Elastyczność

Z Encyklopedia Zarządzania
Elastyczność
Polecane artykuły


Elastyczność

Elastyczność (sprężystość)

właściwość ciała stałego polegająca na zdolności powracania do pierwotnego stanu (w jakim było ciało przed odkształceniem) po zdjęciu obciążenia, czyli usunięciu czynników powodujących jego odkształcenie. Elastyczność wykazują wszystkie ciała stałe, choć w bardzo różnym stopniu, zależnym od rodzaju materiału ciała oraz jego formy geometrycznej [Słownik pojęć towaroznawczych, 1995, s.50]. Ciała wykazują sprężystość do pewnej wartości obciążenia (granicy sprężystości) [Nowy Leksykon PWN 1998, s. 1642]. W przypadku, gdy stosowany nacisk przekroczy granicę sprężystości danego ciała, ciało to nie powróci do swojego pierwotnego kształtu po usunięciu naprężenia [The World Book Encyclopedia, 1992, s.156].

Elastyczność (elastyczność funkcji)

stosowana w ekonomii miara wrażliwości jednej zmiennej na zmiany innej:

 • Elastyczność podaży – mierzy reakcję zaoferowanej ilości (podaży) towaru na zmianę jego ceny [Nowy Leksykon PWN, 1998, s. 432].
 • Elastyczność popytu - to pojęcie służące mierzeniu siły, z jaką wielkość popytu reaguje na zmieniającą się cenę. [P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus 1995, s.570]. Koncepcja ta jest oparta na założeniu, że dochód i inne ceny nie uległy zmianie. Stawiając minus przed definicją i oznaczając q jako wielkość zapotrzebowania oraz p jako cenę e.p., otrzymujemy  = -(p/q)(dq/dp). [J. Black 2008, s.104]:

- elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej (procentowej) zmiany jego ceny [D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2007, s. 169]. Gdy elastyczność cenowa w przypadku jakiegoś dobra jest wysoka, mówimy, że popyt na to dobro jest „elastyczny”; znaczy to, że jego pożądana ilość silnie reaguje na zmiany ceny [P.A. Samuelson, W.D.Nordhaus 2004, s.113]. Jeżeli konsumpcja danego dobra nie zmienia się wraz ze wzrostem ceny, to mówimy, że jest ona nieelastyczna względem ceny [J. Bremond, J.F. Couet, M.M. Salort 2005, s.352];

- mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro i względem zmian ceny dobra j to relacja między względną (procentową) zmianą zapotrzebowania na dobro i a względną (procentową) zmianą ceny dobra j;

- elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na określone dobro do względnej (procentowej) zmiany dochodu [D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2007, s. 192-193];

- elastyczność łukowa popytu stosunek zmiany jednej zmiennej do względnej zmiany drugiej względnej, mierzony na przedziale dyskretnym pomiędzy dwoma punktami na krzywej. Można ją mierzyć bezpośrednio;

- elastyczność punktowa stanowi granicę elastyczności łukowej, gdy odległość między tymi punktami dąży do zera. Elastyczności punktowej nie sposób mierzyć bezpośrednio; można ją mierzyć wnioskując statystycznie na podstawie obserwacji bieżących [J. Black 2008, s.103-104];

- elastyczność importu względem popytu krajowego określa stosunek stopy wzrostu importu do stopy wzrostu popytu krajowego [J. Bremond, J.F. Couet, M.M. Salort 2005, s. 352].

Elastyczność ognia

zdolność do szybkiego i skutecznego przenoszenia ognia w granicach pasa działania danego środka ogniowego niezależnie od ukształtowania i pokrycia terenu. Jest określana wielkością ostrzeliwanej powierzchni i możliwością zmiany szybkostrzelności [Leksykon wiedzy wojskowej, 1979, s. 111].

Elastyczna pracownia

sposób organizacji produkcji (informatyzacja i automatyzacja procesu produkcji) przyczyniający się do większej elastyczności (płynności) produkcji [J. Bremond, J.F. Couet, M.M. Salort 2005, s.352].


Bibliografia

 • Begg. D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 • Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Bremond J., Couet J.F., Salort M.M. Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Leksykon wiedzy wojskowej, red. M. Laprus, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979
 • Nowy Leksykon PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D, Ekonomia tom 1, wyd. 2 zmien., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 • Słownik pojęć towaroznawczych, red. I. Duda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995
 • The World Book Encyclopedia vol.6, World Book, Inc., Chicago 1992

Autor: Kowalska Agata