Przydatność

Z Encyklopedia Zarządzania
Przydatność
Polecane artykuły


Przydatność – nadawanie się do czegoś, zdatność, użyteczność [Uniwersalny słownik języka polskiego 2003, s. 778]. Pojęcie to szeroko rozumiane zawiera wiele aspektów:

  • Przydatność użytkowa - termin ten w znaczeniu historycznym związany jest z systemem transakcji handlowych bezpośrednich między wytwórcą a konsumentem; w przeszłości wartość użytkowa miała większe znaczenie niż obecnie, ponieważ określała, w jakim stopniu dany produkt lub usługa odpowiadały indywidualnym potrzebom danego użytkownika; z czasem, wraz ze stopniowym tworzeniem się komórek handlowych, pojawiła się potrzeba wprowadzenia specyfikacji właściwości produktu – w ten sposób doszło do wyodrębnienia dwóch kryteriów przydatności użytkowej, tj. jakości projektowej, czyli klasy produktu, oraz jakości wykonania; w związku z coraz większą ilością złożonych produktów o dużej trwałości wyróżniono dalsze dwa parametry przydatności użytkowej: dyspozycyjność oraz stopień obsługi technicznej [R. Karaszewski 2005, s. 26].
  • Przydatność użytkowa produktu - koncepcja produktu musi zawierać wymagania i oczekiwania klienta, który jest punktem wyjścia wszystkich działań w przedsiębiorstwie. To klient ocenia jakość oferowanego produktu i, tak jak sędzia wydaje werdykt o jego przydatności do wykorzystania. Ocenie tej podlegają takie parametry wyrobu jak: projekt, wykonanie, dostępność produktu, bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwość jego wykorzystania [Z. Zymonik 2002, s. 70].
  • Przydatność jako doniosłość teoretyczna pojęcia - to, najogólniej rzecz biorąc, jego przydatność do formułowania praw ogólnych. Im większą liczbę praw potrafimy sformułować o desygnatach danego pojęcia, bądź inaczej: w im większą liczbę praw dane pojęcie jest uwikłane pośrednio lub bezpośrednio, tym większa jest jego teoretyczna doniosłość [S. Nowak 2007, s. 192].
  • Przydatność w teorii - każdy sumienny praktyk z łatwością stwierdzi przydatność szerokich ram teorii, którymi może się posłużyć jako miernikiem swoich osobistych osiągnięć i które mogą mu dostarczyć "zestawu pytań kontrolnych" ułatwiających sprawdzenie, czy w swych codziennych poczynaniach pamiętał o wszystkich ważnych okolicznościach [J. Zieleniewski 1964, s. 22].
  • Przydatność przerobowa – przydatność do przemysłowego przerobu wynikająca z odpowiednich cech morfologicznych i odmianowych (smak, zapach, barwa, konsystencja) [Słownik pojęć towaroznawczych 1995, s. 136] – w kontekście spożywczym.

Bibliografia

  • Karaszewski R., Zarządzanie jakością, Dom Organizatora, Toruń 2005
  • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  • Słownik pojęć towaroznawczych red. I. Duda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Uczelniane, Kraków 1995
  • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 196
  • Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, nr 33), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002

Autor: Wilk Dawid