Funkcja integracyjna logistyki

Z Encyklopedia Zarządzania

Funkcja integracyjna logistyki polega na interdyscyplinarnym podejściu, które nacechowane jest elastycznością, oparte na pogłębianiu analizy wewnętrznych jak i zewnętrznych relacji wobec złożoności zjawisk, które zachodzą w procesach logistycznych. Potraktowanie działalności logistycznej w przedsiębiorstwie jako źródła przewagi konkurencyjnej związane jest z ograniczeniem możliwości zwiększania atrakcyjności oferty poprzez podnoszenie poziomu jakości produktów oraz obniżanie ich cen. Zasadniczą rolę odgrywa w tym zakresie usprawnianie przepływów towarów i informacji nie tylko w obrębie przedsiębiorstwa, ale także pomiędzy współpracującymi jednostkami, od dostawców surowców do przekazania produktów ostatecznym nabywcom. Charakter usprawnień, jak również wyniki osiągane po ich wprowadzeniu uzależnione są jednak w znacznym stopniu od zapewnienia integracji działań logistycznych najpierw w przedsiębiorstwie, a w rezultacie także pomiędzy wspomnianymi wcześniej współpracującymi jednostkami. Działalność w zakresie logistyki powinna być racjonalna oraz optymalna. Podstawowym zadaniem łańcucha dostaw jest utrzymanie ciągłego oraz zsynchronizowanego przepływu dóbr, ale także informacji. Technologie informacyjne umożliwiają coraz szybszą wymianę danych przedstawiających wartości popytu oraz podaży. Trudność związana jest na zintegrowaniu danych tak, aby przedstawiały specyfikę wszelkich procesów. Integracja informacyjna staje się zatem źródłem istotnej przewagi konkurencyjnej. Szansą na osiągnięcie powodzenia jest integracja obejmująca cały łańcuch dostaw.

Integrowanie działań w zakresie przepływów towarów bądź usług i związanych z nimi informacji odgrywa zasadniczą rolę z punktu widzenia wpływu rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie na szybkość realizacji zamówień, a także na szybkość reagowania wobec zmieniających się oczekiwań nabywców. Efektywne tworzenie wartości dla klienta jest możliwe dzięki przyjęciu orientacji na klienta czyli:

 • gromadzeniu informacji dotyczących preferencji nabywców
 • rozwój oferty skierowany do aktualnych potrzeb rynkowych
 • nawiązywanie długotrwałych relacji
 • systematyczne monitorowanie oraz analiza poziomu zadowolenia

(M.Ciesielski 2011, s. 29)

Przejawem dążenia do integracji w tym zakresie jest ujęcie systemowe logistyki. Ze względu na dostrzeżony wpływ na konkurencyjność rynkową logistyka została potraktowana jako jeden z podstawowych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie. Orientację taką potwierdzają definicje logistyki, w których akcentowane są poszczególne funkcje zarządzania, ukierunkowane na podstawowe cele działalności logistycznej.Fundamentalną kwestią jest ich określenie oraz koordynacja w koncepcji logistyki ujętej jako zarządzenie relacjami. Jasno doprecyzowany cel jest istotą w sprawnym oraz integracyjnym charakterze procesów logistycznych.

TL;DR

Funkcja integracyjna logistyki polega na elastycznym podejściu opartym na analizie relacji w procesach logistycznych. Integracja działań logistycznych jest kluczowa dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna powinna być racjonalna i optymalna. Integracja informacyjna jest istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Integracja w zakresie przepływów towarów i informacji ma wpływ na szybkość realizacji zamówień. Logistyka powinna być traktowana jako podstawowy obszar zarządzania w przedsiębiorstwie. Orientacja logistyczna powinna być jedną z podstawowych zasad działania przedsiębiorstwa. Logistyka i marketing są wzajemnie powiązane i uzupełniają się.

Zastosowanie

Wobec nowych, rynkowych warunków działania, w których czas i sposób dostarczenia produktu ostatecznemu odbiorcy odgrywają podstawową rolę orientacja logistyczna powinna zostać potraktowana jako jedna z podstawowych zasad działania przedsiębiorstwa. Polega ona przede wszystkim na ukierunkowaniu działań w ramach poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa na procesy realizowane w zakresie dostarczania produktów nabywcom. Istotny warunek wprowadzenia takiej orientacji stanowi jednak podejmowanie decyzji logistycznych w jednej jednostce organizacyjnej. Związane jest to zwłaszcza z uzależnieniem wyników w obszarze logistyki od działań podjętych w zakresie innych funkcji przedsiębiorstwa i koniecznością koordynacji tych działań. Zasadniczym atutem takiego podejścia jest ułatwienie eliminowania barier występujących często pomiędzy jednostkami reprezentującymi poszczególne funkcje poprzez zaangażowanie ich w realizację procesów związanych z dostarczaniem produktów nabywcom, zgodnie z ich oczekiwaniami. Zdaniem H. Pfohla takie ujęcie logistyki umożliwia wyeliminowanie wad dotychczasowych [[[struktura departamentowa]]|struktur pionowych]] (np. funkcjonalnych) związanych z niechęcią do współpracy pomiędzy reprezentantami poszczególnych funkcji przez zastąpienie ich poziomymi strukturami, wymagającymi współpracy jednostek realizujących różne funkcje. Na poziomie obejmującym różne przedsiębiorstwa można tę zasadę przenieść na międzyorganizacyjne kształtowanie punktów styku między tymi przedsiębiorstwami, jego dostawcami oraz klientami (H. Pfohl 2001, s. 67).

Od zapewnienia integracji działalności w obszarach logistyki, produkcji oraz marketingu uzależniona jest także w znacznym stopniu wartość oferty dla nabywców. Identyfikując podstawowe warunki, które powinny zostać spełnione w wyróżnionych obszarach, aby zapewnić wartość produktów satysfakcjonującą nabywców można wykorzystać podstawowe rodzaje użyteczności ekonomicznej, na które zasadniczy wpływ mają działania podejmowane w obszarach produkcji, logistyki i marketingu. Pomocnym jest zestawienie, które zaprezentowali w swoim opracowaniu J. Coyle, E. Bardy oraz C. Langley Jr. (2002, s. 56-58).

Wśród podstawowych rodzajów użyteczności ekonomicznej wyróżniono:

 • użyteczność formy produktu - oznaczającą wartość dodaną do produktu przede wszystkim podczas przetwarzania, wytwarzania lub montażu produktu, ale także w trakcie realizacji niektórych zadań logistycznych, jak np. przepakowanie towaru otrzymanego od dostawców na partie (lub jednostki) dostarczane ostatecznym nabywcom,
 • użyteczność miejsca dostawy - powstającą w wyniku realizacji działań logistycznych polegających na przemieszczeniu produktów z punktu wytworzenia do punktu, w którym zgłaszany jest popyt,
 • użyteczność czasu dostawy - związaną z realizacją zadań w obszarze logistyki, dotyczących przemieszczania produktów do miejsca, w którym zgłaszany jest popyt w czasie, kiedy występuje zapotrzebowanie,
 • użyteczność dysponowania produktem - występującą w wyniku realizacji podstawowych działań marketingowych mających na celu wywołanie u klienta potrzeby posiadania wyrobów lub skorzystania z określonej usługi.

Wyróżnieni autorzy zwrócili również uwagę na dwukierunkową zależność pomiędzy logistyką, a marketingiem, którą można rozszerzyć na produkcję, logistykę i marketing. Użyteczność formy produktów, podobnie jak użyteczność miejsca i czasu ich dostarczenia nie wystąpią, jeśli odpowiednie działania marketingowe nie zapewnią potrzeby zakupu przez nabywców, a tym samym użyteczności dysponowania (posiadania). Również użyteczność posiadania nie zostanie zapewniona, jeśli produkt nie zostanie wytworzony oraz dostarczony we właściwym czasie i miejscu, zgodnie z oczekiwaniami nabywców. Dążenie do zapewnienia wartości oferty satysfakcjonującej nabywców wymaga więc równoczesnego spełnienia wszystkich wyróżnionych warunków.

Klasyfikacja funkcjonalna logistyki obejmuje:

 • transport
 • kreowanie zapasów
 • podsystem magazynowy
 • obsługa klientów
 • podsystem logistyczny opakowań

(Szymonik A.i in. 2013, s. 31)

Warto podkreślić także zależności pomiędzy podejmowanymi w przedsiębiorstwie działaniami logistycznymi, a decyzjami w obszarach marketingu, produkcji i finansów, co podkreślają w swoich pracach min. C. Langley Jr. i M. Holcomb [1992] oraz J. Coyle, E. Bardi i C. Langley Jr. [2002], a w zakresie powiązań logistyki, produkcji i marketingu także M. Christopher [2000]. Należy zaakcentować tożsamość celów logistyki z celami marketingu, powołując się na definicję marketingu przedstawioną przez P. Kotlera [1994], zgodnie z którą marketing należy rozumieć jako dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym ludziom, we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po właściwej cenie, przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji.

Przedstawioną dotychczas funkcję integracyjną logistyki można przypisać także działalności marketingowej. Zgodnie z opinią J. Witkowskiego, ze względu na znaczenie orientacji na klienta w działalności rynkowej, a także na istotną rolę ukierunkowania działalności na realizację procesów związanych z dostarczaniem produktów klientowi nie można stosować hierarchii w relacjach pomiędzy marketingiem a logistyką. Działania w tych obszarach wzajemnie się przenikają i są względem siebie komplementarne (J. Witkowski, 1999, s. 213) .


Funkcja integracyjna logistykiartykuły polecane
Zarządzanie sieciami dostawŁańcuch dostawLogistyka dystrybucjiZarządzanie logistyczneSystem informacji logistycznejStrategiczny system informacyjnySystemy DRPZarządzanie zamówieniamiZadania logistyki w dystrybucji

Bibliografia

 • Barcik R. (2011), Technologie wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw. Logistyka-nauka, Nr 4
 • Chaberek M. (2011), Praktyczny wymiar teorii logistyki, Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Nr 10
 • Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa
 • Ciesielski M. (2011), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Coyle J. (2002), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Harrison A. (2010), Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie, Kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
 • Pfohl H. (2001), Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 • Rutkowski K. (2004), Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12
 • Szymonik A. (2013), Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa


Autor: Tomasz Małkus, Dominika Krótkopad