Towar

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Towarów)

Towary są to wytworzone przez konkretną jednostkę i stanowiące jej własność wyroby gotowe lub usługi przeznaczone do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, znajdujące się w magazynach lub punktach sprzedaży. Towary winny być sprzedawane w stanie nieprzetworzonym. Wyjątek stanowią jednostki gastronomiczne sprzedające część swoich towarów w stanie nieprzetworzonym, gdyż zdecydowana większość ulegnie omawianemu procesowi w okresie późniejszym. Sprzedaż towarów dokumentowana jest fakturą, rachunkiem lub paragonem. Wydawanie natomiast, zwłaszcza w jednostkach hurtowych jest dokumentowane dowodem wydawania towarów Wz.

W ewidencji materiały i towary księguje się w cenach nabycia, kosztach wytworzenia lub w cenach zakupu. W ciągu roku obrotowego mogą być one ujmowane również w stałych cenach ewidencyjnych.

Wielka różnorodność materiałów i towarów stała się podstawą do odpowiedniej ich klasyfikacji (Dz. U. Nr 42, poz.264, z późn. zm.).

W historii gospodarczej społeczeństw wyróżniamy dwie formy produkcji społecznej: gospodarkę naturalną i gospodarkę towarową. Formy te różnią się celami działania podmiotów gospodarczych oraz charakterem więzi między nimi. W gospodarce naturalnej producenci produkują w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Gospodarka towarowa to taka organizacja produkcji, w której producenci przekazują produkty swojej pracy innym podmiotom w drodze ekwiwalentnej wymiany, w drodze kupna i sprzedaży. Przedmiot wymiany, produkt pracy ludzkiej, uzyskuje w tym procesie wymiany nowe właściwości - staje się towarem.

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie towaru, jego klasyfikację, wartość użytkową i jakość, a także właściwości fizyczne towarów. Opisuje także sprzedaż towarów, klasyfikację towarów, rolę pieniądza w gospodarce towarowej oraz koncepcje marksowską i neoklasyczną dotyczące wartości towaru. Porusza również temat opakowań i ich funkcji.

Towaroznawstwo

Jest nauką zajmującą się właściwościami towarów, badaniem ich, a w konsekwencji oceną jakości i wartości użytkowej.Towaroznawstwo stosuje własne metody badawcze oraz korzysta z metod innych nauk co świadczy o charakterze interdyscyplinarnym. Korzysta z takich dziedzin nauki jak:technologia, mikrobiologia, chemia i fizyka.

Towaroznawstwo dzielimy na:

 • ogólne - m.in. klasyfikacja towarów, opakowania, logistyka.
 • artykułów żywnościowych - m.in. wartości odżywcze i energetyczne towarów.
 • wyrobów nieżywnościowych - m.in. są to ubrania, obuwie, kosmetyki.

Towar jest to produkt pracy ludzkiej przeznaczony do sprzedaży, produkt uosabiający społeczny stosunek sprzedawcy i nabywcy, przeznaczony do wymiany i posiadający właściwości zaspokajania ściśle określonych potrzeb ludzkich.Towar to wszystkie rzeczy ruchome, energia oraz budynki.

Pojęcie towar można zastąpić takim słowami jak produkt, wyrób, dobro lub artykuł.

Towar staje się przedmiotem społecznego zapotrzebowania dzięki swojej wartości użytkowej. Wartość użytkowa towaru to całokształt fizycznych i chemicznych właściwości, dzięki którym może on zaspokoić określoną potrzebę. Mówiąc o towarze równie ważna jest jego jakość, która stanowi wszystkie cechy i właściwości danego towaru. Cechy jakościowe towaru z punktu widzenia konsumenta:

 • techniczne - określają właściwości chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne,
 • ekonomiczne - są to m.in. koszty naprawy, instalacji, przechowywania,
 • ergonomia produktu - są to koszty zainstalowania, naprawy, konserwowania itp.
 • użytkowe - jest to bezpieczeństwo, funkcjonalność, przydatność,
 • estetyczne - to m.in. staranność wykończenia, kolorystyka, moda.

Normalizacja towarów przyczynia się do ulepszenia i poprawy jakości towarów, przydatności wyrobów, niesie z sobą korzyści ekonomiczne jak oszczędności energii czy nakładów pracy ludzkiej.

Właściwości fizyczne towarów To cechy towarów, które da się określić dzięki fizycznym metodom pomiaru. Są to m.in:

 • gęstość,
 • właściwości technologiczne,
 • właściwości fizyczne,
 • właściwości termiczne,
 • właściwości optyczne,
 • właściwości energetyczne,
 • higroskopijność,
 • wartość opałowa.

Sprzedaż towarów

Sprzedawca w rozmowie z klientem i pracy z towarem musi posiadać na jego temat szeroką wiedzę. Niezwykle ważne jest aby osoba sprzedająca dany produkt umiała rozpoznać oznaczenia na opakowaniach, wypowiedzieć się na temat jakości oraz rodzaju przechowywania.

W procesie wymiany producent otrzymuje za swój oferowany towar określoną ilość innego towaru. Ten stosunek ilościowy, w jakim jeden towar jest wymieniany na inny, nazywamy wartością wymienną towaru. W prostej wymianie towarowej wartość wymienną wyrażała formuła: T - T.

Ważna w przypadku towarów jest ich klasyfikacja, która ułatwia i porządkuje różnego rodzaju wyroby. Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji m.in. są to:

 • zaspokojenie potrzeb klientów,
 • trwałość,
 • pochodzenie,
 • właściwości fizyczne.

Wraz z rozwojem gospodarki towarowej wyodrębnia się jeden towar spełniający rolę ogólnego ekwiwalentu, którym staje się pieniądz. W rozwiniętej gospodarce towarowej wymianę wyrażają formuły: akt sprzedaży T - P, akt kupna P - T. Ogólna formuła wartości wymiennej ma postać: X towaru A = Y jednostek pieniężnych. Te Y jednostek pieniężnych stanowi cenę towaru. Ceny, czyli relacje wymienne między towarami, pieniężne wyrażenia wartości towarów, są wypadkową różnokierunkowych interesów sprzedawców i nabywców. Sprzedawcy chcą uzyskać cenę najwyższą, natomiast nabywcy chcą dokonać zakupu po cenie najniższej.

Marksowska i neoklasyczna koncepcja towaru

Koncepcja marksowska mówi, że wartość towaru stanowią społecznie niezbędne nakłady pracy potrzebne do jego wytworzenia. Według tej koncepcji praca jest jedynym czynnikiem produkcji, który tworzy wartość towaru.

Koncepcja neoklasyczna zrównuje wszystkie czynniki produkcji, tzn. praca, kapitał i ziemia są wartościotwórcze. Każdy z nich tworzy część wartości towaru i za tę usługę świadczoną w procesie produkcji otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Według tej koncepcji wartość jest określona przez koszty produkcji, czyli koszty zastosowania czynników produkcji w procesie wytwórczym.

Opakowania

Mówiąc o towarze trzeba wspomnieć o opakowaniach, które stanowią warstwę ochronną każdego produktu. Wpływają również na wyobraźnię klienta.Spośród wielu funkcji, które pełnią warto wyróżnić następujące:

 • ochronna - chroni towar przed uszkodzeniami, zabrudzeniami oraz kradzieżą,
 • informacyjna - stanowi informację dla klienta m.in. o dacie ważności, wartości kalorycznej i cenie,
 • reklamowa - przyciąga klienta i stanowi zachętę do zakupu,
 • promocyjna - są to m.in. kupony promocyjne, bony, dwa produkty w cenie jednego,
 • ekologiczna - opakowanie przystosowane do recyklingu.

Wyróżniamy dwa rodzaje opakowań bezpośrednie czyli takie, które mają kontakt z towarem i są wykonane z trwałych materiałów. Pozostałe rodzaje opakowań nazywane są pośrednimi.

O wyborze opakowania i jego kształcie decydują właściwości, rodzaj oraz przeznaczenie towaru. Tu opakowania dzielimy na:

 • sztywne,
 • szczelne,
 • wytrzymałe na ciśnienie.


Towarartykuły polecane
Produkt gotowyProduktWartość użytkowaUsługaWzornictwo przemysłoweWartośćKonsumentTowaroznawstwo przemysłoweWartość dodana (Rachunkowość)

Bibliografia


Autor: Irena Ratusz, Justyna Urbaniak