Proces logistyczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces logistyczny
Polecane artykuły


Proces logistyczny jest to uporządkowany i uregulowany łańcuch operacji ściśle związany z przepływem materiałów. Polega na fizycznym przemieszczaniu produktów przez kolejne fazy działalności przedsiębiorstwa aby w rezultacie zrealizować cel.(Kauf S. i in. 2016 s. 27) Wszystkie procesy logistyczne zebrane ze sobą tworzą system logistyczny, czyli "zbiór takich podsystemów, jak: zaopatrzenie, produkcja, transport i magazynowanie, zbyt, wraz z relacjami pomiędzy podsystemami i między ich własnościami, ze stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania systemu" (Gołembiewska E. 2005 s. 47)

Wspomagane one są przez systemy informatyczne takie jak SAP ERP. Procesy logistyczne związane są ściśle z dostarczycielami informacji jak i materiałów. Coraz częściej procesy logistyczne poddawane są outsourcingowi logistycznemu, oddawaniu pracy firmą zewnętrznym z lepiej opracowanymi procesami logistycznymi co gwarantuje lepszą terminowość, jakość czy też cenę. Jego końcowym efektem jest usługa logistyczna czyli zorganizowane przez zewnętrzne przedsiębiorstwo transportu i magazynowania produktu wraz z całą obsługą, w terminie, ilości, jakości jaką sobie zażyczy klient.

Wszystkie procesy logistyczne powinny być zbudowane zgodnie z zasadą 7R (7 Right) która definiuje postępowanie z materiałem tak, aby zrealizować podstawowe działanie przedsiębiorstwa:

 • Właściwy produkt - right product
 • Właściwa ilość - right quantity
 • Właściwy stan - right condition
 • Właściwe miejsc - right place
 • Właściwy czas - right time
 • Właściwy klient - right customer
 • Właściwa cena - right price

Planowanie procesów logistycznych

Planowanie to "stworzenie myślowej koncepcji ciągu akcji ukierunkowanych na osiągnięcie określonego celu" (Krawczyk S. 2011 s. 145)

Na proces planowania składa się:(Krawczyk S. 2011 s. 146)

 • Dokładne określenie celów
 • Rozpoznanie przyczyn warunkujących działalność
 • Specyfikacja problemu
 • Identyfikacja przedsięwzięć podlegających planowaniu
 • Określenie zasobów niezbędnych do wykonania planu
 • Termin realizacji
 • Wykonawcy
 • Wartość oczekiwanych wyników

Z pojęciem planowania należy kojarzyć zadania:

 • ustalenie celów, przedsięwzięć i niezbędnych środków
 • ukierunkowanie na spełnienie podstawowych celów
 • inicjalizacja i wprowadzenie do realizacji przyjętych planów
 • zapewnienie rezerw na wypadek występowania dużych odchyleń od przyjętych planów

Planowanie oznacza podjęcie odpowiedzialności za przyszłe działania i można je traktować jako przeciwieństwo działań natychmiastowych w których decyzje są podejmowane spontanicznie i bez wcześniejszego zastanowienia oraz zbadania możliwych do wystąpienia skutków. Przystępując do planowania chcemy osiągnąć pewien określony cel. W procesie planowania musimy weryfikować często wartości planowane z rzeczywistymi. A ze względu na występujące czasem odchylenia musimy zabezpieczyć odpowiednie rezerwy niezbędne do pokrycia ich.(Krawczyk S. 2011 s. 146)

Procesy i czynności logistyczne:

Procesy Czynności
Transport
 • wybór rodzaju transportu i poziomu usług transportowych
 • ustalenie sieci przewozu
 • opracowanie harmonogramu ruchu pojazdów
 • wybór sprzętu transportowego
 • kontrola stawek transportowych
Kształtowanie poziomu i struktury zapasów
 • sformułowanie polityki zapasów surowców, materiałów i wyrobów gotowych
 • opracowanie prognoz sprzedaży
 • określenie struktur magazynowych
 • określenie ilości, rozmiaru i lokalizacji magazynów
Logistyczna obsługa klienta
 • uzgodnienie zakresu potrzeb klientów
 • przewidywanie reakcji klientów na system obsługi
 • ustalenie poziomu obsługi kienta
Magazynowanie
 • określenie zapotrzebowania na powierzchnie magazynową
 • projektowanie rozmieszczania zapasów
 • przyjmowanie, komplementacja, i wydania materiałów z i do magazynu
Gospodarka opakowaniami
 • wybór opakowań ułatwiających załadunek i transport

Źródło: (Kauf S. i in. 2016 s. 27 )

Bibliografia

 • Bukowski L.A.(2016), Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 • Gołembiewska E.(2005), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kauf S.(red)(2016), Vademecum logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Krawczyk S.(2011), Logistyka, teoria i praktyka część druga, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Nowakowski T.(2011), Niezawodność systemów logistycznych Oficyna wydawcza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 • Płaczek E.(2012), Zrównoważony rozwój wyzwaniem dla operatorów logistycznych Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vol.2012 Nr.84
 • Szkoda M. (2013), Logistyka-nauka Logistyka, Vol.2013 Nr.5

Autor: Paulina Tkaczyk