Strategia

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Definicje strategii wg różnych autorów

 • (A.D. Chandler 1962) Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów.
 • (W.F. Gluck 1980) Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia.
 • (P. Wright, Ch. Pringle, M. Kroll; 1992) Strategia odnosi się do planowanych wyników (określonych przez naczelne kierownictwo firmy) w związku z misją i celami przedsiębiorstwa.
 • (R.W. Griffin 1996) Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1) zasięgu strategii - zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2) dystrybucji zasobów - sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3) wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4) synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.
 • (J.Stoner, R. Freeman, D. Gilbert 1997) Strategia - szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia.

Strategia:

 • to ogólny program definiowania i realizacji organizacji, czyli określenie co dana organizacja zamierza robić,
 • to układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie, czyli to co organizacja rzeczywiście robi,
 • określa rolę organizacji, jej miejsce w społeczeństwie,
 • definiuje misję organizacji (szczególny powód jej istnienia, wyróżniający ją od innych),
 • formułuje zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele.


Cechy strategii

 • horyzont czasu- odległy z punktu widzenia wykonania czynności i występowania ich efektów,
 • skupienie wysiłków na danym zadaniu (jednak w ten sposób ogranicza się zasoby dla innych rodzajów działalności),
 • układ decyzji- podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie, muszą się one wspierać, tworzyć konsekwentny układ,
 • wszechobecność- strategia obejmuje szerokie pasmo działań,
 • podlega ocenie przez wskaźniki,
 • uwzględnia zasoby konkurencji.

Rodzaje strategii

ze względu na kierunek zmian

 • rozwojowe - dowodzi ekspansywności firmy przez inwestycje, udział w rynku, dywersyfikację produkcji,
 • stabilizujące - stabilna pozycja firmy w otoczeniu, "gra na zwłokę", oczekiwanie na bardziej sprzyjający moment działania,
 • naprawcze- z jednej strony nastawiona na reorganizację(w związku ze stwierdzonymi błędami działania firmy), z drugiej strony ukierunkowana na stworzenia mechanizmów zabezpieczających firmę przed potencjalnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi zakłóceniami,
 • defensywne - orientacja nastawiona na przetrwanie,
 • kombinowane - połączenie powyższych rodzajów strategii.

ze względu na rynek i produkt (H.I. Ansoff)

 • penetracja rynku - ekspansja rynkowa,
 • rozwój rynku - ekspansja rynkowa,
 • rozwój produktu - ekspansja technologiczna,
 • dywersyfikacja - ekspansja rynkowa i technologiczna.

ze względu na relacje między przedsiębiorstwami

 • konkurencji (walka, porozumienie, unikanie, ignorowanie),
 • współpracy.

Strategia jako sposób reakcji na otoczenie

Inny punkt widzenia na strategię to definiowanie jej jako sposób reakcji przedsiębiorstwa na otoczenie, gdzie strategią określa się plany opracowywane w obliczu planów konkurencji (M.Koontz, C.O'Donnell 1969, s. 518) albo jest to sposób kształtowania relacji między organizacją i jej otoczeniem, ciąg spójnych wzorców w strumieniach decyzji organizacyjnych dotyczących otoczenia (H.Mintzberg 1979, s. 25). Miejsce organizacji w otoczeniu zostało zilustrowane na poniższym rysunku.

Firma i jej otoczenie.gif

Rys. Firma i jej otoczenie

Źródło: (Z. Chrościcki 1999, s. 123)

Strategia jako sposób zachowania się w obliczu problemów

Odmiennym podejściem do rozumienia strategii, są definicje odnoszące się do sposobu zachowania się organizacji w obliczu problemów.

Z jednej strony strategia rozumiana jest jako ciąg decyzji określających zachowanie organizacji w pewnym przedziale czasu (H.A.Simon 1976, s. 163) z drugiej zaś strony, strategia to zespół idei i konstrukcji, poprzez które firma rozpoznaje, interpretuje i rozwiązuje określone problemy oraz zgodnie z którymi wybiera i podejmuje określone działania (B.Hedberg, S.Jonsson 1977, s. 6)

Wszystkie powyższe podejścia wydaje się uwzględniać definicja, wedle której strategia to określona koncepcja złożonego działania (plan działań), polegająca na formułowaniu wiązki długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, wyborze zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych warunków egzystencji i rozwoju oraz wzrostu ekonomicznego (W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, 2001 s. 86).

Z pewną modyfikacją powyższej definicji można spotkać się w pracy Jana Krzysztofa Solarza, który uzupełnia ją o stwierdzenie, że strategia jest to świadomie wybrana koncepcja systemowego działania, polegająca na kształtowaniu warunków powstania niszy rynkowej (Solarz J.K. 1997, s. 78)

Bibliografia

 • Adam Stabryła "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, Kraków 2000 (s. 39-41, 54-68)
 • Chrościcki Z., Konsulting w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 1999
 • Koontz M., O'Donnell C., Zasady zarządzania, Warszawa 1969
 • Mintzberg H., The Structuring of Organization, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs 1979
 • Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska "Analiza strategiczna przedsiębiorstwa" Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1994
 • Simon H.A., Działanie administracji, Warszawa 1976
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001
 • Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997
 • Hedberg B., Jonsson S., Formułowanie strategii jako proces nieciągły, "Problemy Organizacji" nr 2, 1977
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Begg. D, Fischer. S, Dornbusch. R, Ekonomia, PWN, Warszawa 2003.
 • Chandler A.D, Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1972.
 • Ansoff M.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.

Autor: Krzysztof Woźniak, Agata Ficek

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.