Zarządzanie marketingowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Zarządzanie marketingowe - jest to szeroko rozumiane pojęcie, wówczas gdy traktujemy je jako sposób zarządzania poprzez wytyczone wcześniej cele, gdzie celem jest niewykluczone wielostronne i maksymalne wykorzystanie w przedsiębiorstwie systemów oraz instrumentów marketingowych, a cele operacyjne i zadania przedsiębiorstwa - w tym również maksymalizowanie zysku - i forma postępowania firmy w obszarze rynkowym, zostają pod zasadniczą formą marketingowego myślenia (T. Wojciechowski 2009 s. 241) Zarządzanie marketingiem a zarządzanie marketingowe - w literaturze można spotkać dwa terminy, pierwszy zarządzanie marketingiem można określić jako kierowanie ogółem działalności marketingowej, wykonywanej przez cały zespół jednostki ale i także przez kadrę pracowniczą dalszych działów firmy, którzy zajmują się określonymi zadaniami dotyczącymi czynności z zakresu marketingu. Drugi termin zarządzanie marketingowe można definiować jako tok postępowania stosownie z powszechnie przyjętymi teoriami marketingowymi. Wyodrębnia się trzy zasadnicze elementy zgodne dla wszelkich koncepcji marketingowych:

 1. znajomość nabywcy
 2. konsolidacja przedsięwzięć marketingowych
 3. uzyskiwanie profitów w długim czasie

(J. Radkowska i in. 2009 s. 36-37)

Konkretyzacja przebiegu zarządzania marketingowego w firmie wiąże się z realizowaniem określonych funkcji zarządzania marketingowego, między którymi możemy wyodrębnić:

 • Analizowanie, ma na celu oszacowanie możliwości i ryzyka na rynku, które wiąże się z działalnością gospodarczą.
 • Planowanie, a więc wytyczanie planów, określanie strategii oraz rokowanie zasobów niezastąpione do osiągnięcia celów.
 • Organizowanie, czyli stwarzanie układu organizacyjnego, gdzie ludzie wykonują określone plany.
 • Wdrażanie, które opiera się na wyznaczaniu zadań kadrze pracowniczej, a także na zarządzaniu i dominowaniu ludźmi, po to aby uzyskać wytyczone wcześniej cele.
 • Kontrolowanie, czyli regularne sprawdzanie oraz ocena działalności marketingowej.(J. Radkowska i in. 2009 s. 38)

TL;DR

Zarządzanie marketingowe to sposób zarządzania poprzez wykorzystanie systemów i instrumentów marketingowych w celu osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Składa się z analizy, planowania, organizowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych. Przebieg zarządzania marketingowego składa się z pięciu faz. Badania marketingowe mają duże znaczenie dla zaspokojenia potrzeb klientów. Zarządzanie marketingowe jest jedną z wielu form zarządzania organizacją.

Przebieg zarządzania marketingowego

Przebieg zarządzania marketingowego składa się z pięciu faz:

 1. badania efektywności marketingowych
 2. analizy oraz wyboru finalnych rynków działania
 3. tworzenia perspektyw marketingowych
 4. opracowywania planów marketingowych
 5. przygotowywania i nadzorowania działalności marketingowej (T. Wojciechowski 2009 s. 242)

Zarządzanie marketingowe dotyczy więc takich zagadnień jak planowanie i analizowanie, które jest ukierunkowane na selekcję zadań rynkowych, tworzenie stosownej z nimi koncepcji, a także wdrażanie i nadzorowanie dla uzyskania określonych wartości i idei. Zarządzanie marketingowe zmierza więc w kierunku podtrzymywania satysfakcjonującej konwersji z finalnymi odbiorcami, co w konieczności skutkuje uzyskaniem pozytywnych korzyści i przychodów (G. Rosa s. 43)

Zarządzanie marketingowe jest jedną z mnóstwa dostępnych form zarządzania organizacją. Według jednego z najbardziej niebywałych i doświadczonych autorytetów Philipa Kotlera w dziale marketingu, zarządzanie marketingowe to gatunek z dziedziny sztuki i dyscypliny, a także wiedza, która dąży do pozyskiwania nowych klientów na rynku a także do podtrzymywania z nimi kontaktów. W obecnym więc zarządzaniu marketingowym, kontrahent usytuowany jest w ośrodku zainteresowania. Zasadnicze stało się zatem to, aby zaspokoić jego żądania. Badania marketingowe mają więc dosyć dużą istotność dla zagwarantowania zadowolenia grupie nabywców w celu określenia ich potrzeb oraz oczekiwań. (B. Wąsikowska s. 145) Proces zarządzania marketingowego jest to przebieg postępowań oraz uzgodnień, które zmierzają do uzgodnienia wydajnego zdobycia celów rynkowych, zachodzące stosownie z zasadami postępowania marketingowego, opisującymi sedno marketingowej preferencji zarządzania (G.Rosa s. 43) W przesłankach obecnego rynku marketing, który jest asortymentem norm toku postępowania opisujących powszechną filozofię funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest zarówno jedną z wielu ról organizacyjnych, stanowiąca sektor specjalistycznego zarządzania (M. Zajkowska s. 360) Zarządzanie marketingowe należy więc uwzględnić jako powszechnie stosowaną koncepcję kierowania przedsiębiorstwem (S. Kaczmarczyk s. 205)


Zarządzanie marketingoweartykuły polecane
Implementacja strategiiMarketing strategicznyStrategia organizacyjnaStrategiaStrategie funkcjonalneParadygmaty zarządzaniaMisja i wizjaOrganizacja działu marketinguKoncepcje zarządzania

Bibliografia

 • Kaczmarczyk S. (2015), Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako proces doskonalenia biznesu, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 39, t. 2
 • Radkowska J., Radkowski K., Sobotkiewicz D. (2009), Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej - wybrane zagadnienia, Legnica
 • Rosa G. (red.) (2012), Zarządzanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa
 • Wąsikowska B. (2015), Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 13
 • Wojciechowski T. (2009), Encyklopedyczne podstawy marketingu, Placet, Warszawa
 • Zajkowska M. (2015), Marketing zrównoważony - od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 41, t. 2


Autor: Brygida Opyrchał

.