Systemy DRP

Z Encyklopedia Zarządzania

Systemy DRP to rodzaje systemów informatycznych, które mogą być niezależnymi systemami informatycznymi lub modułami MRP (planowanie zapotrzebowania materiałowego) wykorzystywanymi przy sporządzaniu planu dostaw przez producenta (S. Smyk 2016, s. 54).

Możemy wyróżnić dwa rodzaje DRP, które mają ze sobą ścisły związek, ponieważ DRP II (Distribution Resource Planning) to rozbudowana wersja DRP I (Distribution Requirements Planning), której celem jest logistyczne dopasowanie zapasów w systemie dystrybucji. Różni się od DRP I tym, że dostosowuje wykorzystanie zasobów przeznaczonych do dystrybucji w zależności od potrzeb opisanych w harmonogramie dostaw. Często system ten powiązany z systemem MRP (planowaniem potrzeb materiałowych), który pomaga określać dokładniej poziom zapasów przy zaopatrzeniu. Ponadto, do zadań DRP zalicza się: komplementacje partii dostaw, rodzaj środków transportu i miejsce dostawy, spedycje i koordynacje przesyłek oraz zarządzanie gotowymi zapasami w magazynach przeznaczonych do dystrybucji (R. Kozłowski, A. Sikorski 2013, s. 44-45; S. Smyk 2016, s. 55).

DRP określany jest mianem systemu określania popytu na zapasy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych firmy, które zajmują się dystrybucją. Włączenie tego modułu w proces planowania zasobów nastąpiło w skutek dostrzeżenia konieczności uwzględniania relacji pomiędzy firmą a otoczeniem w obrocie towarowym, jak również z potrzeby zapewnienia elastyczności całego systemu wobec większego tempa zmian na obsługiwanych rynkach. W tym przypadku skoncentrowano się na zapewnieniu możliwości szybkiego reagowania przedsiębiorstwa na zmiany wielkości popytu.

Do efektywnego zastosowania systemu DRP niezbędne jest (A. Koliński, E. Małyszek, J. Trojanowska 2016, s. 135):

 • umiejętne prognozowanie popytu,
 • bieżący przepływ informacji,
 • dobra komunikacja w relacji dostawca -klient,
 • dostarczenie dokładnych danych jednostki do określenia zapotrzebowania potrzeb materiałowych.

Dostawy w systemie DRP

W systemach DRP możemy wyróżnić dostawy planowane, które przeprowadzane są na podstawie następujących argorytmów (I.Pisz, T. Sęk, W. Zielecki 2013, s. 174):

 • Pull (ssanie) - charakteryzuje się dużą dostępnością produktów w sieci. Koncepcja zakłada, że każda jednostka dystrybucyjna ma za zadanie sporządzić własny plan i dopasować wielkość zamówienia do konkretnych potrzeb, opiera się na dostarczeniu zapasów, gdy zostaną zużyte. W przypadkach niedoboru zapasów zostaje wprowadzany proces równomiernego podziału zasobów na wszystkie punkty sieciowe. Tutaj ogromną rolę odgrywa dobry kontakt między klientem, a dostawcom;
 • Ship (ładowanie) - opracowuje schemat dostaw, który koncentruje się na produktach dostępnych w danej chwili w sieci dystrybucyjnej lub czasem tych, które są wcześniej wpisane w harmonogram. Wyznacznikiem przy tym algorytmie jest zasada równomiernego podziału zasobów;
 • Push (pchanie) - przekazuje produkty z sieci dystrybucyjnej do wyznaczonych wcześniej placówek zgodnie ze sporządzonym planem produkcyjnym. Idea opiera się na wyprodukowaniu dużej ilości towarów, a dopiero w kolejnym etapie szukaniu rynku zbytu i sporządzeniu planu dostaw.

Na podział zasobów mogą wpływać takie czynniki jak (I.Pisz, T. Sęk, W. Zielecki 2013, s. 174):

 • Priorytetu zamówienia,
 • Priorytetu lokalizacji,
 • Priorytetu klienta,
 • Utrzymania zapasów na bezpiecznym poziomie,
 • Długości trwania transportu.

Zalety systemu DRP

Zastosowanie modułu DRP umożliwia osiągnięcie następujących korzyści (K. Rutkowski 2001):

 • podniesienie poziomu obsługi klienta,
 • zmniejszenie zagrożenia wyczerpania zapasów,
 • redukcję poziomu zapasów produktów gotowych,
 • zmniejszenie poziomu kosztów transportu,
 • usprawnienie funkcjonowania centrów dystrybucyjnych.

Warto uzupełnić, że systemy typu DRP wyposażone są często w moduł wspierający działalność marketingową. Umożliwia on bowiem tworzenie baz danych związanych z realizacją wymienionej funkcji, zarządzanie przedsięwzięciami podejmowanymi w tym zakresie oraz przekaz stosownych informacji w celu zaangażowania partnerów handlowych do odpowiednich akcji marketingowych.


Systemy DRPartykuły polecane
Łańcuch dostawSystem APSSystem informacji logistycznejTworzenie sieci dostawZarządzanie sieciami dostawQuick responseSystem informatycznySystem SCMProces logistyczny

Bibliografia

 • Cyplik P. (2003), Przegląd metod sterowania zapasami, Logistyka nr 1
 • Koliński A., Małyszek E., Trojanowska J. (2016), Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach prodykcyjnych, Texter, Warszawa
 • Kozłowski R., Sikorski A. (red.) (2013), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Pisz I., Sęk T., Zielecki W. (2013), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Rutkowski K. (red.) (2001), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa
 • Smyk S. (2016), Logistyka dystrybucji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
 • Ślaski P., Grzelak M. (2016), System planowania potrzeb dystrybucyjnych (DRP) w sieci transportowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII - zeszyt 3, cz. III


Autor: Tomasz Małkus, Aleksandra Steg