Monitorowanie poziomu odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania
Monitorowanie poziomu odpadów
Polecane artykuły


Monitoring - oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji szkodliwych, przeprowadzane przez z góry określony czas. Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań naprawczych w przypadku szkodliwego wpływu na życie czy stan środowiska. Pozwalają także na podjęcie akcji naprawczych lub usuwania skutków w już istniejącej sytuacji np. zagrożenia ekologicznego.

Ewidencja wytwarzanych odpadów

Obowiązek prowadzenie ewidencji odpadów dotyczy przedsiębiorstw, które w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej wytwarzają odpady, a także zajmują się zbieraniem oraz transportem odpadów. Wyjątek stanowią jednostki, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

Ewidencję prowadzi się przy pomocy:

  • karty ewidencji odpadu

Karta ewidencji odpadu.jpg

  • karty przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu.jpg

Uproszczoną ewidencję, prowadzoną wyłącznie z zastosowaniem karty przekazania odpadu, mogą prowadzić:

  • posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, które rocznie wytwarzają określoną ilość i rodzaj odpadów.

Karta przekazania odpadu sporządzana jest w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Istnieje możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej ten sam odpad przekazany jednemu posiadaczowi w ciągu jednego miesiąca.

Wszystkie dokumenty ewidencyjne powinny być przechowywane przez 5 lat i przedstawiane na żądanie organów kontrolnych.

16 rodzajów odpadów jest całkowicie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. są to: masa roślinna, odchody zwierzęce, odpady kory i korka, trociny, toner drukarski, inne oleje silnikowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło, tworzywo sztuczne, gleba i ziemia (w tym kamienie), materiały konstrukcyjne zawierające gips.

Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazania marszałkowi województwa do końca pierwszego kwartału każdego roku zbiorczej ewidencji dotyczącej rodzaju i ilości posiadanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi w roku poprzednim.

Bibliografia

Autor: Magdalena Chałka