Koszty logistyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zadania realizowane w systemie logistycznym wymagają ponoszenia kosztów. Ścisłe przypisanie kosztów systemom logistycznym umożliwia ich wyodrębnienie z globalnych kosztów przedsiębiorstwa. B. Szałek koszty logistyczne identyfikuje jako:

 • koszty bezpośrednie (transport, magazyny, zapasy, manipulacje, łączność) i pośrednie,
 • koszty stałe i zmienne,
 • koszty zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • koszty materialne i niematerialne,
 • koszty opracowania logistycznego oraz przedsięwzięć zalecanych przez logistyków,
 • koszty ściśle logistyczne.

Definicja wg Cz.Skowronka mówi, że koszty logistyczne to: "wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych które są powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymania zapasów.

Koszty logistyczne powstają w następujących fazach produkcji:

 • Pozyskiwanie materiałów, półproduktów i innych produktów od dostawców,
 • Magazynowania materiałów i odpadów technologicznych,
 • Transportu zewnętrznego i wewnątrzzakładowego,
 • Planowania produkcji, określające intensywność przepływu materiałów przez sferę produkcji,
 • Magazynowanie półproduktów
 • Magazynowanie wyrobów gotowych,
 • Przekazywania wyrobów gotowych odbiorcom.

Struktura kosztow logistycznych.png

Według kryterium zmienności możemy podzielić koszy na stałe i zmienne. Do kosztów stałych zalicza się m.in. koszty amortyzacji magazynów, środków transportu, wydatki pieniężne z tytułu podatków i opłat. Kosztami zmiennymi są koszty pracy, zaangażowani kapitału, zużycia materiałów i paliw. Podział ten umożliwia wskazanie na próg rentowności. Zatem istnieje możliwość ustalenia rodzaju i charakteru związku tych grup kosztów logistycznych z wynikami przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę kompleksowe ujecie kosztów logistycznych możemy wyróżnić następujące koncepcje:

 • globalnych kosztów logistycznych, w której duże znaczenie ma założenie że wszystkie działania przedsiębiorstwa mają znaczenie w fizycznym przepływie i składowaniu surowców i materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych powinny być traktowane jako całość, a nie indywidualnie. Przy prowadzeniu szczegółowej oceny różnych faz logistyki wyróżnić można wiele rodzajów kosztów. Mogą to być np. koszty zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Analiza ta jednak musi odnosić się do całego procesu przepływu materiałów.
 • W przypadku współzależności kosztów wpływ jednej pozycji na inne jest znacznie zróżnicowany. Specyfika przedsiębiorstwa lub tez charakter przepływu materiałów w łańcuchu logistycznym mogą wpływać na zależności między poszczególnymi pozycjami kosztów. Korelacja ta wynika z faktu, że funkcje i czynności tworzące układ logistyczny nie mogą być rozpatrywane odrębnie. Przykładem może być zmniejszenie kosztów transportu przemyśle spożywczym co spowoduje wydłużenie czasu transportu oraz pogorszenie warunków technicznych. W konsekwencji obniży się jakość transportowanych materiałów, a co za tym idzie również obniży się jakości i ceny wyrobów.

Bibliografia

 • Nowicka-Skowron M. "Efektywność systemów logistycznych", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 88
 • Szałek B. "Logistyka. Wstęp do problematyki", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.

Autor: Aneta Bocheńska