Wiedza

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podstawą współczesnych rozważań dotyczących wiedzy są prace wielkich filozofów greckich Platona i Arystotelesa1, którzy stworzyli podwaliny dwóch głównych nurtów epistemologii (nauki o wiedzy) tzn. racjonalizmu i empiryzmu. Przedstawiciele racjonalizmu stawiali tezę, że prawdziwa wiedza nie pochodzi ze zmysłowych doświadczeń, ale jest owocem pewnych idealnych procesów zachodzących w umyśle. Prawdę absolutną można wywieść z racjonalnego rozumowania opartego na pewnych aksjomatach. Empiryści natomiast uważali, że jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie zmysłowe. Zgodnie z tym poglądem wszystko w świecie posiada wewnętrzne, obiektywne istnienie nawet, jeśli postrzega się coś, co jest jedynie iluzją, to sam fakt, iż coś jest postrzegane, jest znaczący. Nauki doświadczalne są klasycznymi przykładami tego punktu widzenia.

Zgodnie z tezą stawianą przez przedstawicieli empiryzmu, wiedza to ogół treści, poglądów, wierzeń zawartych w ludzkim umyśle w wyniku kumulowania się doświadczeń, bodźców i procesów uczenia, którym przypisuje się wartość poznawczą lub praktyczną. Wiedzę stanowi każdy rodzaj treści - od wyobrażeń, nie mających z nauką nic wspólnego do twierdzeń naukowych.

Niezbędna jest również umiejętność i możliwości wykorzystywania zgromadzonej w umyśle ludzkim treści do celów praktycznych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie nie liczą się posiadane zasoby wiedzy teoretycznej, ale umiejętności jej praktycznego i efektywnego zastosowania. Wiedza ogólna poszczególnych ludzi, grup społecznych i zawodowych powstaje przede wszystkim w toku procesów wychowawczych w rodzinach oraz procesie edukacji (szkolnictwo począwszy od podstawowego do wyższego). Ponadto zasoby wiedzy tworzone są w wyniku innych form zorganizowanego kształcenia, jak np.:różnego rodzaju kursy, szkolenia, kształcenie w ramach pracy zawodowej, i in.

Wiedza to informacje, które znalazły zastosowanie i zostały w sposób produktywny wykorzystane. Wiedzy nie można przechowywać na płycie CD czy dysku komputera - tam znajdują się dane lub informacje (przetworzone dane), zaś wiedza to informacje przyswojone przez człowieka w procesach interpretacji i analizy odbieranych bodźców.

Autorzy wskazują na różne podziały. Warto zwrócić uwagę na kilka z nich:

  • wiedza jawna i cicha: jawna jest udokumentowana, łatwa do przekazania; cicha zaś jest intuicyjna, nie ujęta w słowa i obrazy,
  • rekomendowana i relacyjna: rekomendowana jest opisana zbiorem definicji; relacyjna - opisem sposobów wykonania pracy.

Wiedza zawsze istnieje w organizacji, jednak konieczne jest stosowanie narzędzi zarządzania, aby ją w odpowiedni sposób wykorzystać.

Patrz także:

Bibliografia

  • Budgol M., Wartości organizacyjne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
  • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 40-47).
  • Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001, s. 248
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Sławomir Wawak, Krzysztof Woźniak