Zapotrzebowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Zapotrzebowanie
Polecane artykuły


Zapotrzebowanie to niezbędne towary.Inaczej możemy powiedzieć, że zapotrzebowanie to popyt na jakieś dobro czy usługi, bądź pewnego rodzaju popularność danego produktu, które sprowadza się do tego, że ludzie zgłaszają chęć posiadania czegoś i dopominają się o to. Ponadto, według słownika języka polskiego, zapotrzebowaniem możemy określić pewny rodzaj pisma, na którym zapisujemy rzeczy niezbędne czy potrzebne danej osobie do wypracowania jakiegoś rodzaju metody działania , a także to zlecenie dostarczenia do siebie pewnej rzeczy (Słownik Języka Polskiego 2018).

Dwa ujęcia zapotrzebowania

Mówiąc o zapotrzebowaniu na jakiś surowiec czy jego część, możemy opierać się na alternatywie statystycznego sterowania zapasami, gdzie jednym z podejść jest metoda planowania potrzeb materiałowych pozwala na dokładne określanie np. wielkości tego zapotrzebowania. Innym spojrzeniem może być strategia JiT, polegająca na takim zsynchronizowaniu procesów produkcji i dostaw do pewnego stanowiska pracy w momencie zaistnienia na nie potrzeby, tak aby maksymalnie skorelować je ze sobą. Chodzi więc tutaj o to, by zapasy traktować jako bezsprzeczna strata i doprowadzać do tego, aby skrócić cykle produkcji i dostaw (P. Cyplik 2005, s.2).

Rodzaje zapotrzebowania

Zapotrzebowanie możemy podzielić na: brutto i netto. Zapotrzebowanie brutto oznacza zapotrzebowanie, które pochodzi z normatywów określanych np. rodzajami czy liczbami elementów, które zaś są potrzebne do wykonania gotowych wyrobów, a także wynikających z planu produkcji. Zapotrzebowanie netto to takie zapotrzebowanie, gdzie elementy składowe pewnego gotowego wyrobu są pomniejszone o zapas elementów dysponowanych przez przedsiębiorstwo (K. Werner 2011, s.6) .

Warto również wspomnieć o dwóch rodzajach zapotrzebowania, zależnym i niezależnym. Ten pierwszy, również określany także jako wtórny, wynika głównie z zapotrzebowania na materiały, surowce czy jakiegoś rodzaju podzespoły, które potrzebne są do wytwarzania gotowych wyrobów. Drugi, zwany pierwotnym, nie wiąże się z żadnymi wewnętrznymi potrzebami na materiały itp., a jest wynikiem popytu rynkowego (K. Hermann 2013, s.88). Niezależne jest zazwyczaj prognozowane, zaś zależne nie powinno być prognozowane (z zachowaniem krótkich lub średnich terminów, ponieważ im dłuższy czas prognozowania, tym jego prawdopodobieństwo maleje), a szczegółowo wyliczane (P. Cyplik 2005, s.4). Dlatego mając z wyprzedzeniem informacje od odbiorców odnośnie ich zamówień, dane przedsiębiorstwo jest w stanie odpowiednio rozplanować zapotrzebowanie zależne. Dlatego jednym z ról zarządzania zapasami jest właściwe określanie zapotrzebowania, a w tym, tak jak wcześniej wspomniałam, prognozowanie popytu.


Zapotrzebowanie w zarządzaniu wiedzą

W dobie XXI wieku coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie rozwinięte cywilizacje wykazują duże zapotrzebowanie na informacje i wiedzę. Można powiedzieć, że to wiek społeczeństwa informacji, a wynika to z podstawowej egzystencji człowieka, który od zawsze przejawiał się ciekawością i chęcią zdobywania niezbędnych informacji do przetrwania. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na wiedzę staje się głównym źródłem strategii rozwojów państw i społeczeństw (W. Krztoń 2015, s.102). Dlatego poprzez stworzenie odpowiedniej strategii, określenie planu działania, sterowania i kontrolowania firmą, przedsiębiorcy przybliżają się do urzeczywistnienia i osiągniecia celu jakim jest realizacja zapotrzebowania konsumentów (M. Bielecki 2016, s.29). Tak więc zaznaczyć możemy, że kokpity menadżerskie stały się odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na wiedze w procesie podejmowania decyzji i zarządzania (P. Ziuziański 2015, s.51).


Bibliografia

Autor: Klaudia Wach