Odpady

Z Encyklopedia Zarządzania
Odpady
Polecane artykuły

Odpadami nazwiemy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany [1].

Powstawanie odpadów związane jest ze wszystkimi aspektami życia człowieka, dotyczy tak samo sfery produkcyjnej - materialnej, a także intelektualnej - niematerialnej. Biorąc pod uwagę różnice w ilości i rodzaju odpadów, zalicza się je kolejno do odpowiedniej grupy, podgrupy, rodzaju odpadów.

Klasyfikacja odpadów

Obecnie obowiązującym dokumentem odnośnie klasyfikacji jest Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., które określa katalog odpadów według trzystopniowej skali, wyszczególniając:

 1. grupy,
 2. podgrupy,
 3. rodzaje odpadów.

Ustawodawca podaje 20 grup odpadów [2].:

 • 01 – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
 • 02 – odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
 • 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
 • 04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,
 • 05 – odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla,
 • 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej,
 • 07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,
 • 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
 • 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
 • 10 – odpady z procesów termicznych,
 • 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
 • 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 • 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
 • 14 – odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
 • 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 • 16 – odpady nieujęte w innych grupach,
 • 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
 • 18 – odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną),
 • 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 • 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Ważnym elementem klasyfikacyjnym są kody. Pozwalają one łatwo zidentyfikować dany rodzaj odpadów według podanej w załączeniu Rozporządzenia tabeli[3] określającej grupy, podgrupy i rodzaje odpadów. Ponadto można w niej znaleźć informacje dotyczące identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z Ustawą podstawowym działaniem jakie możemy podjąć w gospodarowaniu odpadami jest:

 • zapobieganie ich powstawaniu - planowanie powstawania odpadów podejmując każdy rodzaj działalności jest kluczowym działaniem pozwalającym w pierwszej kolejności ograniczyć wytwarzanie odpadów,
 • przygotowanie do ponownego użycia - w sytuacji w której nie można uniknąć powstania odpadów należy poddać je procesowi odzysku,
 • recykling - jest najbardziej pożądaną formą odzysku odpadów,
 • pozostałe procesy odzysku,
 • unieszkodliwianie - ostateczna forma postępowania z odpadami, w przypadku braku możliwości ich odzysku.

Ważną uwagą jest to, że powyższe działania przedstawione są w chronologicznym porządku stosowania.

Przypisy

 1. Ustawa o odpadach, 2012, s. 4.
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, 2020, s.1-2.
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, 2020, s.3-46.

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Joanna Golema