Zespół

Z Encyklopedia Zarządzania
Zespół
Polecane artykuły


Zespół to zbiór osób, które posiadają wspólny, konkretny cel działania i wzajemnie uzupełniające się umiejętności (K. Kmiotek 2012, s. 162). Zespół jest traktowany jako specyficzna, spójna grupa osób, mająca jasno sprecyzowane role, normy i obowiązki grupowe (R. Rutka 2012, s. 75). W zespole istnieje poczucie wzajemnej odpowiedzialności, chęci wspólnego podejmowania działań i przynależności. Zespół jako element organizacji, posiada zarówno formalne i nieformalne powiązania, dąży do wykonywania określonych zadań, w celu osiągnięcia materialnej i niematerialnej gratyfikacji (B. Kożusznik 2002, s. 104). Uznaje się, iż zespół osiąga lepsze wyniki, niż ta sama liczba pracowników działająca indywidualnie, ze względu na efekt synergii, której źródłem jest przede wszystkim współpraca i wzajemne dzielenie się wiedzą podczas realizacji określonego, wspólnego celu.

Cechy zespołu

Zespół jako specyficzna grupa społeczna, posiada następujące, typowe cechy dla zespołu:

 • normy grupowe, standardy zachowań,
 • spójność grupy, lojalność, poszanowanie wobec siebie,
 • zróżnicowany skład grupy ze względu na posiadaną wiedzę, umiejętności, cechy osobowości, talenty, płeć, normy kulturowe i poglądy (różnorodność może prowadzić do konfliktów, ale i również do twórczego myślenia i rozwoju grupy),
 • niewielki rozmiar grupy przyczyniający się do szybszego wykonania zadań (R. Rutka 2012, s. 75).

Znaczenie zespołów w organizacjach

Budowanie zespołu projektowego (Sławomir Wawak)

Zespołowe formy pracy są intensywnie wykorzystywane we współczesnych organizacjach, które podkreślają ogromne znaczenie współpracy i kooperacji. Zespoły w organizacjach są potrzebne ze względu na:

 1. Zespoły zwiekszają elastyczność funkcjonowania organizacji. Skuteczne konkurowanie na rynku jest zależne od tego jak szybko organizacja potrafi się zmieniać.
 2. Zespoły zwiększają motywację. Upełnomocnienie zespołów do rozwiązywania problemów, poprzez innowacyjne rozwiązania powoduje aktywne partycypowanie członków w pracy zespołowej i wykazywanie większego zaangażowania. Praca w zespole z powodzeniem generuje i reguluje motywację oraz zadowolenie pracowników.
 3. Zespoły sprzyjają uczeniu się. Wiedza jest znaczącym źródłem przewagi konkurencyjnej. Zespoły stają się źródłem transferu oraz tworzenia niezbędnej wiedzy (R. Rutka 2012, s. 81).

Grupa a zespół

Grupa Zespół
Realizacja pracy zależy od indywidualnego wkładu Realizacja pracy zależy od indywidualnego i zespołowego wkładu
Odpowiedzialność za wyniki jest zależna od indywidualnych rezultatów Odpowiedzialność za wyniki jest zależna od wzajemnych rezultatów
Członkowie grupy są skoncentrowani na wspólnych celach Członkowie zespołu są skoncentrowani na wspólnych celach i zaangażowaniu w ich realizację
Grupa zależy od określonych wymagań zarządzających Zespół zależy od wymagań samoustanowionych
Motywowanie poprzez więzi interpersonalne Motywowanie poprzez gratyfikacje materialne
Brak zróżnicowania funkcjonalnego i efektów podziału pracy Zróżnicowanie funkcjonalne i efekty podziału pracy

Efektywność zespołu

Efektywność zespołu jest zależna od środków pracy, cech członków zespołu oraz współzależności tych czynników w przestrzeni i czasie. W obszarze tzw. tradycyjnych koncepcji dotyczączących efektywności zespołu skupiono się na procesach działania zespołowego oraz na określonych warunkach, które powinny zostać spełnione:

 • wielkość zespołu dostosowana do wykonywanych zadań,
 • stanowiska rozmieszczone w sposób umożliwiający pracownikom prawidłową komunikację,
 • jednorodny skład zespołu,
 • wpływanie na zrozumienie sensu pracy przez pracowników,
 • jasno sformułowane cele,
 • ściśły związek pomiędzy liczbą popełnianych błedów, braków, absencji a wynagrodzeniem (B. Kożusznik 2002, s. 104).


Efektywna realizacja zadań przez zespół wymaga następujących czynników:

 • wspólny cel, wskaźniki realizacji celu,
 • atmosfera otwartości i zaufania,
 • szczera i otwarta komunikacja, wymiana informacji,
 • poczucie prynależności do zespołu (K. Ćwik 2013, s. 5).


Efektywny zespół powinien posiadać:

 • trudny do osiągnięcia cel,
 • akceptowany przez wszystkich sposób pracy,
 • uzupełniające się interpersonalne i specjalistyczne umiejętności,
 • zobowiązanie do określonej pracy w zespole,
 • zangażowanie silnie związane z poczuciem odpowiedzialności (B. Kożusznik 2002, s. 119).

Rodzaje zespołów

W organizacjach występuje wiele rodzajów zespołów, należą do nich:

Bibliografia

Zarządzanie zespołem, Wschód Biznesu 2, s. 10-18.
Ćwik K. (2013). Praca zespołowa, s. 2-10.
Kmiotek K., Pecuch T.(2012). Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa, s. 150-170.
Kożusznik B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 103-109.
Kromer B., Jackiewicz M. Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, s. 95-98.
Rutka R., Wróbel P. (2012). Organizacja zachowań zespołowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa s. 74-81.

Autor: Dominika Dudziak