Producent

Z Encyklopedia Zarządzania

Producent to osoba fizyczna lub prawna, która produkuje towar lub świadczy usługi mając na celu zwiększenie zysku, ponosząc koszty związane z wytworzeniem i realizacją towarów lub usług.

Według prawa producent, który wytwarza szkodliwy produkt odpowiada za szkodę wyrządzoną poprzez ten produkt.(Nie odpowiada za szkodę, jeśli wystąpiło to poza zakresem jego działalności).

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje producentów i ich działalność. Producent musi dostarczać towar lub usługi, zwiększając zyski. Istotne jest zaspokajanie potrzeb klienta i utrzymywanie trwałych relacji handlowych. Przy wyborze producenta należy brać pod uwagę ceny, terminy dostaw, poziom usług i wprowadzanie nowego asortymentu. Producentami rolnymi są osoby lub jednostki wytwarzające produkty rolne. Przykładem dużego producenta jest The Coca-Cola Company.

Rodzaje

Producentów możemy podzielić według następnych kategorii:

 • Producenci produkujący na masową skalę(na przykład: producenci ubrań, producenci soków...)
 • Seryjni producenci (na przykład: producenci samolotów...)
 • Szczególni producenci. Pod tym rozumiemy konkretną i nie powtarzalną produkcję, która występuje w jednym lub kilku egzemplarzach (na przykład: produkcja statku na zamówienie, produkcja mostu, produkcja oprogramowania dla konkretnego celu)

Producenci są to również "uczestnicy, którzy dokonują sprzedaży i zakupu produktów, przyjmując i przekazując przy tym prawo własności towarów. Osoba ta musi ciągle dynamizować swoje związki z handlem. "Producenci oferują stosunkowo ograniczony asortyment i znacząco różnią się pod względem zasięgu i charakteru usług dystrybucyjnych. Producenci mogą być również dostawcami". (Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Rutkowskiego, 2002, s. 16)

Producent zajmuje się między innymi "sprawną obsługą odbiorców" które są podzielone na:

 • petransakcyjne elementy produkcji - związane są głównie z planowaniem i przewidywaniem
 • transakcyjne - zawierają informacje o dostępności produktu, realizacji zamówień oraz stosunku dostawcy do klienta
 • posttransakcyjne - etap korzystania klienta przez zakupiony towar, czas gwarancji, reklamacji i wymiany towaru.

(Halina Szulce, 1998 s. 124)

Producent musi skupiać się na jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klienta , aby utrzymać się na rynku. Poszukuje trwałych kontaktów z handlem. "By to osiągnąć oferuje szczególny styl obsługi oraz zapewnia zwiększenie dostępności towarów dla handlu. Producentowi powinno zależeć na stworzeniu jak najmocniejszej więzi między nim a klientem (Halina Szulce, 1998 s. 124) Towary produkowane przez producenta powinny posiadać odpowiedni konkurencyjny poziom obsługi oraz zapewniać mu pożądany poziom zysku. Producent dostarcza towar różny jakościowo i cenowo. Aby wybrać spośród wielu jak najlepszego producenta, należy sprawdzić jego pozycję na rynku innych dostawców. Służy do tego analiza BCG. Jest to macierz dwóch zmiennych: wzrostu i udziału w rynku. Wybierając producenta który ma niewielki udział w rynku, można narazić się na to że szybko zaprzestanie wytwarzania danego produktu. Należy zastanowić się, czy "nawiązać kontakt z bardziej skłonnym do negocjacji, ale słabszym rynkowo partnerem, czy negocjować z liderem, który jest partnerem trudniejszym, ale za to pewnym. Między producentem a odbiorcą zachodzi zjawisko tzw. lojalności okresowej. (Halina Szulce, 1998 s. 129)

Przy wyborze dogodnego producenta należy przeanalizować takie aspekty jak:

 • oferowane przez producenta ceny (z uwzględnieniem rabatów)
 • dogodne terminy dostaw
 • poziom oferowanych usług
 • wprowadzenie nowego asortymentu

Analizując powyższe punkty można zaoszczędzić wiele czasu rezygnując z producentów słabych. Producent i odbiorca muszą ustalić wspólnie dogodny dla obu stron czas dostawy. "Towary powinny zostać dostarczane (produkowane) w sposób zapewniający handlowi ciągłość sprzedaży. Konieczne jest przy tym uwzględnienie czynników sezonowych oraz utrzymanie niezbędnych zapasów" (Halina Szulce, 1998 s. 129)

Producent rolny

Do producentów zaliczamy także producentów rolnych. Jest to osoba prawna lub fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która wytwarza produkty rolne. Podmioty te muszą prowadzić gospodarstwa rolne w rozumieniu przypisów o podatku rolnym albo prowadzić działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ustawa o grupach producentów rolnych od 15 września 2000 roku reguluje ich istnienie.

Grupa producentów rolnych, aby prowadzić działalność, jako przedsiębiorca musi spełniać następujące przesłanki podmiotowe:

 1. Działać na podstawie umowy lub statusu ("aktu założycielskiego"),
 2. Utworzenie przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów,
 3. Określić obowiązujące członków grupy zasady produkcji,
 4. Składać się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy - żaden z nich nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 5. Przychody ze sprzedaży produktów (grup produktów) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy mają stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów.

Producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, kontraktujący zobowiązuje się odebrać te produkty w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę, oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe.

Przykład praktyczny

The Coca-Cola Company - największy na świecie producent, dystrybutor i sprzedawca napojów bezalkoholowych. Siedziba firmy mieści się w Atlancie, w USA. Firma sprzedaje napoje w ponad dwustu krajach świata. Największym rynkiem są Stany Zjednoczone. Akcje The Coca-Cola Company notowane są od 26 stycznia 1950 r. na Wall Street i wchodzą w skład indeksów Dow Jones Industrial Averege oraz S&P 500.


Producentartykuły polecane
DystrybutorFormy organizacji sprzedażySieć sklepówHandel detalicznyDyskryminacja cenowaHurtowniaRodzaje dystrybucjiKonsygnatariuszKanał dystrybucji

Bibliografia

 • Burda M., Wyplosz C. (2000), Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Łukaszewicz M. (2016), Wyzwania stojące przed producentami luksusowej odzieży w dobie globalnego rynku i rewolucji informacyjnej, Handel Wewnętrzny, 2 (361)
 • Orłowski T. (1998), Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa
 • Rutkowski K. (red.) (2001), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa
 • Szulce H. (1998), Struktura i strategie handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807

Autor: Barbara Łabędź