Wartość dodana (Logistyka)

Z Encyklopedia Zarządzania
Wartość dodana (Logistyka)
Polecane artykuły


Wpływ podstawowych rodzajów działań logistycznych na tworzenie wartości produktu dla nabywcy Można określić wykorzystując koncepcję łańcucha wartości M. Portera. Użytecznym jest podejście przedstawione przez M. Christophera [2000]. Autor wykorzystał w tym zakresie schemat, który przedstawiono na rysunku. Obok rozróżnienia rodzajów działań związanych z wytworzeniem i przekazaniem produktu nabywcy w schemacie wyróżnione zostały także początkowe punkty realizacji poszczególnych działań. Przedstawione podejście dotyczy przede wszystkim łańcucha wartości w pojedynczym przedsiębiorstwie, w którym produkty przekazywane są do regionalnych centrów dystrybucyjnych.

Określając miejsce logistyki w łańcuchu tworzenia wartości produktu dla nabywcy oraz występujące w tym zakresie zależności pomiędzy logistyką a wytwarzaniem warto wykorzystać także doświadczenia C. Langleya Jr. oraz M. Holcomb [1992]. Autorzy zwrócili uwagę, że w tradycyjnym ujęciu logistyka utożsamiana była z funkcjami transportu, tworzenia zapasów i magazynowania, co zostało określone jako orientacja "move - store" (przemieszczanie - składowanie). Wraz ze zmianami rynkowych warunków działania dostrzeżono potrzebę zwiększenia zaangażowania działalności logistycznej w procesy harmonogramowania produkcji, składania zamówień i zaopatrzenia [C. Langley Jr., M. Holcomb, 1992, s. 3]. Orientację taką określono mianem "move - make - store" (przemieszczanie - wytwarzanie - składowanie). Podobne podejście reprezentuje także w swoim artykule J. Witkowski [1999]. Powołując się na pracę A. Muhlemana, J. Oaklanda, K. Lockyera [1997] wskazuje na obszary działań, mieszczące się w kompetencjach jednostek produkcyjnych i logistycznych, do których należą: zarządzanie zapasami, organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrzenia, gospodarka magazynowa i transport wewnątrzzakładowy, lokalizacja zakładów produkcyjnych oraz wybór i rozmieszczenie wyposażenia produkcyjnego. Uzupełnić należy, że z punktu widzenia produkcji wymienione zakresy działań określono mianem pomocniczych, wyróżniając wśród innych spełniających taki warunek również obsługę eksploatacyjną obiektów i wyposażenia produkcyjnego. Działania określone pierwotnie przez M. Portera w schemacie łańcucha wartości jako usługi mieszczą w swoim zakresie obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, co również stanowi w znacznej mierze przedmiot zainteresowania w obszarze logistyki.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zależnie od branży wpływ poszczególnych rodzajów zadań w przedsiębiorstwie na wartość produktów jest znacznie zróżnicowany. Wśród głównych czynników różnicujących znaczenie poszczególnych obszarów działalności wyróżnić można przede wszystkim charakterystykę produktów i związane z tym wymagania w zakresie wytwarzania, doboru sposobów aktywizacji sprzedaż oraz obsługi posprzedażowej (gwarancyjnej i pogwarancyjnej).

Tworzeniewartoscilogistyka.jpg

Rys. Schemat tworzenia wartości produktu dla nabywcy

Źródło: [M. Christopher, 2000, s. 100]

Warto podkreślić, że aktualne, rynkowe warunki działania przedsiębiorstw powodują, że wartość oferty dla nabywcy określają już nie tylko zgodność fizycznych cech produktu z potrzebami tego nabywcy, ale także pakiet obsługi zaproponowany wraz z nabyciem produktu, co w dominującej mierze wchodzi w zakres zadań logistycznych. W pakiecie tym coraz ważniejszą rolę odgrywają takie elementy obsługi logistycznej jak np.:

  • możliwość natychmiastowego dostarczenia poszukiwanych przez klienta towarów (dostępność towaru "na składzie"),
  • czas realizacji dostawy,
  • kompletność i bezpieczeństwo dostarczanego ładunku,
  • możliwość realizacji dostaw awaryjnych,
  • zakres usług posprzedażowych (dostawa do miejsca przeznaczenia, obsługa reklamacyjna, serwis pogwarancyjny itp.).

Koniecznym jest doskonalenie dotychczasowych oraz poszukiwanie nowych bardziej efektywnych rozwiązań logistycznych w obrębie przedsiębiorstwa, ale także koordynacja działań w tej dziedzinie pomiędzy współpracującymi partnerami. Podstawowym celem logistyki jest bowiem zapewnienie najwyższego możliwego poziomu obsługi klienta oraz najkrótszego możliwego czasu reagowania na zapotrzebowanie przy najniższych kosztach.

Bibliografia

  • Christopher, M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie II, Warszawa 2000
  • Langley Jr C. J., Holcomb M. C., Creating Logistics Customer Value, Journal of Business Logistics, vol. 13, np. 2, 1992
  • Muhlemann A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  • Porter M. E., The competitive advantage of nations, Free Press, New York, 1990
  • Witkowski J, O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 10/1999

Autor: Tomasz Małkus