Optymalizacja powiązań transportowych

Z Encyklopedia Zarządzania
Optymalizacja powiązań transportowych
Polecane artykuły


Optymalizację powiązań transportowych z punku widzenia zarządzania logistycznego należy rozumieć jako wszelkie działania zmierzające do sprawnego przepływu towarów od producenta do indywidualnego klienta. Możemy w tym wypadku mówić niejako o fakcie, iż firmy stanowią część "rurociągu" lub łańcucha dostaw. Łańcuch ten tworzą zarówno dostawcy, przedsiębiorstwa jak i klienci.

Zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu zaoszczędzenie kosztów i/lub lepsza obsługę klienta. Celem zarządzania łańcuchem dostaw jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo jak najlepszej pozycji na globalnym rynku i utrzymanie jej pomimo zachodzących zmian w potrzebach klientów oraz występującej konkurencji.

Aby zoptymalizować powiązania transportowe za pomocą metody logistycznego łańcucha dostaw przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę kolejno na wszystkie występujące w nim ogniwa tj:

 • Transport - jest ważnym składnikiem, tworzą go firmy spedycyjne świadczące swoje usługi przedsiębiorstwom lub same przedsiębiorstwa posiadają swoje podsystemy transportowe, należy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie,
 • Składowanie - związanie z nim są dwa ściśle ze sobą korelujące elementy tj. zarządzanie zapasami i magazynowanie. Występuje ścisła zależność między transportem a odpowiednim (wymaganym) poziomem zapasów. Jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z powolnego transportu musi zwiększać ilość zapasów co zaś wpływa na gospodarkę magazynową. Pojawiają się pytania o optymalna wielkość zapasów, lokalizacje magazynów, ich wielkość, środki transportu wewnętrznego,
 • Pakowanie - na rodzaj pakowania wpływa wykorzystywany przez przedsiębiorstwo środek transportu. Należy przeanalizować w jakim stopniu ewentualna zmiana środka transportu wpłynie na koszt opakowań. Pojawiają się dodatkowe uwarunkowania, gdyż opakowanie chroni towar przed uszkodzeniem i ta funkcja jest bardzo ważna,
 • Manipulacje materiałami - proces ten zachodzi podczas przyjmowania, przemieszczania, wydawania towarów z magazynu (miejsca składowania). Należy odpowiednio dobrać środki transportu wewnętrznego tak aby optymalnie odpowiadały specyfikacji towarów,
 • Realizacje zamówień - czyli czas od złożenia zamówienia przez klienta do momentu dostarczenia mu zamówionego towaru. Możemy wyróżnić w tym ogniwie następujące elementy:
  • Przyjęcie zamówienia,
  • Opracowanie zamówienia,
  • Przygotowanie towarów,
  • Dostawę (transport),

Ważny jest czas jaki jest poświęcamy na poszczególny element, gdyż wpływa on bezpośrednio na środki jakie musimy zastosować w każdym kolejnym kroku.

 • Prognozowanie - odpowiada za prawidłowe zapotrzebowanie na zapasy, często dochodzi do błędów powstających z faktu iż opracowania przygotowane przez dział marketingu kładą nacisk na docelową wartość sprzedaży niż na poziom i koszt zapasów,
 • Planowanie produkcji - ogniwo to jest ściśle powiązane z prognozowaniem efektywnej gospodarki zapasami, wymaga ścisłej współpracy pomiędzy działami produkcji i logistyki,
 • Zakupy - koszty transportu są ściśle związane z położeniem geograficznym przedsiębiorstwa i jego zapotrzebowaniem na surowce i podzespoły niezbędne do prowadzenia działalności,
 • Obsługa klienta - jest bardzo złożonym pojęciem ze względu, iż jest powiązane z wieloma rodzajami działalności logistycznej. Z obsługą klienta związane są zagadnienia i decyzje dotyczące zapasów, transportu, magazynowania. Szybkość i trafność podjętych decyzji dotyczących dostępności towarów i czasu dostawy zasadniczo wpływają na poziom obsługi klienta,
 • Lokalizacja - dotyczy umiejscowienia obiektów produkcyjnych i magazynowych, jej zmiana może wpłynąć na odległość w czasie i przestrzeni pomiędzy poszczególnymi zakładami przedsiębiorstwa, rynkami zbytu, źródłami zaopatrzenia lub magazynowania. Zmiana lokalizacji będzie wpływać na wysokość kosztów transportu, obsługę klienta oraz wielkość zapasów.

Bibliografia

 • Coyle J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 r. s. 24-45, 69-74
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 r. str. 90-116

Autor: Andrzej Kogut