Zadania logistyki w dystrybucji

Z Encyklopedia Zarządzania
Zadania logistyki w dystrybucji
Polecane artykuły


Zasadniczym przedmiotem logistyki jest przepływ materiałów, surowców, półfabrykatów do produkcji, a następnie jak najsprawniejszy przepływ wyrobów gotowych do odbiorców.

Przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie oznaczające zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach.(Rutkowski K., Beier F. 2004)

Dystrybucja jest swoistym ogniwem pośrednim między produkcją a konsumpcją i może zostać postrzegana z wielu perspektyw. Dla producentów dystrybucja to przede wszystkim struktury i środki pozwalające im zdobyć klienta. Dla klienta natomiast definicja dystrybucji oznacza w konsekwencji wybór środków dystrybucji najlepiej przystosowanych do rozwoju rynku sprzedaży gamy danych produktów. Dla konsumenta dystrybucja to głównie sprzedaż detaliczna, czyli ostatnie ogniwo łańcucha przeobrażeń, transportu i magazynowania, które doprowadza dany produkt czy usługę do momentu gotowości do konsumpcji. Podstawowym celem dystrybucji jest dotarcie do określonej liczby konsumentów i dostarczenie im pożądanego towaru bądź usługi w odpowiednim czasie. Kolejnym celem jest zwiększenie udziału rynkowego w celu maksymalizacji zysków. Realizacja celów dystrybucyjnych przedsiębiorstwa wymaga podjęcia wielu decyzji i wykonaniu wielu czynności o charakterze koordynacyjnym i organizacyjnym. (Altkorn J. red. 2006)

Logistyka dystrybucji powoduje fizyczny przepływ wyrobów od producentów do ostatecznych nabywców. W logistyce dystrybucji zadania rozdzielone są pomiędzy uczestników kanałów dystrybucji. Działania w kanale dystrybucji wpływają na kompozycje mix marketingu w przedsiębiorstwie, wysokość marży i kalkulacje cen produktów. W sferze dystrybucji szczególne ma obsługa klienta, która nie skupia się tylko na akcie kupna- sprzedaży, ale zapewnia kompleksową i konkurencyjną obsługę posprzedażową oraz zapewnia ciągły kontakt marketingowy z konsumentem – nabywcą. Formułuje to zadania dla logistyki dystrybucji (Słowiński, 2008, s. 100):

 • minimalizacja kosztów sprzedaży,
 • ustalenie procesu oferowania, zamawiania, dostawy,
 • dostarczenie towaru we właściwym miejscu, czasie,
 • opracowanie zasad współdziałania z producentami - odbiorcami,
 • wybór najkorzystniejszych kanałów dystrybucji,
 • analiza różnych możliwości wyznaczania dróg obiegu produktu na rynku (Dyczkowska J. 2012)

Logistyka dystrybucji dysponuje pojęciami, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza definicja podkreśla powiązanie dystrybucji z marketingiem, a druga mówi o jej związku z logistyką.

Związek logistyki dystrybucji z marketingiem

Obejmuje procesy planowania, organizacji i sprawowania nadzoru nad strumieniami towarów i powiązanych z nimi informacji. Przedsiębiorstwo nastawione jest na osiąganie zysków. Zadaniem logistyki dystrybucji jest zarządzanie procesami dostarczenia właściwych towarów pod względem jakości, ilości oraz rodzaju do odpowiedniego miejsca i w odpowiednim czasie przy najniższych kosztach.

Związek dystrybucji z logistyką

Definiując logistykę związaną z dystrybucją mówi się o nastawieniu na działania, które związane są z ruchem materiałów, przeważnie produktów oraz elementów na potrzeby serwisów, od producentów do konsumentów. Działania te obejmują:

Efektywność dystrybucji polega na przemieszczeniu wyrobów gotowych, materiałów ze składu dostawcy do odbiorcy po jak najniższym koszcie.

Zadania logistyki w dystrybucji

Kanał dystrybucji odgrywa ważną rolę w logistyce. Zasadniczym zadaniem, które stoi przed projektującymi i użytkownikami kanału i sieci dystrybucyjnych jest zwalczenie problemów, które wynikają z istnienia luk. Luki te uzależnione są od kilku czynników takich, jak czas, przestrzeń, ilość, asortyment oraz informacja.

"Luka czasowa” – konsumenci realizują zakup w odpowiednich dla siebie momentach a nie w sposób systematyczny. Zapotrzebowanie konsumentów na dany produkt może występować w czasie, który nie jest dogodny dla producenta. O terminie produkcji decydują głównie koszty oraz dostęp do potencjału produkcyjnego. Zadaniem logistyki dystrybucji jest zapewnianie dostępności pożądanych produktów przez nabywców w czasie, kiedy jest zapotrzebowanie na dany produkt, przy równoczesnym utworzeniu najkorzystniejszych warunków dla sfery produkcji.

 • Luka przestrzenna – przedstawia problem dotyczący odległości między konsumentami a producentami. Konsumenci zwykle są rozprzestrzenieni na rynku, natomiast producenci usytuowani są w niewielu miejscach. Zadaniem logistyki dystrybucji jest przemieszczanie danych wyrobów z miejsc, gdzie są produkowane, do miejsc, gdzie są one pożądane przez nabywców.
 • Luka ilościowa – przedsiębiorstwa wytwarzają duże ilości produktów, które przewyższają zapotrzebowanie na rynku. Zadaniem logistyki dystrybucji jest powiązanie pojedynczych zapotrzebowań, aż będą one mimo wielkości opłacalne dla producenta.
 • Luka asortymentowa – każdy producent produkuje tylko określoną gamę produktów, a zapotrzebowanie konsumentów jest bardziej zróżnicowane i nie może ono być oparte wyłącznie na dostawach od jednego producenta. Zadaniem logistyki dystrybucji jest zagwarantowanie dostępności pożądanego asortymentu przez konsumentów.
 • Luka informacyjna - konsumenci nie zawsze posiadają informację o dostępnych na rynku produktów lub o źródle nabycia danych produktów. Producenci przeważnie nie wiedzą, gdzie znajdują się potencjalni klienci. Zadaniem logistyki dystrybucji jest regularne ulepszanie asortymentu dostępnego dla konsumentów oraz informowanie o wprowadzonych zmianach zarówno producentów jak i nabywców.

Bibliografia

 • Altkorn J. red.,(2006) Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków
 • Barcik R., (2005) Logistyka dystrybucji, ATH, Bielsko-Biała
 • Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M., (2008) Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
 • Dyczkowska J. (2012) Zarządzanie procesami logistycznymi - studium przypadku
 • Rutkowski K. (red.)(2000) Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa
 • Rutkowski K., Beier F. (2004) Logistyka, SGH, Warszawa
 • Słowiński B. (2008), Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin

Autor: Małgorzata Borowiecka, Dawid Skwarek

Usługa