Odpady

Z Encyklopedia Zarządzania

Odpadami nazwiemy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany [1].

Powstawanie odpadów związane jest ze wszystkimi aspektami życia człowieka, dotyczy tak samo sfery produkcyjnej - materialnej, a także intelektualnej - niematerialnej. Biorąc pod uwagę różnice w ilości i rodzaju odpadów, zalicza się je kolejno do odpowiedniej grupy, podgrupy, rodzaju odpadów.

Klasyfikacja odpadów

Obecnie obowiązującym dokumentem odnośnie klasyfikacji jest Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., które określa katalog odpadów według trzystopniowej skali, wyszczególniając:

 1. grupy,
 2. podgrupy,
 3. rodzaje odpadów.

Ustawodawca podaje 20 grup odpadów [2].:

 • 01 - odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
 • 02 - odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
 • 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,
 • 04 - odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego,
 • 05 - odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla,
 • 06 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej,
 • 07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej,
 • 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
 • 09 - odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
 • 10 - odpady z procesów termicznych,
 • 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
 • 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 • 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
 • 14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
 • 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 • 16 - odpady nieujęte w innych grupach,
 • 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
 • 18 - odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną),
 • 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 • 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Ważnym elementem klasyfikacyjnym są kody. Pozwalają one łatwo zidentyfikować dany rodzaj odpadów według podanej w załączeniu Rozporządzenia tabeli[3] określającej grupy, podgrupy i rodzaje odpadów. Ponadto można w niej znaleźć informacje dotyczące identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

Postępowanie z odpadami

Zgodnie z Ustawą podstawowym działaniem jakie możemy podjąć w gospodarowaniu odpadami jest:

 • zapobieganie ich powstawaniu - planowanie powstawania odpadów podejmując każdy rodzaj działalności jest kluczowym działaniem pozwalającym w pierwszej kolejności ograniczyć wytwarzanie odpadów,
 • przygotowanie do ponownego użycia - w sytuacji w której nie można uniknąć powstania odpadów należy poddać je procesowi odzysku,
 • recykling - jest najbardziej pożądaną formą odzysku odpadów,
 • pozostałe procesy odzysku,
 • unieszkodliwianie - ostateczna forma postępowania z odpadami, w przypadku braku możliwości ich odzysku.

Ważną uwagą jest to, że powyższe działania przedstawione są w chronologicznym porządku stosowania.

Zagrożenia związane z odpadami

Nieodpowiednie zarządzanie odpadami może prowadzić do szeregu zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Nieleczonych i niekontrolowanych odpadów może być źródłem zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, co prowadzi do degradacji ekosystemów i ograniczenia dostępności czystych zasobów naturalnych. Ponadto, nieprawidłowo usunięte odpady mogą stać się siedliskiem dla szkodliwych organizmów, takich jak insekty, gryzonie czy patogeny, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.

Wpływ społeczny i ekonomiczny

Odpady mają również istotny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Niewłaściwe zarządzanie odpadami może prowadzić do pogorszenia jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w przypadku występowania składowisk odpadów w ich najbliższym otoczeniu. Składowiska te mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, zanieczyszczeń powietrza i wody, a także mogą przyciągać szkodliwe owady i gryzonie. To wszystko ma negatywny wpływ na zdrowie i komfort życia ludzi.

Ponadto, nieefektywne zarządzanie odpadami może przyczyniać się do marnotrawienia zasobów. Wiele odpadów, które obecnie są składowane na składowiskach, mogłoby zostać poddane procesom recyklingu lub odzysku surowców. Brak odpowiedniego wykorzystania tych zasobów prowadzi do strat ekonomicznych i ogranicza potencjał rozwoju gospodarczego.

Rola zarządzania odpadami

Zarządzanie odpadami jest niezwykle istotne dla ochrony środowiska i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Efektywne zarządzanie odpadami obejmuje cały cykl życia odpadu, począwszy od jego generowania, poprzez segregację, transport, przetwarzanie, aż po składowanie. Wymaga to współpracy różnych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektor publiczny i organizacje pozarządowe.

Ważne jest, aby promować zasady hierarchii odpadów, które faworyzują prewencję, redukcję i recykling nad składowaniem i spalaniem. Prewencja polega na minimalizacji generowania odpadów poprzez zmniejszanie ilości odpadów produkowanych na każdym etapie procesu produkcyjnego. Redukcja polega na minimalizacji ilości odpadów poprzez zastosowanie bardziej efektywnych procesów. Recykling pozwala na odzyskanie wartościowych surowców z odpadów i ich ponowne wykorzystanie w procesach produkcyjnych.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Unieszkodliwianie odpadów może być realizowane za pomocą różnych metod, takich jak:

 • Spalanie - proces termicznej degradacji odpadów przy wysokich temperaturach, który ma na celu zmniejszenie objętości odpadów i zniszczenie substancji szkodliwych.
 • Składowanie - proces składowania odpadów w kontrolowanych warunkach, aby zapobiec ich szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko. Składowiska są odpowiednio zabezpieczane i monitorowane, aby minimalizować ryzyko zanieczyszczenia.
 • Inne metody - istnieją również inne metody unieszkodliwiania odpadów, takie jak obróbka biologiczna, oczyszczanie chemiczne itp.

Minimalizacja negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie

W celu minimalizacji negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie, podejmowane są różne działania. Należą do nich:

 • Edukacja i świadomość społeczna: informowanie społeczeństwa o znaczeniu odpowiedniego zarządzania odpadami, promowanie segregacji odpadów i zachęcanie do recyklingu.
 • Inwestowanie w infrastrukturę: budowa odpowiednich instalacji do przetwarzania i składowania odpadów, takich jak sortownie, kompostownie, zakłady recyklingu i składowiska odpadów.
 • Wprowadzanie odpowiednich przepisów i regulacji: ustanawianie wymogów dotyczących segregacji odpadów, recyklingu i odpowiedniego składowania odpadów, a także karanie za nieprzestrzeganie tych przepisów.
 • Stymulowanie innowacji: wspieranie badań i rozwoju w dziedzinie technologii przetwarzania odpadów, takich jak technologie odzysku energii z odpadów.
 • Partnerstwa międzysektorowe: współpraca między sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w celu skutecznego zarządzania odpadami.

Potencjał odpadów

Odpady jako źródło surowców

Odpady są często postrzegane jako problem, jednak mają one również duży potencjał jako źródło cennych surowców. Recykling i odzysk odpadów stają się coraz bardziej istotne w kontekście ochrony zasobów naturalnych i redukcji zużycia surowców pierwotnych.

Recykling i odzysk odpadów pozwalają na odtworzenie surowców, które mogą być wykorzystane ponownie w procesach produkcyjnych. Poprzez segregację i przetwarzanie odpadów, możliwe jest odzyskanie metali, tworzyw sztucznych, papieru, szkła i innych materiałów, które mogą zostać wykorzystane do produkcji nowych produktów. Dzięki temu, zamiast pozbywać się odpadów na składowiska, można je przekształcić w wartościowe surowce.

Odzysk surowców z odpadów ma ogromne znaczenie dla ochrony zasobów naturalnych. Wykorzystanie surowców wtórnych, czyli tych pochodzących z recyklingu i odzysku odpadów, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne. Zużycie surowców pierwotnych wiąże się z wydobyciem, co często prowadzi do degradacji środowiska i wyczerpywania zasobów naturalnych. Dlatego, wykorzystanie odpadów jako źródła surowców jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i ochrony naszych zasobów naturalnych.

Odpady jako źródło energii

Odpady mają również potencjał jako źródło energii. Odzysk energii z odpadów odgrywa ważną rolę w zrównoważonym rozwoju, umożliwiając produkcję energii odnawialnej.

Odzysk energii z odpadów polega na wykorzystaniu ich potencjału cieplnego lub energetycznego do produkcji energii. Poprzez procesy termiczne, biologiczne lub chemiczne, można przekształcić odpady w energię, która może być wykorzystana do zasilania elektrowni lub dostarczania ciepła. To ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwia wykorzystanie odpadów w sposób produktywny i zmniejsza potrzebę korzystania z tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii.

Istnieje wiele technologii odzysku energii z odpadów, takich jak spalanie odpadów, gazowanie, metanizacja czy fermentacja. Każda z tych technologii ma swoje unikatowe cechy i możliwości, ale wszystkie mają na celu wykorzystanie energii zawartej w odpadach. Dzięki nim, możliwe jest generowanie energii elektrycznej lub termicznej w sposób bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska, co przyczynia się do produkcji energii odnawialnej.


Odpadyartykuły polecane
Kody odpadówOdpady przemysłoweGospodarka odpadamiUstawa o odpadachProdukt ubocznyRecykling tworzyw sztucznychZasoby naturalneSkład produktuPrzechowalnictwoMarża odsetkowa

Przypisy

 1. Ustawa o odpadach, 2012, s. 4.
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, 2020, s.1-2.
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, 2020, s.3-46.

Bibliografia

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG) Document 32018L0851
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 poz. 10
 • Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 M.P. 2016 poz. 784
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21


Autor: Joanna Golema