Ustawa o odpadach

Z Encyklopedia Zarządzania
Ustawa o odpadach
Polecane artykuły

Ustawa o odpadach - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., "określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania"[1]

Co nie podlega ustawie?

Przepisy ustawy nie obejmują[2]:

 • gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery;
 • gruntu w pierwotnym położeniu, w tym nie wydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków na tym gruncie;
 • nie zanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany w procesie budowy w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty;
 • odpadów promieniotwórczych;
 • wycofanych z użytku materiałów wybuchowych;
 • biomasy, która jest wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, w postaci:
  • odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.;
  • słomy
  • innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej;
 • osadów przemieszczanych w wodach powierzchniowych w celu związanych z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, rekultywacją, refulacją (czyli pracami związanymi z poszerzaniem plaży oraz jej ochroną, jak również brzegów, portów, wysp itp.), pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne;
 • ścieków
 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami podlegającymi składowaniu na składowisku odpadów albo do przekształcenia termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni;
 • zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009;
 • mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, pod warunkiem, że koncesja na wydobywanie kopalin lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie o prawie geologicznym i górniczym, lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania;
 • dwutlenku węgla przeznaczonego do podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla zgodnie z ustawą o prawie geologicznym i górniczym.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

W oparciu o ustawę o odpadach stosuje się następującą hierarchię[3]:

 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów - każda osoba podejmująca działania mogące powodować powstawanie odpadów, powinna takie działania planować i prowadzić przy użyciu takich metod produkcji lub usług oraz surowców i materiałów, aby zapobiegać powstawanie odpadów lub ograniczać ich ilość oraz negatywne oddziaływanie jakie mogą mieć na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, również w trakcie i po zakończeniu ich użytkowania;
 2. Przygotowywanie do ponownego użycia;
 3. Recykling - przez recykling rozumie się również recykling organiczny;
 4. Inne procesu odzysku;
 5. Unieszkodliwianie - temu procesowi poddaje się tylko te odpady, które nie nadają się do odzysku.

Koszty gospodarowania odpadami

Wszelkie koszty gospodarowania odpadami ponosi ich pierwotny wytwórca lub ich obecny lub poprzedni posiadacz. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach niż w Ustawie o odpadach koszty gospodarowania odpadami ponosi producent lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, który jest określonych w tych przepisach[4].

Rejestr BDO

Rejestr BDO to "inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO umożliwia gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych"[5]

Przypisy

 1. Ustawa o odpadach s. 1-2
 2. Ustawa o odpadach s. 3-4
 3. Ustawa o odpadach s. 17-18
 4. Ustawa o odpadach s. 20
 5. Wpis do rejestru...2020 r.

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Łukasz Drosdek, Mikołaj Dorman, Hubert Chojecki, Marta Bożętka