Dobra konsumpcyjne - celem nabycia jest ich konsumpcja, dobra te można przetwarzać, ale nie sprzedaje się ich.
 • Dobra przemysłowe - po zakupie są w dalszym ciągu przetwarzane, aby powstały z nich inne dobra, które będzie można sprzedać konsumentom.

Podział taki jest płynny, przykładowo zakupiona blacha może zostać użyta przez konsumenta finalnego lub być wykorzystana do produkcji następnego dobra.

Ze względu na trwałość i materialność

 1. trwałe, długotrwałego użytkowania - telewizor, pralka;
 2. nietrwałe, krótkotrwałego użytkowania - cukier, czasopismo.
 • Usługi są nietrwałe i niematerialne, nierozłączne oraz niepodzielne.

Dobra konsumpcyjne

Dzielimy je ze względu na sposób zachowania konsumentów i miejsca ich nabycia:

 • Produkty powszednie - nie potrzebujemy o tych produktach informacji, są kupowane przy okazji, nabywamy je bez wysiłku w łatwy sposób, ponieważ są odpowiednio wyeksponowane. Wyróżniamy:
 1. produkty podstawowe - kupujemy je systematycznie, nie zastanawiamy się nad ich zakupem, przed wyjściem ze sklepu odczuwamy potrzebę nabycia ich. Zakup dokonywany jest regularnie, np. kupno pieczywa, nabiału, napoi itp. Sklepy stosują strategię umieszczania takich produktów na końcu sklepu, co wiąże się z przejściem klienta przez cały sklep, co może powodować chęć nabycia dodatkowych produktów np. impulsywnych;
 2. produkty impulsywne - nabywane są pod wpływem impulsu, nie planujemy wcześniej ich zakupu, ale widząc je w sklepie odczuwamy nagłą chęć posiadania ich. Przykładem może być klient, który stojąc przy kasie widzi produkty i dokonuje ich zakupu pod wpływem impulsu np. gumy do żucia, batoniki, gazety, itp. Zakupom takich produktów sprzyjają odpowiednia ekspozycja, rzucające się w oczy opakowanie, wygoda zakupu oraz lokalizacja;
 3. produkty szczególnej potrzeby - potrzebne niespodziewanie, ważna przy ich nabyciu jest jakość, miejsce i czas, a nie cena. Kupowane są pod wpływem nagłej potrzeby, np. tabletki przeciwbólowe, bandaże w wypadku rany. Taka potrzeba powoduje, że nie zwraca się uwagi na cenę, ale na jego dostępność w danej chwili. Odpowiednia strategia sprzedaży tych produktów, to udostępnienie ich w wielu placówkach np. tabletki przeciwbólowe są sprzedawane w aptece, kiosku, supermarkecie, stacjach benzynowych itp.
 • Produkty wybieralne - ich zakup dokonywany jest w drodze wyboru. Konsumenci odwiedzają różne miejsca podobnej branży, aby porównać jakość, funkcjonalność i ceny produktów. Po takim porównaniu klienci wyrabiają sobie opinię czy produkty są podobne czy różne. Konsumenci wkładają bądź są gotowi włożyć duży wysiłek do porównywania produktów. Wyróżniamy:
 1. produkty homogeniczne (identyczne) - klient przy wyborze takich samych produktów kieruje się ceną i wybiera tańszy produkt. Z marketingowego punktu widzenia obraz produktów takich samych powstaje w świadomości konsumenta, gdyż generalnie nie ma takich samych produktów;
 2. produkty heterogeniczne (niehomogeniczne, nie są takie same) - pod względem stylu, estetyki, jakości, itp. są postrzegane jako inne, przy ich zakupie klient do pewnego stopnia nie kieruje się ceną, ale zwraca uwagę czy produkt spełnia jego oczekiwania pod względem koloru, wykonania, parametrów, wielkości itp. Przykładowo kupując telefon, klient interesuje się jego parametrami, wyglądem, cena natomiast jest mniej istotna.
 • Produkty luksusowe (kupowane w szczególnych okolicznościach) - zakupu takich produktów dokonuje się odpowiedzialnie po uprzednim przemyśleniu. Zanim klient podejmie decyzję o nabyciu takiego dobra, szuka informacji o jego dostępności, cenie oraz jakości, konsultuje się z ekspertami. Są to zazwyczaj produkty drogie i rzadko występujące. Przy zakupie takich produktów bardzo ważną rolę odgrywa marka produktu.
 • Produkty niepostrzegane (nabywane bez wcześniejszego planowania) - konsumenci nie postrzegają wielu produktów, ponieważ nie są im potrzebne w danym momencie lub ich nie znają. Przykładami takich produktów może być słownik, ubezpieczenie, dzwonek do drzwi. Wyróżniamy:
 1. produkty nieznane;
 2. produkty znane lecz niepostrzegane.

Dobra przemysłowe

 • Dobra inwestycyjne (wyposażenie główne) - wymagają dużych nakładów pieniężnych, są to maszyny, budynki, grunty, których cena nabycia jest wysoka, a są one eksploatowane w długim okresie czasu. Wyróżniamy:
 1. dobra standardowe;
 2. dobra niestandardowe - są przystosowane do indywidualnych potrzeb.
 • Produkty wyposażenia dodatkowego - jest to wyposażenie biur oraz urządzenia i narzędzia stosowane podczas produkcji. Należą do nich telefony biurowe, faksy, wiertarki ręczne oraz wszelkie narzędzia przenośne
 • Surowce - to dobra naturalne przeznaczone do spożycia lub przetworzenia. Są to produkty przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów. Rodzaje surowców:
 1. surowce energetyczne, czyli paliwa kopalne, m.in. węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, torf, gaz ziemny;
 2. surowce wtórne, czyli zużyte już produkty lub odpady, które nadają się do wtórnego przerobu;
 3. surowce nieodnawialne, czyli takie, których nie da się odnowić w wyniku naturalnych procesów bądź trwa to bardzo długo, np. ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny;
 4. surowce odnawialne, czyli takie, których odnowienie trwa bardzo krótko lub jest bieżące, np. powietrze, woda, odnawialne źródła energii.
 • Materiały - są zużywane całkowicie i jednorazowo podczas produkcji, swoją wartość przekazują w całości produktom, które zostały z nich wytworzone.
 • Półprodukty - są to wyroby, które przeznacza się do dalszej obróbki lub montażu.
 • Produkty zaopatrzeniowe - biorą udział w procesie wytwarzania, ale mają mniejsze znaczenie niż wcześniej omówione produkty. Nie stają się częścią produktu końcowego. Dzieli się je na:
 1. produkty utrzymania ciągłości produkcji, np. olej napędowy;
 2. produkty dodatkowe, wspierają proces produkcji, np. żarówki, środki czystości;
 3. części zamienne, np. filtry, łożyska, paski klinowe.
 • Usługi profesjonalne - bieżące działania firmy jest wspierane przez usługi gwarancyjne, finansowe, prawne itp.


Rodzaje produktówartykuły polecane
Branża fmcgProduktProdukt gotowyTowarHandel detalicznyWyrobyZnak firmowyTelezakupyZasady funkcjonowania rynku usług

Przypisy

 1. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong W., Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 13

Bibliografia

 • Filar D. (red.) (2012), Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja, UMCS, Lublin
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Agnieszka Pękosz