Kody odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania

Kod odpadu jest to sześciocyfrowy numer, który umożliwia szybką klasyfikację odpadów wedle źródeł ich powstawania. W przypadku wyboru kodu odpadów zawsze należy się posługiwać w oparciu o katalog odpadów, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (M. Kenig-Witkowska, 2012, s. 227).

Dwie z pierwszych cyfr sześciocyfrowego kodu oznaczają grupę odpadów wskazując na źródło powstawania danych odpadów. Kolejne dwie cyfry połączone z dwiema ich poprzedzającymi oznaczają podgrupę odpadów, natomiast kod składający się już z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. Wedle powyższego nie istnieje konieczność każdorazowego umieszczania sześciu cyfr, gdyż wystarczy określić tylko dwie pierwsze, lub cztery aby przyporządkować dany odpad do kategorii ich późniejszej utylizacji (K. Rynkiewicz, 2009, s. 82).

TL;DR

Kod odpadu to sześciocyfrowy numer umożliwiający klasyfikację odpadów według ich źródła powstawania. Kody odpadów są używane w kartach przekazania odpadu i mają duże znaczenie dla ich utylizacji i przewozu. Istnieje 20 grup odpadów zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Poprawność uzupełnienia kodu jest szczególnie istotna dla odpadów niebezpiecznych. Decyzję o przyporządkowaniu kodu podejmuje firma zajmująca się wywozem odpadów lub klasyfikator na składowisku. Błędnie wypełniony formularz musi być poprawiony.

Klasyfikacja przyporządkowania kodu odpadów

Rozporządzenie określające zasadę grupowania odpadami na podstawie katalogu odpadów, zawiera zarówno podział na grupy, jak i podgrupy oraz rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych (M. Górski, 2009, s. 74).

Wedle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów, odpady zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup (Dz. U. poz. 1923):

 • odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin - 01;
 • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - 02;
 • odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03; 4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego - 04;
 • odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla - 05;
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej - 06;
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej - 07;
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich - 08;
 • odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych - 09;
 • odpady z procesów termicznych - 10;
 • odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11;
 • odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - 12;
 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) - 13;
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) - 14;
 • odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15;
 • odpady nieujęte w innych grupach - 16;
 • odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17;
 • odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) - 18;
 • odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19;
 • odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20.

Zastosowanie kodu odpadów

Kody odpadów wpisuje się do karty przekazania odpadu w momencie zgłoszenia ich do odbioru przez firmę zajmującą się wywozem odpadów. Wpisanie prawidłowego kodu odpadu ma bardzo duże znaczenie gdyż to od tego zależy w jaki sposób dany odpad zostanie zutylizowany i przewożony. Największy nacisk na poprawność uzupełnienia karty przekazania odpadu dotyczy odpadów zakwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Decyzja ostateczna odnośnie przyporządkowania danego odpadu do jego kodu należy do przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem lub też do osoby która zajmuje się klasyfikatorem odpadów na składowisku. W przypadku stwierdzenia błędnie wypełnionego formularza nie zostanie naliczona żadna dodatkowa kara czy też opłata, jednak należy będzie ponownie uzupełnić formularz karty przekazania odpadów (M. Kenig-Witkowska, 2012, s. 231).


Kody odpadówartykuły polecane
OdpadyOdpady przemysłoweSelektywna zbiórka odpadówSkład produktuRecykling tworzyw sztucznychMetale ziem rzadkichPieczywoMonitorowanie poziomu odpadówUstawa o odpadachTablica Kamishibai

Bibliografia

 • Górski M., Rynkiewicz K. (2009), Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych: Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kenig-Witkowska M. (2012), Prawo środowiska Unii Europejskiej - Przepisy z wprowadzeniem, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 poz. 10


Autor: Alicja Urbańska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.