Wartość dodana

Z Encyklopedia Zarządzania

Różne znaczenia wartości dodanej:

  • Wartość dodana (Rachunkowość) - Przez wartość dodaną rozumie się ogólnie wartość uzyskaną przez pomniejszenie sprzedaży o materiały i usługi nabyte z zewnątrz. Koncepcja tej informacji opiera się na przekonaniu, że sprzedaż osiągnięta przez firmę jest rezultatem zakupu surowców i usługi oraz pracy wykonanej przez zatrudnionych (kapitał ludzki) i kapitał finansowy (kapitał własny i obcy). Jeśli firma produkuje dobra pośrednie, jej przychody ze sprzedaży wlicza się jako koszty jej klientom i wartość dodana, którą wytworzy, nie będzie liczona podwójnie. Gdy dobra i usługi nabywa ostateczny konsument, cena zawiera całą wartość dodaną, wytworzoną na każdym etapie procesu produkcji. Wymierna wartość podlega w większości krajów europejskich opodatkowaniu w formie podatku od wartości dodanej (VAT - ang. value added tax), nazywanym również podatkiem od towarów i usług.
  • Wartość dodana (Ekonomia) - Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji (E. Kubiak, H. Nakonieczna-Kisiel 1999, s. 43) lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem pozyskania koniecznych nakładów; różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia dóbr i usług od innych firm (R. Barro 1997 s. 59).
  • Wartość dodana (Logistyka) - Wpływ podstawowych rodzajów działań logistycznych na tworzenie wartości produktu dla nabywcy Można określić wykorzystując koncepcję łańcucha wartości M. Portera. Użytecznym jest podejście przedstawione przez M. Christophera [2000].
  • Łańcuch wartości dodanej - koncepcja łańcucha wartości dodanej stworzona przez Michaela Portera przedstawia działalność przedsiębiorstwa jako ciąg czynności powiązanych ze sobą w logiczną całość, podejmowanych w czasie wytwarzania wyrobu finalnego lub usługi, prowadzących do uzyskania wartości dodanej. Pojawia się ona w książkach polskich autorów jako jedna z form analizy strategicznej, w kontekście racjonalizacji kosztów.

Powiązane metody

  • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) - Ekonomiczna wartość dodana (EVA - Economical Value Added) obrazuje efekt gospodarowania przedsiębiorstwa. Stanowi jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy. Bazuje na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. EVA jest systemem uniwersalnym i może go stosować każda spółka. Najlepiej jednak sprawdza się w spółkach notowanych na giełdzie. Jest to spowodowane łatwością dostępu do danych określających wartość przedsiębiorstwa, a także ze względu na łatwość obserwacji bieżących efektów wprowadzenia owego systemu.
  • Rynkowa wartość dodana (MVA) - Rynkowa wartość dodana (Market Value Added - MVA) jest nadwyżką wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego w tym przedsiębiorstwie kapitału. Pojęcie to po raz pierwszy wprowadział G.B. Stewart w 1990 roku. MVA wyraża wzór: MVA = V - K
Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.